Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko

W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się tematyką wysokości alimentów na dziecko . Już na wstępie warto podkreślić, że polskie przepisy nie ustanawiają żadnych sztywnych norm w zakresie alimentów. Jest to bardziej kwestia oceny, uzależniona od okoliczności...

Nierówne udziały w majątku małżonków

Nierówne udziały w majątku małżonków

Większość z nas jako małżeństwo ma wspólny majątek. W życiu codziennym mogą pojawić się jednakże sytuacje, co do których możemy mieć wątpliwości, czy nasze działanie jest zgodne z prawem i czy nie pociągnie za sobą negatywnych dla nas konsekwencji. Dzisiejszy artykuł...

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, co zostało opisane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to małżonkowie wprowadzą na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego inny ustrój...

Pozew o rozwód - najważniejsze aspekty pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód - najważniejsze aspekty pozwu rozwodowego

Tematem artykułu jest pozew o rozwód. Polskie przepisy dotyczące rozwodów są tak skonstruowane, iż strony nie mogą dokonać rozwodu samodzielnie, za pomocą np. swoich oświadczeń czy zawarcia określonej umowy. Konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu i...

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje osobne tryby postępowania w zakresie ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa. Dodatkowo w tym zakresie obowiązują określone prawem domniemania, które w drodze przedstawienia odpowiednich dowodów mogą być obalone. W poniższym artykule przyjrzymy...

Jakie świadczenia należą się po urodzeniu dziecka?

Jakie świadczenia należą się po urodzeniu dziecka?

Urodzenie dziecka wiąże się z określonymi uprawnieniami i świadczeniami, o które mogą ubiegać się matka dziecka lub oboje rodzice. Niektóre świadczenia przysługują jedynie w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach, co może nastręczać wiele wątpliwości, zanim...

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Rodzice dokonują różnego rodzaju transferów środków pieniężnych na rzecz swoich dzieci. Cel przekazywania pieniędzy może być różny, począwszy od chęci pomocy w bieżących potrzebach życiowych, po wsparcie w realizowaniu różnego rodzaju inwestycji majątkowych. Okazuje się,...

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem. Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się przeprowadzić rozwód w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy. Służy temu możliwość orzeczenia...

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności małżeńskiej posiadają pełnię praw co do przedmiotów majątkowych objętych wspólnością. To z kolei przekłada się na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących składników majątku wspólnego. W naszym dzisiejszym...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Zagadnienie podziału majątku wspólnego małżonków wzbudza wiele emocji. Wielokrotnie bowiem kwestie majątkowe wiążą parę silniej niż uczucia. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie nie ustanowiliśmy rozdzielności majątkowej, rozstanie będzie wiązało się z...

Ustalenia ojcostwa dziecka

Ustalenia ojcostwa dziecka

Oczekując przyjścia na świat dziecka, nikt zapewne nie myśli o tym, że tak szczęśliwy dzień w życiu każdego małżeństwa czy pary żyjącej w nieformalnym związku może w przyszłości nastręczyć wielu życiowych kłopotów. Bowiem wraz z narodzinami dziecka powstają więzi...

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Chyba większość z nas (jeśli nie każdy) zgodzi się ze stwierdzeniem, że samotne wychowywanie dziecka jest trudne i wymagające, zarówno pod względem emocjonalnym, organizacyjnym, jak i finansowym. Często trudniej jest, potocznie mówiąc, związać koniec z końcem. Dlatego też za...

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

W obecnym stanie prawnym alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów z dzieckiem) jest czymś niemalże powszechnym – co prawda zauważonym przez ustawodawcę, ale niestety stale nieuregulowanym i nieznanym polskiemu prawu. Nieuregulowany zakres tej formy przemocy psychicznej,...

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Główną cechą władzy rodzicielskiej jest możliwość podejmowania decyzji w sprawach dotyczących dziecka. Chodzi tu o całokształt jego spraw, czyli o zdrowie, leczenie, edukację, zajęcia dodatkowe, wychowanie, religię, a także o majątek dziecka. Nie oznacza to, że władza...

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

Każdy z nas słyszał zapewne o pojęciu intercyzy. Kojarzy się ona z umową zawieraną przed ślubem i z brakiem majątku wspólnego. Jednakże w ujęciu prawnym intercyza rozumiana jest szerzej, o czym mowa w dzisiejszym artykule.

Kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego

Kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego często należy do spraw trudnych i budzi wiele emocji, szczególnie jeśli chodzi o podział nieruchomości, która zwykle jest najważniejszym i najcenniejszym składnikiem owego majątku. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo to zagadnienie, także w...

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Jednym z trudniejszych problemów związanych z rozwodem jest często podział wspólnego mieszkania. Prawo do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego może bowiem przysługiwać małżonkom na różnych podstawach, m.in. jako prawo własności, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu...

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione. W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania...

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Zagadnienie odpowiedzialności małżonka za długi współmałżonka jest od zawsze tematem, który wzbudza spore zainteresowanie. Nie może to zresztą dziwić, skoro każdy z małżonków dba o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. W rezultacie warto odpowiedzieć sobie na...

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu

W małżeństwie często występuje dysproporcja zarobków. Jeżeli tylko jeden z małżonków pracuje zawodowo, nie oznacza to, że jego pozycja jest wyższa i może decydować o poziomie życia pozostałych członków swojej najbliższej rodziny. Wykonywanie obowiązków domowych i...

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w związku małżeńskim, najczęściej korzystają z instytucji rozwodu. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy przewidują również procedurę unieważnienia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa należy w sposób wyraźny odróżnić od...

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

Małżeństwo to nie tylko związek o charakterze uczuciowym, ale również realna i materialna wspólnota o charakterze prawnym i majątkowym. W czasie trwania małżeństwa nabywane są różne dobra, które najczęściej tworzą majątek wspólny małżonków. Od tej reguły są jednak...

Kupno mieszkania przed ślubem

Kupno mieszkania przed ślubem

Decydując się na kupno mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego, wielu z nas zapewne ma wiedzę o tym, że takie mieszkanie nie będzie stanowiło wspólnego majątku małżonków. Pomimo tego, w przypadku orzeczenia rozwodu może się okazać, że małżonek rozwiedziony,...

Alimenty od dziadków dla wnuków

Alimenty od dziadków dla wnuków

Członkowie rodziny powinni wzajemnie sobie pomagać. Czasem to przybiera postać faktycznej opieki, wsparcia w trudnych chwilach, zajmowania się dzieckiem, nieraz zaś przyjmuje formę pieniężną w postaci alimentów. Pomocy takiej przede wszystkim oczekuje się od najbliższych członków...

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Masz na koncie lata zaległości w płaceniu alimentów? Dowiedz się, kiedy możliwość dochodzenia zadłużenia alimentacyjnego się przedawnia.

Darowizny między małżonkami - czy są dopuszczalne?

Darowizny między małżonkami - czy są dopuszczalne?

Darowizny dokonywane między członkami najbliższej rodziny są zjawiskiem powszechnym. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób prezentuje się zagadnienie dopuszczalności zawierania umowy darowizny pomiędzy małżonkami w różnych ustrojach małżeńskich ....

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Ustawodawca, a także w konsekwencji sądy stoją na stanowisku, iż prawo do kontaktów przysługuje nie tylko rodzicom, ale również innym członkom rodziny, w szczególności dziadkom. Jest to zgodne z zasadą kierowania się dobrem dziecka oraz wzrastania w możliwie pełnej rodzinie....

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

Obecnie dość często dochodzi do zjawiska zwanego alienacją rodzicielską. Wiąże się ono z tym, iż jedno z rodziców utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontaktów z dziećmi, zabrania wprost kontaktów z dziećmi lub też pozornie zgadzając się na nie, w praktyce je...

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców to temat dzisiejszego artykułu. Oprócz prymatu dobra dziecka, naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest zobowiązanie członków rodziny do wzajemnego wspierania się i pomocy. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu rodzinnego...

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód to bardzo trudne doświadczenie, towarzyszą mu często emocje i stres, a postępowanie może ciągnąć się latami. Niestety, nie rzadko nie jest to koniec wojny i kłopotów. W zdecydowanej większości przypadków w trakcie małżeństwa małżonków łączy ustrój wspólnoty...

Prawo rodzinne - Porady Prawne

Oto zbiór artykułów o sprawach rodzinnych w wymiarze prawnym. W tym dziale zajmujemy się problemami małżeństw, rodzicielstwem, nieletnimi. Znajomość prawa rodzinnego zawsze się przydaje, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji rodzinnej. Może chodzić o separację, rozwód, opiekę nad dziećmi, alimenty i wiele innych spraw, które regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaś w praktyce chodzi o nasze życie rodzinne i członków naszych rodzin.

Staramy się prezentować porady prawne w takiej formie, aby znaleźli Państwo odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, jak na przykład: wina za rozkład pożycia małżeńskiego, zasady podziału majątku po rozwodzie, rozdzielność majątkowa, intercyza, obowiązek alimentacyjny wobec dzieci i małżonka. Sporo miejsca poświęcamy także związkom partnerskim i specyfice prawnej podziału majątku w konkubinacie.

Są tu również omawiane zagadnienia prawne dotyczące dzieci: ustalenia ojcostwa, adopcji, opiekuna prawnego, utrudniania lub uniemożliwiania kontaktów z dzieckiem, odpowiedzialności karnej nieletnich, sądu dla nieletnich i wiele innych.


Poruszamy tematy trudne i te całkiem podstawowe, aby każdy czytelnik znalazł tu odpowiedzi na swoje pytania prawne. Znajomość praw i obowiązków jest zawsze najlepszym punktem wyjścia w rozwiązaniu problemów rodzinnych. Jeśli jednak problemy są poważne i mają Państwo wrażenie, że przerastają Państwa możliwości, służymy indywidualnymi poradami prawnymi.

Nasi prawnicy od prawa rodzinnego zawsze starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie w konkretnej sytuacji, bo każda rodzina jest inna. Codziennie są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.