Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Polscy podatnicy mają możliwość inwestowania nie tylko w polskie, ale i w zagraniczne obligacje. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć przychód z odpłatnego zbycia zagranicznych obligacji.

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Przychód ze zbycia obligacji

Na wstępie należy zastanowić się, do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychód ze zbycia obligacji. Jak podaje art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – poprzez papiery wartościowe rozumie się akcje, prawa poboru w rozumieniu KSH, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zatem obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Obligacje można podzielić na kuponowe i zerokuponowe. Obligacje kuponowe wiążą się z określoną płatnością kuponu, którego wysokość jest zwykle zależna od ratingu emitenta. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. To oznacza, że przychód ze sprzedaży obligacji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

Następnie należy wskazać, że zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem.

Jak podaje art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy PIT – dochodem w tym przypadku jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38. Wymieniony art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT określa, że kosztem podatkowym są wydatki poniesione na nabycie obligacji. Natomiast art. 30b ust. 6 pkt 1 ustawy PIT podaje, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu PIT-38 wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Podatnik jest zatem zobligowany do samodzielnego rozliczenia podatku od dochodu ze zbycia obligacji w deklaracji PIT-38 składanej do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 04.11.2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.676.2020.3.AC czytamy:

„Obowiązek samodzielnego rozliczenia 19% podatku przez podatnika występuje w sytuacji, gdy dokonuje on sprzedaży papieru wartościowego, tj. obligacji na rzecz podmiotu trzeciego (niebędącego emitentem). W takim przypadku podatnik powinien ustalić dochód, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z tytułu odpłatnego zbycia obligacji a kosztami uzyskania przychodów, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie obligacji.

Jak wcześniej wskazano, w przypadku sprzedaży obligacji przed upływem okresu, za który rozlicza się odsetki wówczas należne zbywcy odsetki zwrotne za okres, w którym on był posiadaczem obligacji skarbowych stanowią element ceny nabycia obligacji, którą uiszcza nabywca. Zatem, zwrócone odsetki poprzedniemu posiadaczowi wraz z pozostałymi elementami ceny nabycia obligacji podlegają opodatkowaniu według zasad, o których mowa w art. 30b ww. ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, wskazać należy, że sprzedaż obligacji, od których w danym roku podatkowym nie zostały wypłacone przez emitenta odsetki, ponieważ obligacje zostały zbyte na giełdzie papierów wartościowych przed datą wypłaty odsetek, pomimo tego, że »należne zbywcy odsetki zwrotne za okres, w którym on był posiadaczem obligacji« stanowiły cenę zbycia na giełdzie (podwyższały tę cenę), należy opodatkować w sposób opisany w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

WAŻNE!

Przychody ze zbycia obligacji stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. W takich przypadku podstawę opodatkowania stanowi dochód, a stawka podatku to 19%. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu PIT-38.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przychód ze sprzedaży zagranicznych obligacji

Polski rezydent podatkowy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który uzyskuje przychód ze sprzedaży zagranicznych obligacji, również tak uzyskany zysk kwalifikuje do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy PIT powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Należy jednak wskazać, że zgodnie z typowymi umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zyski ze sprzedaży obligacji podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

To oznacza, że w przypadku przychodu z odpłatnego zbycia zagranicznych obligacji nie znajdzie zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania ponieważ całość dochodu będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

W rezultacie polski rezydent podatkowy w zakresie sprzedaży zagranicznych obligacji samodzielnie składa PIT-38 (nie otrzymuje w tym zakresie informacji PIT-8C), przy czym nie składa załącznika PIT/ZG z uwagi na wspomnianą okoliczność tj. brak opodatkowania w kraju źródła.

WAŻNE!

Przychody ze sprzedaży zagranicznych obligacji podlegają opodatkowaniu w kraju miejsca zamieszkania osoby fizycznej, czyli w kraju jego rezydencji podatkowej.

W przypadku sprzedaży zagranicznych obligacji mamy po stronie polskiego rezydenta podatkowego do czynienia z przychodem z kapitałów pieniężnych, który na mocy postanowień umów międzynarodowych podlega rozliczeniu wyłącznie w Polsce zgodnie z polskim podatkiem PIT.

Kupujesz i sprzedajesz kryptowaluty, ale nie wiesz jak rozliczyć takie transakcje? Czy handel kryptowalutami w Polsce jest legalny? Zadaj pytanie w naszym serwisie, opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze