Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem. Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się przeprowadzić rozwód w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy. Służy temu możliwość orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron bez orzekania o winie – i o tym w dzisiejszym artykule.

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Problematyka rozwodu została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.), a dokładnie w art. 56 i następnych. Aby został orzeczony rozwód bez orzekania o winie, obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Zasadą jest bowiem, że sąd w wyroku rozwodowym orzeka o tym, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Aby od tego odstąpić, niezbędna jest zgoda obu stron.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Nawet jeśli małżonkowie zgodnie chcą orzeczenia rozwodu i ustalili warunki, na jakich ma on zostać orzeczony, niezbędne jest, aby jedna ze stron złożyła pozew rozwodowy. Wówczas ten z małżonków występuje w postępowaniu w roli powoda, a drugi w charakterze pozwanego. Pozew taki powinien spełniać określone kryteria i zawierać określone elementy. Każdy pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu,
 • określenie powoda (podanie swoich danych – imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • określenie pozwanego (imię, nazwisko, adres, PESEL, jeśli to możliwe),
 • oznaczenie wniosku, żądania,
 • określenie, czy strony korzystały z form polubownego rozwiązywania sporów,
 • podpis,
 • dołączenie załączników.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, pozew o rozwód powinien również obejmować swoją treścią:

 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie,
 • wskazanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania, uzasadnienie stanu faktycznego,
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu, wykazanie rozkładu pożycia,
 • wnioski dotyczące alimentów na dzieci, na małżonka, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi,
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile strony zdecydują się na takie rozwiązanie.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć każdorazowo odpis skrócony aktu małżeństwa, a oprócz tego odpis skrócony aktów urodzenia dzieci. Jeśli oprócz tego strona pragnie również przeprowadzić jakieś dowody związane np. z alimentami, dochodami, winno się je również dołączyć do pozwu. Pozew powinno się doręczyć w dwóch egzemplarzach (podpisanych), gdyż jeden zostaje dla sądu, a drugi zostanie doręczony pozwanemu. Bardzo ważną kwestią jest wykazanie, iż między stronami doszło do całkowitego rozkładu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Z jednej strony pozew o rozwód nie ma określonej formy, może zostać np. wypisany ręcznie. Jednocześnie istnieje kilka wymagań co do tego, co powinien zawierać. Bez ich spełnienia nie będzie mógł zostać potraktowany jako pozew o rozwód i nie zostanie skutecznie wniesione postępowanie sądowe. Jeśli pozew będzie obarczony brakami, sąd wezwie do ich uzupełnienia.

Elementy wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy powinien zawierać określone przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego elementy, aby spełniał wszystkie wymogi i wywoływał skutki prawne. Przede wszystkim pierwszym i najważniejszym punktem musi być, że sąd rozwiązuje małżeństwo stron za porozumieniem stron bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci, istnieje szereg dodatkowych kwestii, o których powinien orzec. Należą do nich : władza rodzicielska nad dziećmi, miejsce zamieszkania dziecka, w jakiej wysokości małżonkowie są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania (czyli jaka będzie wysokość alimentów), o kontaktach z dzieckiem. Jeśli małżonkowie mają wspólne mieszkanie, sąd orzeka również o sposobie korzystania z owego mieszkania, a rozstrzygnięcie to obejmuje okres wspólnego zamieszkiwania przez rozwiedzionych małżonków.

W kwestii władzy rodzicielskiej możliwych jest kilka rozstrzygnięć:

 • sąd może pozostawić władzę rodzicielską w pełni jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków (jak np. decydowania o istotnych sprawach leczenia i kształcenia),
 • sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodziców poprzez np. nakazanie pracy z asystentem rodziny lub inną osobą,
 • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom i powierzyć jej wykonywanie jednemu z nich,
 • jeśli będzie to uzasadnione, dla dobra dzieci sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców.

Kwestia władzy rodzicielskiej jest tematem skomplikowanym i sąd każdorazowo musi dokonywać oceny, jakie rozwiązanie jest w konkretnych okolicznościach najlepsze, głównie ze względu na dobro dziecka, a także możliwości w danej sytuacji, jak chociażby związane z relacjami między stronami i możliwością współpracy między nimi.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Po rozwodzie dziecko lub dzieci zwykle zostają z jednym z rodziców i potem mają przy nim swoje miejsce zamieszkania, co również jest określane przez sąd. Drugi małżonek zostaje zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, które oczywiście ponosi też rodzic, z którym dziecko mieszka. Jest to obowiązkowy element wyroku. Wysokość alimentów zależy od wysokości potrzeb uprawnionego dziecka, a także możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica (nie należy tego mylić z osiąganymi i wykazywanymi dochodami).

WAŻNE!

Zasadniczo sąd w postępowaniu rozwodowym określa również o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem, chyba że strony w tej kwestii potrafią się porozumieć i na ich zgodny wniosek sąd nie orzeka o wykonywaniu kontaktów.

Widać więc, iż jest wiele elementów, o których sąd powinien orzec, wydając wyrok w sprawie o rozwód, aby jak najbardziej kompleksowo uregulować sytuację rodziny po rozwodzie. Kwestie te są przedmiotem badania przez sąd w trakcie postępowania, aby móc podjąć jak najlepszą decyzję.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

W każdym postępowaniu dotyczącym orzekania o rozwodzie sąd musi podjąć decyzję, czy orzeczenie rozwodu będzie zgodne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli sąd uzna, że byłoby to sprzeczne, wówczas nie orzeknie o rozwodzie, ale odmówi rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Nie ma ściśle określonych przesłanek ani warunków pozwalających na uznanie, ze rozwód stałby w sprzeczności z dobrem dzieci, więc za każdym razem musi oceniać indywidualnie. Często w takich sytuacjach strony podkreślają, że np. jedno z rodziców już się wyprowadziło i doszło do faktycznej separacji między stronami, dzieci zaakceptowały tę sytuację i rozwód jej nie pogorszy, a będzie jedynie sformalizowaniem tego, co i tak już ma miejsce. Nawet jeśli rodzice pragną rozwodu bez orzekania o winie, sąd i tak ma obowiązek orzec o kwestiach związanych z dziećmi, takich jak alimenty, miejsce zamieszkania. Najlepiej jeśli strony wypracowały sobie porozumienie, a jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka, sąd zasadniczo je uwzględnia. Pewną nowością jest plan wychowawczy oraz opieka naprzemienna, która polega na tym, iż część czasu dziecko mieszka z jednym z rodziców, a część z drugim i nie jest to równoważne z kontaktami.

Tak więc nawet w przypadkach, kiedy rodzice chcą rozwodu za porozumieniem stron, sąd musi brać pod uwagę i rozważać, co będzie najlepsze dla dobra dziecka i w oparciu o to kryterium podejmować decyzje.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Rozwód bez orzekania o winie krok po kroku

Każde postępowanie rozwodowe musi zacząć się od złożenia pozwu w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania małżonków. Osoba, która go złoży, będzie powodem, a druga pozwanym. W takim procesie niemożliwe jest uznanie powództwa. W pozwie bardzo istotne jest wykazanie, że nastąpił rozkład pożycia, czyli ze małżonków nie łączą już więzy emocjonalne i fizyczne, jak do tego doszło, w jakim okresie czasu i jak wyglądają obecnie relacje. Powinno się wskazać, że nie ma już podstaw do ratowania małżeństwa. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym najważniejszym elementem jest wysłuchanie stron na okoliczność rozkładu pożycia, a także przyszłych ustaleń dotyczących mieszkania, opieki nad dziećmi i alimentów. W sprawie alimentów można przeprowadzić różne dowody, np. zaświadczenie o dochodach, dokumentowanie wysokości potrzeb, albo też możliwości zobowiązanego rodzica. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, o ile sąd nie uzna, że rozwód jest sprzeczny z dobrem dzieci, często kończy się to na jednej rozprawie, zwłaszcza jeśli strony dokonały wcześniej ustaleń dotyczących alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej. Dobrze jest to ustalić zawczasu, aby jak najbardziej uprościć postępowanie i je przyspieszyć. Sąd wydaje wyrok, a strona, która chciałaby go zaskarżyć, ma tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. W przeciwnym wypadku wyrok się uprawomocni. Od wyroku orzekającego rozwód lub w którym sąd nie rozwiązał małżeństwa, przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Może to dotyczyć całości wyroku lub tylko części, np. dotyczącej alimentów lub władzy rodzicielskiej.

Sprawy rozwodowe należą do dość prostych pod względem prawnym, jednakże bardziej skomplikowanych pod względem faktycznym. Są one również trudne ze względu na silne emocje, które towarzyszą tego typu sprawom. Postępowanie za porozumieniem stron pozwala uniknąć wielu problemów i zdecydowanie przyspieszyć proces, choć i tak jest wiele kwestii, o których sąd będzie musiał rozstrzygnąć. Jeśli rozstaniu małżonków towarzyszy poważny konflikt, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy prawnej w przygotowaniu pozwu (lub odpowiedzi na pozew), ewentualnie na sprawie rozwodowej.

Przykłady

 

Rozwód z powodu różnic charakterów

Małżeństwo Ani i Marka trwało 5 lat. Z czasem zaczęli zdawać sobie sprawę, że różnice w ich charakterach, które początkowo wydawały się urocze i ekscytujące, stają się coraz bardziej problematyczne. Ania jest osobą bardzo towarzyską i lubi spędzać czas na imprezach z przyjaciółmi, podczas gdy Marek jest introwertykiem, który ceni sobie spokój i ciszę domowego ogniska. Próbowali dostosować swoje potrzeby i oczekiwania, ale z czasem zrozumieli, że te różnice zasadniczo wpływają na ich wspólne życie. Zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie, uznając, że nie są w stanie dalej budować wspólnego życia w harmonii. Dzięki temu rozwiązaniu uniknęli konieczności obwiniania się nawzajem i mogli skoncentrować się na przyszłości.

 

Rozwód po latach separacji

Ewa i Tomasz od lat mieszkali osobno – ona w innym mieście z powodu pracy, on w domu rodzinnym. Chociaż na początku taka sytuacja wydawała się tymczasowym rozwiązaniem, z biegiem czasu zaczęli żyć osobnymi życiami. Komunikacja między nimi stopniowo zanikała, a wspólne plany i marzenia przestały ich łączyć. Po kilku latach separacji uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie formalne zakończenie małżeństwa. Złożyli pozew o rozwód bez orzekania o winie, dzięki czemu proces przebiegał sprawnie i bez zbędnych emocji. Obie strony mogły skupić się na uregulowaniu kwestii majątkowych i osobistych bez potrzeby udowadniania winy.

 

Rozwód dla dobra dzieci

Julia i Krzysztof przez wiele lat próbowali ratować swoje małżeństwo, głównie z myślą o dzieciach. Jednak ciągłe konflikty i napięcia w domu zaczęły negatywnie wpływać na ich pociechy. Po długich rozmowach i konsultacjach z psychologiem rodzinnym zdecydowali, że rozwód będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich. Zgłosili się do sądu z wnioskiem o rozwód bez orzekania o winie, starając się zachować dobre relacje dla dobra dzieci. Wspólnie uzgodnili warunki opieki i alimentów, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie rozwodu. Dzięki temu, mimo rozstania, dzieci mogły liczyć na stabilne i spokojne środowisko wychowawcze.

Podsumowanie

 

Rozwód bez orzekania o winie stanowi możliwość zakończenia małżeństwa w sposób uproszczony, pozwalający uniknąć niepotrzebnego konfliktu i wzajemnego obwiniania. Procedura ta, opierająca się na porozumieniu stron, sprzyja zachowaniu dobrych relacji po rozwodzie, co jest szczególnie ważne w przypadku rodzin z dziećmi. Takie rozwiązanie umożliwia skoncentrowanie się na przyszłości i wspólnym dążeniu do dobra dzieci, minimalizując stres i emocjonalne napięcie związane z rozstaniem.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w trudnym czasie rozwodu? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism rozwodowych. Nasz zespół doświadczonych prawników pomoże Ci przejść przez ten proces szybko i z minimalnym stresem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym....

>> więcej informacji o autorze