Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Co grozi za pobicie?

Przestępstwa można podzielić według kilku kryteriów. Jednym z nich jest zagrożenie karą pozbawienia wolności, wówczas czyny dzielimy na zbrodnie i występki. Na czyn karalny można również spojrzeć pod innym kątem, a mianowicie – jakie dobra chronione ów czyn narusza. Patrząc w ten sposób, można wyróżnić przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji itp. Bojka oraz pobicie należą niewątpliwie do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Co grozi za pobicie?

Bójka i pobicie – jak je odróżnić?

Oba te czyny zostały opisane w tym samym przepisie – art. 158 Kodeksu karnego (K.k.). Nie zawarto w nim prawnej definicji bójki czy pobicia, jednakże pojęcia te mają już utrwaloną definicję ustaloną w orzecznictwie. Bójka to zajście (starcie) pomiędzy co najmniej trzema osobami, w którym strony jednocześnie atakują i się bronią. Ważne, żeby nie można było odróżnić strony, która tylko atakuje, od strony podejmującej wyłącznie działania obronne. Po każdej ze stron może występować więcej osób. Istotne, żeby wszystkich uczestników zajścia było co najmniej trzech. Do pobicia zaś dochodzi wówczas, gdy można wyraźnie i jednoznacznie stwierdzić, kto jest atakującym, a kto się broni.

Przypadki polegające na chybieniu ciosu, grożeniu, otaczaniu innej osoby, agresji słownej, fingowaniu ciosów, posługiwaniu się niebezpiecznym narzędziem itp. – dopóki nie dojdzie do fizycznego kontaktu przynajmniej jednego uczestnika grupy z ofiarą – nie mogą być uznane za spełniające warunki niezbędne do zakwalifikowania ich jako pobicie lub bójkę.

W teorii brzmi wszystko jest jasne, ale przecież takie wydarzenia najczęściej mają bardzo dynamiczny przebieg. Często również występują problemy dowodowe, gdyż łatwo sobie wyobrazić sytuację, iż jedynymi dowodami przebiegu zdarzenia są zeznania samych osób w nim uczestniczących. Nie jest również tajemnicą ani zaskoczeniem, że uczestnicy bójki będą pomniejszać swój udział albo twierdzić, że jedynie się bronili, aby uniknąć odpowiedzialności karnej lub też ją umniejszyć. Analiza obrażeń również może być myląca, gdyż nie zawsze da się stwierdzić, czy obrażenia nie powstały wskutek obrony osoby zaatakowanej, która np. oddała cios lub odepchnęła napastnika. Obrona nie musi bowiem oznaczać jedynie biernego znoszenia ciosów, ale może wiązać się z działaniami, które aktywnie mają powstrzymać napastnika. Dlatego też nie zawsze łatwo jest zakwalifikować dane zajście. Oczywistym jest równocześnie, że ofiara pobicia nie może ponieść odpowiedzialności, gdyż jest tu jedynie pokrzywdzonym i nie popełniła żadnego czynu zabronionego.

WAŻNE!

W bójce wszyscy uczestnicy są jednocześnie atakującymi i zarazem się bronią, w odróżnieniu od pobicia, gdy łatwo można odróżnić, kto jest agresorem. Jednak w praktyce trudno jest rozstrzygnąć, czy zajście było pobiciem czy bójką, a to ze względu na problemy dowodowe. Niewątpliwie jednak udział w bójce czy pobiciu może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jaka może być kara za pobicie?

Warunkiem karalności za bójkę oraz pobicie jest sprowadzenie zagrożenia w postaci narażenia innych uczestników starcia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszkodzenia ciała. Wystarczy, że przebieg zajścia (np. rodzaj zadawanych ciosów) mógł spowodować powstanie wskazanych skutków. Samo ich wystąpienie nie jest niezbędne do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Jeśli zagrożenie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia nie wystąpiło, wówczas można mówić co najwyżej o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak więc pojedyncze kopnięcie lub uderzenie w twarz nie zostanie zakwalifikowane jako pobicie danej osoby. Z powyższego wynika więc, że powinien to być zdecydowany i agresywny atak, mogący doprowadzić do uszkodzenia ciała lub śmierci.

Odpowiedzialność karna za udział w bójce lub pobiciu jest uzależniona od kilku czynników. W typie podstawowym udział w takich zajściach jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Jak widzimy, nie ma tu mowy o możliwości poniesienia kary grzywny lub ograniczenia wolności, a jedynie o pozbawieniu wolności. Jeśli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, wysokość kar może sięgać od 6 miesięcy aż do 8 lat. Jeśli zaś skutkiem jest śmierć człowieka, maksymalna możliwa kara sięga 10 lat pozbawienia wolności. Należy uznać, że jest to uzasadnione i racjonalne. Z jednej strony nie jest to zabójstwo, więc nie można dokonywać takiej samej kwalifikacji prawnej, jednakże spowodowanie czyjejś śmierci jest bardzo ciężkim przestępstwem, dlatego powinno być karane surowo.

Czym zatem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu? To pojęcie zostało opisane w innym przepisie, a mianowicie w art. 156 Kodeksu karnego. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, możliwości płodzenia lub też innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia albo zniekształcenia ciała. Nie wszystkie te określenia są precyzyjne i zrozumiałe, więc jeśli są co do tego wątpliwości, konieczne staje się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza specjalisty.

WAŻNE!

Odpowiedzialność za udział w bójce lub pobiciu jest zależna od tego, jakie skutki mogły one wywołać. Za udział w „zwykłej” bójce grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, przy spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – do lat 8, a jeśli skutkiem bójki jest śmierć człowieka – 10 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Postępowanie w sprawie o pobicie, możliwość zmniejszenia kary

Sprawy związane z udziałem w bójce lub pobiciu są ścigane z urzędu (w odróżnieniu od np. naruszenia nietykalności cieleśnie). Po otrzymaniu zawiadomienia lub też uzyskaniu w inny sposób informacji o bójce, organy ścigania wszczynają postępowanie. Świadek lub uczestnik takiego zdarzenia może sam zdecydować się na złożenie zawiadomienia.

Zgłoszenie pobicia na policji powinno nastąpić jak najszybciej. Można zgłosić je telefonicznie albo poprzez osobiste stawienie się na komisariacie lub w formie pisemnej, wysyłając zawiadomienie do jednostki policji, która zajmuje się obszarem, gdzie miało miejsce pobicie, bądź też do prokuratury. Przede wszystkim należy opisać dokładnie przebieg zdarzenia, podać personalia napastników (dane osobowe, rysopis, miejsce zamieszkania, o ile oczywiście je znamy), a także wskazać świadków zdarzenia. Policja zbiera dowody i oczywiście przesłuchuje świadków oraz podejrzanych. Jeśli doszło do poważniejszych obrażeń, bardzo istotne jest wykonanie obdukcji, czasem również przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza, który stwierdzi, czy doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Taki dowód częściej jest przeprowadzany na etapie postępowania sądowego.

Po skierowaniu aktu oskarżenia zaczyna się etap postępowania sądowego, gdzie często ponownie przesłuchuje się świadków i strony – bezpośrednio przed sądem.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Możliwości zmniejszenia kary za udział w bójce lub pobiciu

W każdym tego typu przypadku trzeba rozważyć możliwości, ewentualne korzyści i zagrożenia – jak duże jest ryzyko skazania i jaką karę można otrzymać. Można w pewnych wypadkach spróbować warunkowego umorzenia postępowania lub dobrowolnie poddać się karze.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, że nie popełni on w przyszłości przestępstwa. Do warunkowego umorzenia może dojść wobec przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności. Warto więc zauważyć, że jest ono możliwe tylko w przypadku bójki w typie podstawowym zagrożonej karą pozbawienia wolności do lat 3. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest możliwe w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Należy jednak pamiętać, że wina i społeczna szkodliwość nie mogą być znaczne.

Dobrowolne poddanie się karze oznacza, że zostaje się skazanym, ale nie ma postępowania sądowego i kara jest zwykle niższa. Może ono dotyczyć przestępstw zagrożonych karą do 15 lat pozbawienia wolności. Wniosek taki można złożyć do czasu zakończenia przesłuchania przed sądem wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej.

WAŻNE!

Postępowanie w sprawie bójki lub pobicia toczy się z urzędu, gdy organy ścigania powezmą informację o popełnionym przestępstwie. W takich sprawach ważne są dowody z zeznań stron, świadków, ale również często dowody medyczne. Sposobem na zmniejszenie kary może być dobrowolne poddanie się w karze, a w niektórych przypadkach można liczyć nawet na warunkowe umorzenie postępowania.

Bójka jest zdarzeniem, w którym przynajmniej trzy osoby są jednocześnie napastnikami i się bronią, zaś przy pobiciu można wyraźnie rozpoznać agresora. Udział w takich zajściach podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zaś w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – do lat 8, jeśli skutkiem zajścia jest śmierć człowieka – do 10 lat. Postępowanie przygotowawcze koncentruje się na zbieraniu dowodów, a postępowanie sądowe – na stwierdzeniu, czy oskarżeni dopuścili się przestępstwa. Można próbować dojść do porozumienia z oskarżycielem i dobrowolnie poddać się karze, a w niektórych wypadkach nawet uzyskać warunkowe umorzenie postępowania.

Przykłady

 

Sprawa Kamila i Bartka Kamil i Bartek spotkali się przypadkiem w barze. Dyskusja między nimi szybko przerodziła się w kłótnię, a następnie w fizyczną konfrontację. Kamil uderzył Bartka pięścią w twarz, powodując złamanie nosa. Bartek nie stawiał oporu i nie odpowiadał na ataki. Świadkowie zdarzenia potwierdzili, że Kamil był agresorem, a Bartek jedynie próbował się bronić. W wyniku tego zajścia Kamil został oskarżony o pobicie, a Bartek jako ofiara nie poniósł żadnych konsekwencji prawnych.

 

Zdarzenie na meczu piłkarskim Podczas lokalnego meczu piłkarskiego doszło do bójki między grupami kibiców obu drużyn. Konflikt wybuchł nagle i obejmował wymianę ciosów, kopnięć i używanie różnych przedmiotów jako broni. Z powodu chaotycznej natury starcia i braku jasnych dowodów na to, kto rozpoczął bójkę, wszyscy uczestnicy zostali aresztowani i oskarżeni o udział w bójce. Ze względu na problem z ustaleniem indywidualnej odpowiedzialności każdego z uczestników, sprawa stała się skomplikowana pod względem dowodowym.

 

Incydent na parkingu Ania została zaatakowana na parkingu supermarketu przez nieznajomego mężczyznę, który próbował ją okraść. W trakcie próby obrony zadawała napastnikowi ciosy, aby odstraszyć go i obronić się. Napastnik odniósł lekkie obrażenia, ale to Ania była traktowana jako ofiara. Mężczyzna został później zatrzymany i oskarżony o próbę rabunku i pobicie. Analiza obrażeń wykazała, że obrażenia napastnika były wynikiem samoobrony Ani.

Podsumowanie

 

Zarówno bójka, jak i pobicie to przestępstwa, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do kary pozbawienia wolności. Różnicowanie między tymi dwoma kategoriami często jest skomplikowane ze względu na dynamiczny charakter konfliktów i problemy dowodowe. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Oferta porad prawnych

 

Pomoc prawna na wyciągnięcie ręki: Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online i wsparcia w przygotowywaniu dokumentów sądowych. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc w każdej sytuacji prawnej związanej z bójką i pobiciem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym....

>> więcej informacji o autorze