Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego - jakie podatki?

Działalność rolnicza nieodzownie kojarzy się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Może jednak dojść do sytuacji, gdy podatnik nie posiada gruntów, które mogłyby być kwalifikowane jako gospodarstwo rolne. W związku z tym pojawia się pytanie, jakie podatki należy w tym przypadku odprowadzać.

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego - jakie podatki?

Działalność rolnicza a podatek dochodowy

Jeżeli przedstawione zagadnienie chcemy przeanalizować pod kątem podatku dochodowego, to w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT – opodatkowaniu tym podatkiem nie podlega działalność rolnicza z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak wskazuje art. 2 ust. 2 ustawy PIT – działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
    – licząc od dnia nabycia.

Ponadto za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Proszę zwrócić uwagę, że powyższa definicja działalności rolniczej w ogóle nie odnosi się do gospodarstwa rolnego ani do pojęcia rolnika. To zatem prowadzi do wniosku, że możliwe i prawnie dopuszczalne jest prowadzenie działalności rolniczej poza gospodarstwem rolnym.

Nie ma zatem znaczenia, jaki jest status osoby wykonującej działalność rolniczą. Nie jest istotne to, czy ma wykształcenie rolnicze, ani też nie jest istotne czy posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku przychody z działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT.

Przykład

Osoba fizyczna prowadzi hodowlę ryb na terenie, którego powierzchnia wynosi 0,5 ha. Taki grunt nie spełnia kryterium gospodarstwa rolnego, jednakże na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT przychód z tego tytułu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

WAŻNE!

Prowadzenie działalności rolniczej nie jest determinowane kwestią posiadania przez podatnika gospodarstwa rolnego.

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego a podatek VAT

W dalszej części przejdźmy do podatku VAT. W zakresie tego podatku również mamy do czynienia z pojęciem rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy VAT – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT – zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy VAT – przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

W świetle powyższego, status rolnika ryczałtowego uzależniony jest od spełnienia dwóch warunków: musimy mieć do czynienia z dostawą produktów rolnych i produkty te muszą pochodzić z działalności rolniczej.

Jak podaje art. 2 pkt 15 ustawy VAT – przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 20 ustawy VAT – przez produkty rolne rozumie się towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Zwróćmy zatem uwagę, że żadna z ww. definicji nie odnosi się do gospodarstwa rolnego w rozumieniu podatku rolnego ani też do statusu rolnika czy posiadanego wykształcenia rolniczego.

W świetle powyższego, dla uzyskania statusu rolnika ryczałtowego nie jest konieczne posiadanie gospodarstwa rolnego rozumianego jako grunt rolny o powierzchni min. 1 ha. Nie jest również konieczne posiadanie wykształcenia rolniczego. Produkcja roślinna jest działalnością rolniczą w myśl art. 2 pkt 15 ustawy VAT. Pochodzące z produkcji rośliny są produktami rolnymi w myśl art. 2 pkt 20 ustawy VAT. W konsekwencji dostawa w tych warunkach czyni z danej osoby rolnika ryczałtowego.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 08.03.2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.707.2016.2.MJ, czytamy:

„Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie wskazują na konieczność posiadania przez rolnika ryczałtowego własnego gospodarstwa rolnego. Natomiast koniecznym jest, aby rolnik ryczałtowy dokonywał dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczył usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.”

Końcowo dodajmy, że w myśl art. 118 ustawy VAT rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

  1. wystawiania faktur;
  2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
  3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
  4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

WAŻNE!

Status rolnika ryczałtowego przysługuje zatem z urzędu, ponieważ rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na zasadzie dobrowolności podatnik może takie zgłoszenie złożyć rejestrując się jako podatnik zwolniony od VAT.

Reasumując, należy wskazać, że zarówno na gruncie podatku VAT, jak i podatku PIT prowadzenie działalności gospodarczej nie jest uwarunkowane okolicznością posiadania przez podatnika gospodarstwa rolnego rozumianego jako obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Przykłady

 

Przykład działalności pszczelarskiej bez gospodarstwa rolnego: Jan Kowalski, mieszkaniec małego miasteczka, postanowił zająć się pszczelarstwem, wykorzystując do tego celu działki nieklasyfikowane jako użytki rolne. Pomimo braku klasycznego gospodarstwa rolnego, Jan prowadzi hodowlę pszczół, produkując miód i inne produkty pszczele. Działalność ta, choć nie odbywa się na tradycyjnym gospodarstwie rolnym, również jest zwolniona z podatku PIT, co więcej, jako rolnik ryczałtowy, Jan korzysta ze zwolnienia z VAT na dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności.

 

Przykład uprawy warzyw w systemie hydroponicznym: Maria Nowak, inżynierka z wykształcenia, zdecydowała się na prowadzenie uprawy warzyw w systemie hydroponicznym w wynajętym pomieszczeniu na obrzeżach miasta. Pomimo braku gruntów rolnych, Maria produkując warzywa w kontrolowanych warunkach, realizuje działalność rolniczą. Uprawa hydroponiczna pozwala jej na sprzedaż warzyw bez opodatkowania PIT, a status rolnika ryczałtowego zwalnia z obowiązku rejestracji VAT, co upraszcza aspekty podatkowe jej działalności.

 

 

Przykład hodowli owadów użytkowych: Tomasz Wojciechowski, entuzjasta nowych technologii w rolnictwie, postanowił założyć hodowlę dżdżownic na małej działce przydomowej, która nie kwalifikuje się jako gospodarstwo rolne. Hodowla ta, służąca produkcji kompostu i jako źródło białka dla zwierząt, jest przykładem działalności rolniczej niezwiązanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Dzięki temu Tomasz, działając jako rolnik ryczałtowy, korzysta ze zwolnień podatkowych w zakresie VAT, podkreślając elastyczność przepisów umożliwiających innowacyjne podejście do rolnictwa.

Podsumowanie

 

Prowadzenie działalności rolniczej bez posiadania tradycyjnego gospodarstwa rolnego otwiera przed podatnikami nowe możliwości w zakresie produkcji rolniczej. Zarówno przepisy dotyczące podatku dochodowego (PIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT) przewidują możliwość korzystania z ulg i zwolnień dla działalności rolniczej realizowanej poza ramami klasycznego gospodarstwa, co podkreśla elastyczność i adaptacyjność prawa podatkowego do zmieniających się realiów i innowacyjnych form prowadzenia działalności rolniczej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady w zakresie obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej bez gospodarstwa rolnego? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci zrozumieć przepisy i zabezpieczyć Twoje interesy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze