Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

W przypadku istnienia sporu pomiędzy obywatelem a organem państwowym istnieje możliwość odwołania się od wydanego aktu administracyjnego do organu wyższego stopnia. Jeżeli na skutek odwołania utrzymana zostanie w mocy negatywna dla obywatela decyzja, może on skierować sprawę do...

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, dla kogo i jakie dokumenty?

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, dla kogo i jakie dokumenty?

Każdy z nas spotkał się zapewne z pojęciem świadczenia rehabilitacyjnego. Jednakże w momencie, gdy sami staniemy przed koniecznością ubiegania się o nie, nie zawsze wiemy, jak się do tego zabrać. Dzisiejszy artykuł przybliży tematykę związaną ze świadczeniem...

Postępowanie egzekucyjne a blokada rachunku bankowego

Postępowanie egzekucyjne a blokada rachunku bankowego

Powszechnie stosowanym środkiem egzekucyjnym jest zajęcie rachunku bankowego, co wiąże się z jednoczesną jego blokadą. Z uwagi na fakt, iż większość dłużników posiada rachunki bankowe, to zagadnienie dotyczy szerokiego grona osób. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej...

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

W życiu codziennym najczęściej nie zastanawiamy się nad dokumentami, które dotyczą naszej nieruchomości, a dopiero gdy okażą się one niezbędne do dokonania konkretnej czynności prawnej – zaczynamy poszukiwać informacji, czym one są i jak je uzyskać. Tego typu sytuacja ma...

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Postępowanie egzekucyjne może odbywać się w dwóch trybach. Mamy tutaj na myśli tryb administracyjny oraz tryb sądowy. Co ciekawe, możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do różnych postaci zbiegu egzekucji co do tego samego składnika majątku. Problematyka ta będzie przedmiotem...

Abonament RTV - kto jest zwolniony z opłaty?

Abonament RTV - kto jest zwolniony z opłaty?

Opłaty abonamentowe, znane również jako abonament RTV, pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Co do zasady, przyjmuje się, że każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie, który umożliwia jej natychmiastowy odbiór...

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jednym z podstawowych praw, które przysługują stronie postępowania, jest prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy określają konkretny termin, w którym taki dokument można złożyć. Z uwagi na różne sytuacje życiowe strona może nie mieć możliwości dotrzymania terminu....

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Postępowanie administracyjne jest w większości przypadku wszczynane z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach organ administracji ma prawo do odmowy wszczęcia postępowania. W poniższym artykule zajmiemy się analizą tego...

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Nauczyciele należą do szczególnej grupy zawodowej, której prawa i obowiązki reguluje akt prawny o nazwie Karta Nauczyciela. W preambule Karty napisano, że jest to zawód o szczególnej randze społecznej, służący rozwojowi oświaty i wychowaniu. To właśnie nauczyciele kształtują...

Limity dorabiania do rent i emerytur

Limity dorabiania do rent i emerytur

Emerytura nie musi stanowić jedynego źródła utrzymania dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Osoby te mogą dorabiać do emerytury bez żadnych ograniczeń. Nie dotyczy to jednakże osób, które przebywają na...

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Zasadniczo spór pomiędzy osobą fizyczną a organem administracyjnym rozstrzyga sąd administracyjny. Jednakże celem polubownego załatwienia sprawy możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się bliżej...

Prawo administracyjne - Porady prawne

Oświata, ewidencja ludności, prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym, służba zdrowia, ochrona środowiska to tylko niektóre dziedziny życia publicznego, które są regulowane między innymi przepisami administracyjnymi. Prawo administracyjne to bardzo rozległa gałąź prawa, która normuje kompetencje organów państwowych i samorządowych. Znajomość procedur administracyjnych ułatwia załatwianie wielu spraw życiowych, np. uzyskanie pozwolenia, koncesji, odwołanie się od niesłusznej decyzji, wprowadzenie zmian w księdze wieczystej itp.