Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Odszkodowanie za nieudane wczasy - zmarnowany urlop

Do wakacji jeszcze daleko, ale już teraz sporo osób zaczyna przeglądać oferty wyjazdowe na letnie wczasy. Planując urlop, raczej nie przewidujemy niepowodzenia, a wręcz przeciwnie – gorączkowo wyczekujemy momentu wyjazdu i upragnionego odpoczynku. Niestety, wczasy nie zawsze muszą być udane, a urlop może okazać się zmarnowany. Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za nieudane wczasy i jak można je uzyskać.

Odszkodowanie za nieudane wczasy - zmarnowany urlop

Usługa turystyczna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – usługą turystyczną jest przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, ewentualnie inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych powyżej. Umowa z organizatorem wycieczki (organizatorem turystyki) to umowa o udział w imprezie turystycznej, którą podpisujemy najczęściej z wybranym biurem podróży.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Niezgodność z umową

Ocena niezgodności imprezy turystycznej z zawartą umową powinna być weryfikowana indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji oraz treści zawartej umowy. Do najczęstszych przyczyn niezgodności z umową można zaliczyć:

  1. zmianę daty wylotu i powrotu (choć nie we wszystkich przypadkach);
  2. konieczność zmiany hotelu;
  3. nieadekwatny standard hotelu do tego przedstawionego w ofercie, w szczególności brak stałego dostępu do internetu, prace budowlane na terenie hotelu, niski standard obsługi, brak dostępu do sauny, jacuzzi, basenu, które miały być zapewnione;
  4. niezgodność standardu pokoju, w szczególności brak balkonu, brzydki zapach, brak udogodnień, które miały być zapewnione, jak np. niedziałająca klimatyzacja;
  5. posiłki niezgodne z ofertą;
  6. niezgodność długości pobytu wakacyjnego.

Jako podróżni jesteśmy obowiązani niezwłocznie zawiadomić organizatora o stwierdzonych przez nas niezgodnościach z zawartą umową, w miarę możliwości jeszcze w trakcie trwania imprezy turystycznej (wyjazdu), z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

Odpowiedzialność organizatora

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej, organizator jest obowiązany usunąć niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

Jeżeli organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Co istotne, podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Świadczenia zastępcze

Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, a które stanowią istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Dotyczy to również przypadku, gdy uzgodniony w umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

Jeżeli z kolei jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.

Dokonując ustaleń z organizatorem wycieczki, warto pamiętać, że podróżny może odrzucić zaproponowane przez organizatora świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

Rozwiązanie umowy

Prawo do żądania usunięcia niezgodności świadczenia zastępczego albo obniżenia ceny to nie jedyne uprawnienia podróżnego. Jeśli niezgodność imprezy z zawartą umową istotnie wpływała na realizację imprezy, a organizator nie zdołał usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez dodatkowej opłaty.

Zapewnienie transportu i noclegu

Jeżeli impreza obejmuje transport, organizator jest obowiązany zapewnić powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania go dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia przysługuje podróżnemu dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci, o ile odrzucenie tych świadczeń jest możliwe i zasadne. W takim przypadku podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia. Skorzystanie z powyższych uprawnień nie wymaga rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Odszkodowanie stanowi naprawienie poniesionej przez podróżnego szkody. Jest to rekompensata za poniesioną przez niego szkodę majątkową, na którą mogą składać się koszty zakupu wakacji, koszty dojazdu na lotnisko, koszty hotelowe czy inne, dodatkowo poniesione koszty. Prawo do wystąpienia z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia przysługuje wtedy, gdy wskutek zmarnowanego urlopu podróżny doznał krzywdy, która wynika z winy organizatora usługi turystycznej. Przykładowo, może to być utracona przyjemność z podróży i wakacji z powodu utrudnień czy obniżonego standardu pokoju lub hotelu.

Co dalej?

Jeśli po przybyciu na miejsce wypoczynku dostrzegamy niezgodności z zawartą z organizatorem turystyki umową, jak np. obniżony standard hotelu, brak udogodnień, które były zapewniane itp., w pierwszej kolejności warto wykonać dokumentację fotograficzną i zebrać dane ewentualnych świadków (np. innych podróżnych). Jeżeli niezgodności wymuszają na nas poniesienie dodatkowych opłat, a konkretne udogodnienia miały być, zgodnie z umową, nieodpłatne – należy zachować wszelkie rachunki na wykazanie faktu poniesionych kosztów.

Kolejnym, równie ważnym krokiem jest złożenie reklamacji u właściwego rezydenta biura podróży. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz (kopię) podróżny powinien zachować dla siebie. W treści reklamacji należy wskazać dane osoby, która składa reklamację, opisać niedogodności i niezgodności z umową zawartą z biurem podróży, jak również zawrzeć żądania np. obniżenia ceny czy przeniesienia do hotelu spełniającego wymagania zawarte w umowie.

Jeżeli podróżny żąda odszkodowania, to należy określić dokładną jego wysokość, która zależy od faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów. W określaniu wysokości odszkodowania za zmarnowany urlop stosuje się posiłkowo tzw. tabelę frankfurcką. Tabela ułatwia określenie wysokości odszkodowania należnego podróżnym w przypadku nienależytego wykonania przez organizatora umowy o świadczenie usług turystycznych, ponieważ zawiera kategorie możliwych wad podróży, jak również odpowiadające poszczególnym wadom procentowe wysokości odszkodowania.

Przykłady

 

Przypadek opóźnionego lotu i zmiany hotelu
Pan Kowalski z rodziną z niecierpliwością oczekiwał na swoje wakacje na Majorce, zarezerwowane przez popularne biuro podróży. Niestety, tuż przed planowanym wylotem, otrzymali informację o opóźnieniu lotu o 48 godzin z powodu awarii samolotu. Po przybyciu na miejsce okazało się również, że zarezerwowany hotel jest przepełniony, co zmusiło ich do przeniesienia się do innego obiektu o znacznie niższym standardzie. Pan Kowalski, niezadowolony z obniżonego standardu zakwaterowania oraz z opóźnienia w podróży, zdecydował się na wystąpienie o odszkodowanie za zmarnowane pierwsze dni urlopu oraz za różnicę w standardzie hotelu.

 

Sytuacja z niedostępnymi udogodnieniami hotelowymi
Pani Nowak zaplanowała tygodniowy wypoczynek w luksusowym hotelu z obietnicą dostępu do spa, basenu i jacuzzi. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że basen i jacuzzi są zamknięte na czas nieokreślony z powodu remontu, o czym nie została wcześniej poinformowana. Dodatkowo, spa było dostępne, ale z ograniczoną liczbą zabiegów i dłuższym czasem oczekiwania. Pani Nowak, czując się rozczarowana i pozbawiona głównych atrakcji, które wpłynęły na jej decyzję o wyborze tego hotelu, złożyła reklamację w biurze podróży z żądaniem częściowego zwrotu kosztów wypoczynku.

 

Przykład z niezgodnością standardu pokoju
Rodzina Wiśniewskich zarezerwowała pobyt w hotelu przy plaży, kierując się opisem pokoi z widokiem na morze i nowoczesnymi udogodnieniami, takimi jak klimatyzacja i bezpłatne Wi-Fi. Po przybyciu okazało się, że przydzielony im pokój ma widok na parking, a klimatyzacja jest niesprawna, pomimo kilkukrotnych próśb o jej naprawę. Ponadto, jakość Wi-Fi była tak słaba, że korzystanie z internetu było praktycznie niemożliwe. Zniechęceni i rozczarowani, Wiśniewscy zgłosili problem rezydentowi, a po powrocie domagały się od biura podróży obniżenia ceny za pobyt oraz odszkodowania za utracone korzyści wynikające z niezgodności usług z umową.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono, jak postępować w przypadku nieudanych wczasów, kiedy wypoczynek nie spełnia oczekiwań ani warunków określonych w umowie z biurem podróży. Podkreślono prawa podróżnych do żądania odszkodowania lub obniżenia ceny za usługi turystyczne, które nie zostały wykonane zgodnie z umową, oraz wskazano na konieczność dokumentowania wszelkich niezgodności i niezwłoczne zgłaszanie ich organizatorowi. Artykuł stanowi praktyczny przewodnik dla osób, które chcą wiedzieć, jak efektywnie dochodzić swoich praw w przypadku niezadowolenia z jakości świadczonych usług turystycznych.

Oferta porad prawnych

 

Masz problemy z nieudanymi wczasami? Nasz zespół ekspertów prawnych jest do Twojej dyspozycji, oferując porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu i składaniu reklamacji. Skontaktuj się z nami, aby skutecznie dochodzić swoich praw! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Zuzanna Lewandowska

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych...

>> więcej informacji o autorze