Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy sprzedaż nieruchomości oznacza konieczność zapłaty podatku od towarów i usług. Taka czynność może bowiem podlegać opodatkowaniu, ale wyłącznie w pewnych okolicznościach, które przeanalizujemy.

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości jako odpłatna dostawa towarów

Umowa sprzedaży nieruchomości jest na gruncie podatku VAT kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy VAT – towarami są rzeczy oraz wszelkie postaci energii. W rezultacie nieruchomość mieści się w zakresie pojęciowym rzeczy, w związku z czym jej sprzedaż stanowi dostawę towarów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przypomnijmy również, że dostawa towaru to przeniesienie prawa do rozporządzania towarem tak jak właściciel.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Sprzedaż nieruchomości mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy VAT i jest kwalifikowana jako odpłatna dostawa towaru.

Sprzedaż nieruchomości dokonana przez podatnika VAT

Konieczne należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają tylko te czynności, które są dokonywane przez podatnika podatku VAT. W konsekwencji bardzo istotne jest określenie, kiedy osoba fizyczna staje się podatnikiem podatku VAT.

Jak podaje art. 15 ust. 1 ustawy VAT – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest jej realizacja przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem występuje jako podatnik VAT, tzn. dokonuje czynności kwalifikowanej jako działalność gospodarcza. Kluczowe zatem staje się ustalenie, czy sprzedaż nieruchomości odbywa się w warunkach działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy VAT. To powoduje, że sprzedaż dotycząca majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie jest to działalność gospodarcza.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ustawa VAT nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „majątek prywatny”, jednakże przyjmuje się, że jest to taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik musi zatem w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania nieruchomości w ramach majątku osobistego.

Czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Inaczej jest natomiast, gdy podmiot podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców.

Warunkiem uznania osoby fizycznej za podatnika podatku od towarów i usług jest to, czy ta osoba podejmuje aktywne działania w celu dokonania sprzedaży gruntu, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, np. uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru.

WAŻNE!

Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i osoba ta nie podejmuje aktywnych działań w celu dokonania sprzedaży, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości nie podlega VAT.

Praktyczne problemy związane z ustaleniem statusu podatnika VAT

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których ciężko ustalić, czy w konkretnym przypadku osoba występuje jako podatnik VAT, czy też nie. Pamiętajmy, że okoliczność wykonywania działalności gospodarczej nie jest determinowana zarejestrowaniem działalności w CEIDG w tym wypadku. Przeanalizujmy zatem dwa stany faktyczne.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykład 1.

Osoba fizyczna otrzymała w spadku niezabudowany grunt. Działkę podzieliła na dwie części po czym dokonała sprzedaży na rzecz dwóch sąsiadów prowadzących gospodarstwa rolne. Odziedziczony grunt znajdował się daleko od miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Osoba fizyczna nigdy nie wykorzystywał go w żadnym celu ekonomicznym. Taka sprzedaż nie może być kwalifikowana jako wykonywanie działalności gospodarczej. Jest to odpłatne zbycie w ramach majątku prywatnego, zatem nie podlega to opodatkowaniu VAT.

Przykład 2.

Osoba fizyczna zakupiła nieruchomość od rolnika w celu dalszej odsprzedaży. Nieruchomość została uzbrojona, podzielona na 10 działek i przekształcona w działki budowlane. Podatnik umieścił ogłoszenia w internecie, banery reklamowe oraz bilbord zachęcający do zakupu. W tym wypadku można przyjąć, że działalność osoby fizycznej ma charakter zbliżony do działalności profesjonalnego handlowca, zatem osoba może zostać uznana za podatnika podatku VAT w zakresie sprzedaży.

Naturalnie, każdorazowo należy dokonywać oceny całokształtu okoliczności faktycznych. Podkreślmy, że pojedyncze okoliczności, jak np. sam podział geodezyjny działki, nie może w definitywny sposób przesądzać o uznaniu sprzedaży za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT.

WAŻNE!

Jeśli osoba fizyczna nie podejmowała działań podobnych do tych, jakie podejmowane są przez podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, to sprzedaż nieruchomości stanowi działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Tym samym sprzedaż nieruchomości z majątku osobistego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Końcowo należy podkreślić, że każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie. Powyższe wyjaśnienia pozostają aktualne w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jednakże z uwagi na możliwość dokonywania rozbieżnej wykładni w danym wypadku warto przed dokonaniem sprzedaży uzyskać indywidualną interpretację Dyrektora KIS, która stanowi jednoznaczne i bezwarunkowe wskazanie skutków podatkowych danego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Podsumowanie

 

Artykuł wyjaśnia złożoność kwestii opodatkowania VAT przy sprzedaży nieruchomości. Kluczowe jest rozróżnienie między sprzedażą majątku prywatnego a działalnością gospodarczą. Sprzedaż nieruchomości jako działalność gospodarcza podlega VAT, natomiast transakcje jednorazowe i niezwiązane z działalnością gospodarczą pozostają zwolnione z tego podatku. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny pod kątem przepisów ustawy VAT.

Oferta porad prawnych

 

Masz wątpliwości dotyczące podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, aby zapewnić Ci spokój umysłu i bezpieczeństwo transakcji.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze