Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Ostatnie lata nie są łatwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po pandemii koronawirusa nastała wojna u naszych wschodnich sąsiadów oraz pogłębiający się kryzys finansowy. W związku z trudną sytuacją materialną przedsiębiorcy powinni poszukiwać różnych opcji optymalizacji finansowej. Będąc w trudnej sytuacji ekonomicznej, warto zwrócić uwagę na instytucję rozłożenia podatku na raty.

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Kiedy możliwe jest rozłożenie podatku na raty?

W kontekście przedstawionego problemu zwróćmy uwagę na treść art. 67a § 1 pkt 1 i pkt 2 Ordynacji podatkowej, gdzie podano, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Warto zatem podkreślić, że instytucja rozłożenia na raty może dotyczyć zarówno podatku, jak i zaległości podatkowej (czyli podatku, którego termin płatności już upłynął).

Kolejna istotna kwestia to fakt, iż rozłożenie na raty odbywa się wyłącznie na wniosek podatnika. W przepisach podatkowych nie ma regulacji, które pozwalałyby urzędowi skarbowemu dokonać rozłożenia podatku na raty z urzędu. Każdorazowo konieczne jest złożenie przez podatnika wniosku w tym zakresie.

Co równie ważne, wskazany przepis posługuje się sformułowaniem „organ podatkowy może rozłożyć na raty podatek”. W tym sensie naczelnik US korzysta z uznania administracyjnego, zatem nie jest on związany wnioskiem podatnika. Organ podatkowy dokonuje samodzielnej oceny, czy w danym przypadku wystąpił ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Rozłożenie podatku na raty odbywa się na wniosek podatnika, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Wniosek ten nie ma mocy wiążącej dla organu podatkowego, który w zakresie podejmowania decyzji korzysta z uznania administracyjnego.

Przesłanka ważnego interesu podatnika

Aby możliwe było dokonanie rozłożenia podatku na raty, konieczne jest wystąpienie ważnego interesu po stronie podatnika. Podatnik, składając wniosek o rozłożenie na raty, zobligowany jest do wykazania, na czym ów ważny interes polega.

Zasadniczo nie odnajdziemy definicji pojęcia ważnego interesu w przepisach podatkowych, dlatego też w celu lepszego zrozumienia tego pojęcia należy sięgnąć do dostępnego orzecznictwa. Poprzez ważny interes podatnika należy bowiem rozumieć sytuację, w której dochodzi do znacznego obniżenia zdolności płatniczych dłużnika, co w konsekwencji doprowadza do tego, że podatnik nie jest w stanie uregulować należności podatkowych. Jak czytamy w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 17 marca 2011 r., I SA/Sz 860/10 – ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Przesłanki zastosowania ulgi podatkowej należy więc oceniać nie tylko w kontekście osobistej sytuacji majątkowej podatnika, lecz także z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej, a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty. Natomiast WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r., I SA/Bd 50/10, stwierdził, iż interes podatnika należy widzieć, mając na uwadze nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale także normalną sytuację ekonomiczną, w tym wysokość uzyskiwanych przez stronę dochodów, jak również konieczność ponoszenia wydatków.

W świetle powyższego możemy zatem wskazać, że ważnego interesu podatnika nie można ograniczać wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych (jak np. klęski żywiołowe). Również kryzys w firmie będący przejawem trudnej sytuacji ekonomicznej spełnia kryterium ważnego interesu podatnika.

Nie można też zapominać, że zastosowanie ulgi polegającej na rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę powinno sprzyjać efektywnej realizacji zobowiązań. W konsekwencji rozłożenie podatku na raty jest rozwiązaniem korzystnym także dla fiskusa, który otrzymuje zaspokojenie roszczeń publicznoprawnych wobec podatnika.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Kryzys w firmie, rozumiany jako trudna sytuacja ekonomiczna i finansowa podatnika, wpisuje się w zakres pojęcia ważnego interesu podatnika. Podatnik, który odczuwa ekonomiczne skutki kryzysu, jest uprawniony do złożenia wniosku o rozłożenie podatku na raty.

Decyzja w sprawie rozłożenia podatku na raty i jej wygaśnięcie

Jeżeli organ podatkowy pozytywnie oceni wniosek podatnika i uzna, że faktycznie występuje ważny interes, to wyda decyzję w sprawie rozłożenia podatku na raty. W decyzji tej zostanie wyszczególnione, na ile rat rozłożony zostaje podatek i jaki jest termin płatności każdej z rat.

Powyższa decyzja może jednak wygasnąć z mocy samego prawa. Stanowi o tym art. 259 Ordynacji podatkowej, któremu przyjrzymy się bliżej. W myśl tego przepisu w razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:

  1. o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości;
  2. o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.

Natomiast w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

W konsekwencji niedotrzymanie terminu płatności raty powoduje, że decyzja wygasa w części. W stosunku do tej części zostaje zatem przywrócony pierwotny termin płatności podatku i podatnik musi uregulować należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat wygasa z mocy prawa cała decyzja.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Podatnicy powinni mieć na względzie terminowe regulowanie rat, na jakie została rozłożona płatność podatku. W przypadku uchybienia terminom należy liczyć się z konsekwencjami w postaci wygaśnięcia z mocy prawa decyzji rozkładającej podatek na raty.

Przechodząc zatem do podsumowania, możemy wskazać, że jednym z rozwiązań pozwalających na wyjście z kryzysu ekonomicznego może być złożenie wniosku o rozłożenie podatku na raty. Należy pamiętać, aby taki wniosek należycie uzasadnić, wykazując istnienie ważnego interesu podatnika.

Przykłady

 

Przykład restauracji

Właścicielka małej restauracji w centrum miasta, po pandemii COVID-19, mierzyła się z drastycznym spadkiem liczby klientów. Dodatkowo, wprowadzone restrykcje sanitarne znacząco zwiększyły koszty prowadzenia działalności. Aby utrzymać płynność finansową, zdecydowała się złożyć wniosek o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych z tytułu VAT oraz podatku dochodowego. Dzięki temu uzyskała możliwość rozłożenia płatności na dogodniejsze terminy, co pozwoliło jej na przetrwanie trudnego okresu i uniknięcie zamykania biznesu.

 

Przykład firmy transportowej

Właściciel firmy transportowej, którego działalność ucierpiała na skutek wzrostu cen paliw oraz spadku zleceń z powodu kryzysu gospodarczego, stanął przed problemem braku środków na opłacenie zaległości podatkowej. Decyzja o złożeniu wniosku o rozłożenie należności podatkowej na raty okazała się ratunkiem. Umożliwiło to firmie stopniowe regulowanie zobowiązań bez narażania jej na utratę płynności finansowej. Dzięki temu, firma mogła kontynuować swoją działalność i stopniowo odzyskiwać stabilność finansową.

 

Przykład przedsiębiorcy IT

Indywidualny przedsiębiorca działający w branży IT, zmagający się z opóźnieniami w płatnościach od kluczowych kontrahentów, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, nie będąc w stanie uregulować na czas podatku dochodowego. Wniosek o rozłożenie płatności podatku na raty pozwolił mu na uniknięcie dodatkowych odsetek za zwłokę i zminimalizowanie negatywnych konsekwencji finansowych. Ta elastyczna forma regulowania zobowiązań podatkowych pozwoliła mu na zachowanie stabilności biznesowej i skupienie się na pozyskiwaniu nowych zleceń.

Podsumowanie

 

Rozłożenie podatku na raty stanowi skuteczne narzędzie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, umożliwiając im zachowanie płynności finansowej i uniknięcie konsekwencji prawnych związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami podatkowymi. Jest to szczególnie istotne w obliczu wyzwań gospodarczych, takich jak pandemia czy kryzys finansowy, pozwalając na stopniowe pokonywanie trudności i kontynuację działalności gospodarczej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w rozłożeniu podatku na raty? Nasz zespół ekspertów prawnych oferuje profesjonalne porady online oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i pism, umożliwiając Ci skuteczną ochronę Twoich interesów finansowych. Skontaktuj się z nami już dziś. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze