Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione. W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania rozwodowego, w którym sąd orzeka o winie za rozpad pożycia małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Pozew rozwodowy z orzeczeniem winy małżonka

Zacznijmy od tego, że decydując się na rozwód z orzeczeniem winy, należy się do takiego postępowania starannie przygotować. Aby wszcząć postępowanie o rozwód, konieczne jest złożenie pozwu do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Wówczas ten z małżonków występuje w postępowaniu w roli powoda, a drugi w charakterze pozwanego. Pozew taki powinien spełniać określone kryteria i zawierać określone elementy. Każdy pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu,
 • określenie powoda (podanie swoich danych – imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • określenie pozwanego (imię, nazwisko, adres, PESEL, jeśli to możliwe),
 • oznaczenie wniosku, żądania,
 • określenie, czy strony korzystały z form polubownego rozwiązywania sporów,
 • podpis,
 • dołączenie załączników.

Konkretnie pozew o rozwód, oprócz wyżej wymienionych elementów, powinien również obejmować swoją treścią:

 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem, czyja wina powinna zostać orzeczona,
 • wskazanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania, uzasadnienie stanu faktycznego,
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu, wykazanie rozkładu pożycia,
 • wnioski dotyczące alimentów na dzieci, na małżonka, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi,
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile strony zdecydują się na takie rozwiązanie.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć każdorazowo odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli małżeństwo posiada dzieci – odpis skrócony aktów urodzenia dzieci. Jeśli oprócz tego strona pragnie również przeprowadzić jakieś dowody związane np. z alimentami, dochodami, winno się je również dołączyć do pozwu. Pozew powinno się doręczyć w dwóch egzemplarzach (podpisanych), gdyż jeden zostaje dla sądu, a drugi zostanie doręczony pozwanemu. Bardzo ważną kwestią jest wykazanie, iż między stronami doszło do całkowitego rozkładu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

Pomimo że nie ma żadnych formularzy i pozew nie musi być złożony w określonej formie, powinien zawierać wskazane wyżej elementy.

WAŻNE!

Jeśli strona powodowa decyduje się na rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka, musi wskazać konkretne fakty uzasadniające ową winę za rozkład pożycia. W takich przypadkach niezwykle ważne są kwestie dowodowe oraz odpowiednie uzasadnienie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwód z powodu zdrady

Zdrada to jedna z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodu z winy jednego z małżonków. Nie ulega wątpliwości, że wierność to jeden z obowiązków, jakie ciążą na małżonkach, a należą do nich również wzajemna pomoc, troska, dbanie o dobro założonej rodziny. Zasadniczo, jeśli doszło do zdrady (oprócz niektórych naprawdę wyjątkowych sytuacji), małżonek, który dopuścił się zdrady, może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Jednakże sam fakt zdrady automatycznie nie przesądza o tym, iż sąd ma obowiązek uznać małżonka zdradzającego za wyłącznie winnego. Sąd za każdym razem oceniając winę musi podejść indywidualnie do każdej sprawy i nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach uzna, że winę za rozpad pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie, np. gdy wieloletnie zaniedbywanie albo nadużywanie alkoholu doprowadziły do tego, że współmałżonek dopuścił się zdrady. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że sąd orzekłby wtedy rozwód z winy obojga stron.

Tak więc zdrada jednego z małżonków stanowi poważną przesłankę do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka zdradzającego, jednakże i tak zawsze sąd musi przeanalizować sytuację pomiędzy stronami.

Wina obojga małżonków

Zasadniczo sąd za każdym razem musi orzekać, z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia między stronami. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sąd odstępuje, a dzieje się tak na zgodne życzenie obojga stron. Sąd nie określa, które z małżonków przyczyniło się do rozpadu bardziej lub mniej, np. że jedno w 30%, a drugie w 70%. Orzeka po prostu rozwód z winy obojga stron. Może to mieć miejsce również w sytuacji, kiedy po prostu między małżonkami uczucie wygasło i żadne z nich nie zachowywało się specjalnie nagannie, ale nie wnoszą o odstąpienie od orzekania o winie. Sąd tak orzeknie również wówczas, gdy nie może jednoznacznie przypisać winy tylko jednemu z małżonków.

WAŻNE!

Zdarza się więc, iż sąd orzeka, że winę rozkładu pożycia ponoszą oboje małżonkowie, np. wówczas, gdy nie można jednoznacznie przypisać winy albo de facto nie było niewłaściwych zachowań, ale strony nie zgodziły się na rozwód bez orzekania o winie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Co daje rozwód z orzeczeniem winy?

Kwestia orzeczenia winy nie ma wpływu na alimenty na dzieci, na podział majątku czy też sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Są to bowiem kwestie i relacje odrębne i sąd rozpatruje je osobno. Można bowiem dopuścić się winy wobec małżonka, a jednocześnie być dobrym rodzicem. Nie można z góry zakładać, że wina w rozkładzie pożycia jednocześnie określa małżonka jako z gruntu złą osobę i niewydolnego rodzica. Orzeczenie o winie ma jedynie wpływ na wymiar alimentów pomiędzy małżonkami. Jeśli małżonek został uznany za wyłącznie winnego, małżonek niewinny może domagać się alimentów dla siebie, jeśli wskutek rozwodu doszło do pogorszenia jego sytuacji materialnej. Natomiast gdy np. nie orzekano o winie lub jest wina obojga małżonków, to małżonek, który znalazł się w niedostatku, może wnosić o zasądzenie alimentów dla siebie. Obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd zdecyduje się przedłużyć ten okres.

WAŻNE!

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków stanowi pomoc w uzyskaniu alimentów dla małżonka niewinnego. Można je wówczas otrzymać, gdy doszło do pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, natomiast w innej sytuacji jedynie wtedy, gdy małżonek znajduje się w niedostatku.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Podział majątku a wina przy rozwodzie

Zasadą jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Zasada ta doznaje wyjątku jedynie w niewielu ściśle określonych przypadkach, jednakże nie ma znaczenia dla podziału to, czy rozwód był bez orzekania o winie, czy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków lub też winę obojga. Jeśli małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową, majątek musi zostać podzielony na zasadach ogólnych, po równo. Niekiedy przeprowadza się to w postępowaniu rozwodowym, ale jedynie wówczas, gdy nie przedłuży to znacząco postępowania. Zwykle to nie jest łatwe, a więc najczęściej robi się to w osobnym postępowaniu. Wyjątkowo można ustalić nierówny podział udziałów w majątku wspólnym, ale wtedy, gdy jedno z małżonków w sposób przez siebie zawiniony znacząco mniej przyczyniło się do powstania majątku wspólnego. Może to zajść, gdy na przykład jedno z małżonków trwoniło majątek, nie chciało podejmować zatrudnienia (ale nie w sytuacjach, gdy małżonek nie pracował ze względu na opiekę nad dziećmi). Nie można jednak tego utożsamiać z winą rozkładu pożycia małżeńskiego.

WAŻNE!

Wina rozkładu pożycia orzekana przy wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku po rozwodzie. W wyjątkowych sytuacjach sąd może dokonać nierównego ustalenia udziałów, jednakże niezależnie od ustalenia winy w wyroku rozwodowym.

Rozwód z orzeczeniem winy krok po kroku

Każde postępowanie rozwodowe musi zacząć się od złożenia pozwu w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania małżonków. Osoba, która go złoży, będzie powodem, a druga pozwanym. W takim procesie niemożliwe jest uznanie powództwa. W pozwie bardzo istotne jest wykazanie, że nastąpił rozkład pożycia, czyli że małżonków nie łączą już więzy emocjonalne i fizyczne, jak do tego doszło, w jakim okresie czasu i jak wyglądają obecnie relacje. Powinno się wskazać, że nie ma już podstaw do ratowania małżeństwa. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym najważniejszym elementem jest wysłuchanie stron na okoliczność rozkładu pożycia, a także przyszłych ustaleń dotyczących mieszkania, opieki nad dziećmi i alimentów. W sprawie orzeczenia winy, a także alimentów można przeprowadzić różne dowody, np. zaświadczenie o dochodach, dokumentowanie wysokości potrzeb, albo też możliwości zobowiązanego rodzica, przesłuchanie świadków, wydruki smsów, wiadomości na komunikatorach. Problematyczne są jednak nagrania, gdyż nie wydano konkretnych przepisów, które to precyzują, a praktyka sądów jest niejednolita. Sąd wydaje wyrok, a strona, która chciałaby go zaskarżyć, ma tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. W przeciwnym wypadku wyrok się uprawomocni. Od wyroku orzekającego rozwód lub w którym sąd nie rozwiązał małżeństwa, przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Może to dotyczyć całości wyroku lub tylko części, np. dotyczącej alimentów lub władzy rodzicielskiej.

Rozwód z orzekaniem winy należy do trudnych i stresujących doświadczeń. W postępowaniu tym najważniejsze są kwestie dowodowe, dlatego należy się dobrze przygotować, aby osiągnąć cel. Warto rozważyć pomoc profesjonalisty, aby pomógł chronić nasze interesy.

Przykłady

 

Przypadek zdrady małżeńskiej Ania i Michał byli małżeństwem od 10 lat. Jednak w ostatnim roku Ania odkryła, że Michał ma romans z koleżanką z pracy. Pomimo prób ratowania małżeństwa, Ania zdecydowała się na złożenie pozwu rozwodowego z orzeczeniem winy Michała za rozpad małżeństwa. W pozwie zawarła dowody na zdradę, w tym wiadomości i zdjęcia, oraz zeznania świadków potwierdzających niewierność Michała.

 

Rozwód z powodu chronicznego alkoholizmu Ewa i Tomasz borykali się z problemami spowodowanymi chronicznym alkoholizmem Tomasza. Jego uzależnienie prowadziło do częstych awantur, zaniedbania obowiązków rodzicielskich i trudności finansowych. Ewa, dbając o dobro dzieci, podjęła decyzję o rozwodzie i wniosła o orzeczenie winy Tomasza w rozpadzie małżeństwa. W pozwie uwzględniła dokumentację medyczną i zeznania świadków, opisujące wpływ alkoholizmu Tomasza na życie rodziny.

 

Rozwód z powodu długotrwałego zaniedbywania małżeńskich obowiązków Kasia i Piotr stopniowo oddalali się od siebie, głównie z powodu długotrwałego zaniedbywania przez Piotra małżeńskich obowiązków. Zajmował się głównie pracą i hobby, ignorując potrzeby emocjonalne i fizyczne Kasi. Po kilku latach takiego stanu rzeczy, Kasia zdecydowała się na rozwód z orzeczeniem winy Piotra, argumentując, że jego postępowanie doprowadziło do całkowitego rozkładu pożycia. W pozwie przedstawiła zapisy rozmów i zeznania świadków, potwierdzające jej relacje na temat ich życia małżeńskiego.

Podsumowanie

 

Rozwód z orzeczeniem winy za rozpad pożycia małżeńskiego stanowi skomplikowany i emocjonalnie obciążający proces, wymagający starannego przygotowania dowodów i argumentów. W takich sprawach kluczowe jest udowodnienie konkretnych faktów uzasadniających winę jednej ze stron, co może mieć znaczący wpływ na decyzje sądu dotyczące alimentów, opieki nad dziećmi, czy podziału majątku. Ostatecznie, każdy przypadek rozwodu z orzeczeniem winy jest unikalny i wymaga indywidualnej oceny przez sąd.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej rozwodu? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online oraz pomocy w przygotowaniu pism procesowych, aby przejść przez ten trudny czas z pewnością i wsparciem doświadczonych prawników. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym....

>> więcej informacji o autorze