Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Z uwagi na rosnące stopy procentowe oraz wzrastającą inflację coraz większa grupa właścicieli decyduje się na sprzedaż nieruchomości. Nierzadko tego rodzaju nieruchomości są obciążone kredytem hipotecznym. W związku z tym warto zastanowić się, jak kwestia posiadanego kredytu wpływa na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości

W pierwszej kolejność wskażmy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części, jeżeli nastąpiło w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c.

Regulacja ta podaje, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Jednakże kosztem podatkowym w momencie sprzedaży nie jest kwota zaciągniętego kredytu na zakup sprzedawanej nieruchomości. Potwierdzają to liczne interpretacje organów podatkowych, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16.04.2016 r., nr ITPB4/4511-77/16/KK, gdzie organ podatkowy wskazał, że kosztem nabycia nie jest w żadnym wypadku kwota zaciągniętego i spłaconego po sprzedaży nieruchomości (prawa) kredytu.

Skoro zaciągnięcie kredytu i uzyskanie pieniędzy od banku nie jest w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania, a tym samym od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego, to oczywistym jest, że wydatki na spłatę kredytu nie mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu.

Powyższe pozostaje aktualne również w 2022 r.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

W przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym kosztem podatkowym jest cena nabycia nieruchomości. Kosztem podatkowym nie jest natomiast kwota zaciągniętego kredytu.

Spłata kredytu jako wydatek na własne cele mieszkaniowe

Nie zawsze podatnicy będą zobligowani do zapłaty podatku, bowiem istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem – zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy PIT wydatkiem na własny cel mieszkaniowy jest m.in. spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości, o ile kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą.

Co istotne, od 1 stycznia 2022 r. do ustawy PIT został dodany art. 21 ust. 30a wskazujący, że za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym, w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

Wśród podatników pojawia się pytanie: co w przypadku sprzedaży nieruchomości dokonanej przed 2022 rokiem? W tym zakresie warto wskazać na treść interpretacji ogólnej MF z dnia 1 kwietnia 2022 r., nr DD2.8202.5.2020, gdzie podano, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., należy uznać, że wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem odpłatnego zbycia, mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Warto dodać, że powyższa interpretacja stanowi odstępstwo od dotychczasowej linii fiskusa, który stał na stanowisku, że wydatek na spłatę kredytu na sprzedawaną nieruchomość nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Tak przykładowo interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.01.2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.401.2017.2.IF, gdzie czytamy, że podatnik, który przeznaczył środki ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie, nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo to przysługuje wyłącznie wówczas, gdy spłata ta dotyczy kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości (prawa), służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych.

Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup sprzedawanej nieruchomości nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy i tym samym nie wpływa na ustalenie dochodu podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Również i w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 114/17, mogliśmy przeczytać, że skoro skarżąca środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczyła na spłatę kredytów zaciągniętych na jego nabycie, to trafnie organy podatkowe uznały, że nie spełniła ona przesłanek do skorzystania z omawianego zwolnienia od podatku, albowiem nie zostały one przeznaczone na inny, nowy cel mieszkaniowy.

W konsekwencji podatnik decydujący się na odpłatne zbycie nieruchomości musi pamiętać, że nie może zaliczyć kwoty kredytu hipotecznego jako kosztu podatkowego w momencie sprzedaży. Natomiast wydatek na spłatę kredytu może zostać potraktowany jako wydatek na własny cel mieszkaniowy, zatem pomniejsza zobowiązanie podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Przypomnijmy, że kwotę podatku dochodowego oblicza się według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

WAŻNE!

Podatnik sprzedający nieruchomość może zaliczyć do wydatków na własny cel mieszkaniowy środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość.

Możemy wskazać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym możliwe jest rozliczenie wydatków na spłatę takiego kredytu w rozliczeniu podatkowym poprzez skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Przykłady

 

Jan Kowalski zakupił mieszkanie na kredyt hipoteczny w 2018 roku. W 2023 roku, zdecydował się na jego sprzedaż z powodu przeprowadzki za granicę. Cena sprzedaży mieszkania wyniosła 500 000 zł. Kredyt hipoteczny, który pozostał do spłaty, wynosił 300 000 zł. Jan wykorzystał całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży na spłatę kredytu. Dzięki temu, mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, ponieważ środki ze sprzedaży przeznaczył na własne cele mieszkaniowe, co pozwoliło mu uniknąć dodatkowych kosztów podatkowych.

 

Maria Nowak postanowiła sprzedać swoje mieszkanie nabyte w 2017 roku, na które zaciągnęła kredyt hipoteczny. Mieszkanie sprzedała w 2024 roku za kwotę 400 000 zł. Z tej sumy, 250 000 zł przeznaczyła na spłatę pozostałego kredytu hipotecznego. Pozostałą część kwoty Maria zainwestowała w remont nowo zakupionego domu, który również finansowała z kredytu hipotecznego. Dzięki temu Maria mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ środki 

 

Piotr Szymański w 2019 roku zakupił dom na kredyt hipoteczny. W 2024 roku, zdecydował się go sprzedać, aby zmniejszyć miesięczne obciążenia finansowe. Cena sprzedaży domu wyniosła 600 000 zł. Kredyt hipoteczny do spłaty wynosił 400 000 zł. Piotr spłacił kredyt, a pozostałe 200 000 zł wykorzystał na zakup mniejszego mieszkania bez konieczności zaciągania nowego kredytu. W swoim rozliczeniu podatkowym Piotr mógł wykazać wydatki na spłatę kredytu jako koszty uzyskania przychodu, co umożliwiło mu skorzystanie ze zwolnienia podatkowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży, tym samym optymalizując swoją sytuację podatkową.

Podsumowanie

 

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym otwiera możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. Kluczowe jest zrozumienie obowiązujących przepisów podatkowych, które umożliwiają optymalizację obciążeń podatkowych przy sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu właściciele mogą znacząco zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, korzystając ze środków uzyskanych ze sprzedaży w sposób zgodny z prawem.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, aby maksymalnie zabezpieczyć Twoje interesy i optymalizować Twoją sytuację podatkową. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze