Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo cywilne

Prawo cywilne

Przywrócenie uchybionego terminu

Przywrócenie uchybionego terminu

Każdemu z nas zapewne zdarzyło się zrobić coś po terminie. W życiu codziennym może to nie powodować negatywnych konsekwencji. Natomiast na gruncie prawnym wygląda to bardziej skomplikowanie. W dzisiejszym artykule omówimy kwestię przywrócenia uchybionego terminu.

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w której strona umowy sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy. Owo prawo może wynikać zarówno ze zgodnej woli stron, i wtedy odpowiedni zapis powinien zostać zawarty w treści umowy, jak również prawo do odstąpienia może wynikać z mocy...

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

W zawartych umowach strony zastrzegają wpłacić na poczet zobowiązania określoną kwotę tytułem zaliczki lub zadatku. Choć w języku potocznym często używa się pojęć zadatku i zaliczki zamiennie, to jednak są to dwie odrębne instytucje prawne, wywołujące różne skutki...

Ograniczenia w egzekucji

Ograniczenia w egzekucji

Komornik sądowy, o którym pisałem w poprzednim artykule , jest funkcjonariuszem publicznym, który stosując przymus, wykonuje orzeczenia sądów. Jak wiadomo, komornik działa na podstawie przepisów różnych ustaw, a te zawierają...

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Zawód komornika sądowego w Polsce nie cieszy się wielką popularnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż nie każdy lubi oddawać pieniądze, czasem wynika to po prostu z położenia, w jakim się znaleźliśmy, a czasem niestety z celowego działania mającego na celu...

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W ostatnim czasie bardzo dużym zmianom prawnym uległa procedura upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym. Instytucja upadłości konsumenckiej istnieje od bardzo dawna, jednakże nie była dotychczas popularna, a ilość prowadzonych przez sąd postępowań upadłościowych była...

Wymiana towaru na wolny od wad w ramach gwarancji

Wymiana towaru na wolny od wad w ramach gwarancji

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towaru musi pamiętać o regulacjach dotyczących udzielania gwarancji na towar. W ramach uprawnień gwarancyjnych, gdy towar okaże się wadliwy, nabywca ma m.in. prawo do ubiegania się o wymianę towaru na wolny od wad. W poniższym artykule omówimy...

Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Tematem naszego dzisiejszego artykułu będzie skuteczne odwołanie darowizny. Umowa darowizny stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w prawie cywilnym. Równie częste są przypadki, w których darczyńca, z różnych względów, postanawia, że chce odwołać pierwotnie dokonaną...

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu umów cywilnych. Poza najpopularniejszymi, takimi jak umowa sprzedaży czy umowa najmu, wyróżniamy również użyczenie nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego stosunku prawnego warto poświęcić trochę uwagi na bliższą analizę...

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Prowadzone wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne zawsze jest dla niego uciążliwym obowiązkiem podatkowym. Warto zatem wiedzieć, że możliwe jest zwolnienie pewnych składników majątku spod egzekucji. Ponadto w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią porównania...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z...

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych w społeczeństwie umów. Dotyczy ona tak drobnych rzeczy, jak artykuły spożywcze, odzież, ale również samochodów i nieruchomości. Z wyjątkiem nieruchomości i przedsiębiorstw może ona zostać zawarta w dowolnej formie....

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym najczęściej przez jedną stronę umowy w stosunku do drugiej strony z żądaniem spełniania świadczenia pieniężnego. Wezwanie do zapłaty może być  kierowane także wówczas, gdy obowiązek zapłaty nie wynika z zawartej umowy, a na...

Skarga na czynności egzekucyjne

Skarga na czynności egzekucyjne

Analizowana przez nas skarga na czynności egzekucyjne jest oficjalnym środkiem przysługującym uprawnionemu podmiotowi w toku egzekucji administracyjnej i ma za zadanie podważenie i kwestionowanie podejmowanych czynności. W rezultacie stanowi swego rodzaju środek kontroli wobec działań...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Toczące się wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne jest zawsze zjawiskiem uciążliwym. Warto zatem wiedzieć, że w przypadku zaistnienia pewnych zdarzeń dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Skutkiem umorzenia jest uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych oraz brak...

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej jest bardzo szeroki, przy czym najczęściej będziemy mieli do czynienia z egzekucją z wynagrodzenia, z nieruchomości lub właśnie z egzekucją z ruchomości. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób przebiega egzekucja z...

Zasady zawierania umów przez Internet

Zasady zawierania umów przez Internet

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz częściej dochodzi do transakcji internetowych. Podstawą każdej transakcji jest odpowiednia umowa zawierana pomiędzy stronami. Z uwagi na kłopotliwość korzystania z formy pisemnej zastanowimy się, jak przedstawiają się...

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel na ogół nie kojarzy się z niczym dobrym. Jednakże weksel jest jednym z najczęstszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności w polskim...

Umowa zawarta telefonicznie – ważność, zawarcie, odstąpienie

Umowa zawarta telefonicznie – ważność, zawarcie, odstąpienie

Z rynkowych statystyk wynika, iż coraz częstszym sposobem zawierania umów jest ich zawieranie poza siedzibą przedsiębiorstwa. Takich umów jest już około 50% ze wszystkich zawieranych na...

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy zakupiony produkt nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Mogą to być wady i niedogodności różnego rodzaju. Niektóre są o charakterze estetycznym, gdy towar nie wygląda jak na zdjęciach czy opakowaniu, a czasem są to poważne wady, które w praktyce...

Umowa ustna - zawarcie, bezpieczeństwo, ważność

Umowa ustna - zawarcie, bezpieczeństwo, ważność

Przez umowę najczęściej rozumie się zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego. Strony, zawierając umowę, dążą do optymalnego ukształtowania swojej sytuacji prawnej. Dla bezpieczeństwa transakcji staramy się...

Prawo do dysponowania grobem

Prawo do dysponowania grobem

„Prawo do grobu” to stwierdzenie powszechnie używane, a niekiedy wręcz nadużywane – bez rozróżnienia jednak ogółu uprawnień i roszczeń wchodzących w skład tego określenia. Artykuł wyjaśnia, czym jest prawo do rozporządzania grobem, kto jest dysponentem grobu, a...

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Zasada wyrażona w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która wyrządziła ją ze swojej winy, odnosi się również do odszkodowań za zniszczenie mienia. Pojęcie mienia należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe. W artykule...

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

Wymogiem niezbędnym dla zabudowy działki, jak i normalną koniecznością, by z niej korzystać, jest posiadanie dojścia i dojazdu z tej działki do drogi publicznej. Na skutek różnych okoliczności, w tym częstokroć sporów sąsiedzkich, działka może takiego dojazdu nie mieć albo go...

Służebność osobista - zabezpieczenie darczyńcy

Służebność osobista - zabezpieczenie darczyńcy

Jednym ze sposobów zabezpieczenia darczyńcy przy darowiźnie nieruchomości jest zastrzeżenie dla siebie lub dla bliskich służebności osobistej, według której możliwe będzie dalsze zamieszkiwanie w tej nieruchomości. W takim wypadku własność nieruchomości przejdzie na inną...

Umowa dożywocia - zakres i skutki prawne

Umowa dożywocia - zakres i skutki prawne

Jednym ze sposobów przeniesienia własności nieruchomości na rzecz innej osoby, a przy tym zapewnienia sobie regularnych świadczeń z jej strony, jest umowa dożywocia. Umowa dożywocia rodzi szereg konsekwencji na przyszłość. W poniższym artykule omówimy zakres i skutki umowy...

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Większość osób w naszym kraju spotkało się zapewne z terminem zasiedzenia nieruchomości. Termin ten brzmi dosyć ogólnie i trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę dotyczy. Czy w naszym kraju można stać się właścicielem jakiejś nieruchomości lub też ruchomości bez jej...

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Z powodu różnych sytuacji życiowych podatnik często musi zdecydować się na przekazanie prowadzonego przedsiębiorstwa innej osobie. Najpowszechniejszą formą jest w takim przypadku darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny. W poniższym artykule zajmiemy się zagadnieniem...

Szeroki wachlarz porad i opinii z zakresu prawa cywilnego. A więc konstruowania dobrych umów, zasad ich modyfikacji i rozwiązywania, ponadto rękojmia, reklamacja, w tym sporo o ochronie konsumenta. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom służebności, darowiznom i umowom o dożywocie, a także zasiedzeniu. Prawnicy przystępnie omawiają kwestie ochrony dóbr osobistych, odszkodowania, prawo sąsiedzkie, współwłasność. Wiele tekstów dotyczy zadłużenia, windykacji, postępowań komorniczych oraz przedawnieniu. Bogaty wybór artykułów i porad przydatnych dla każdego.