Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Polscy podatnicy mają możliwość inwestowania nie tylko w polskie, ale i w zagraniczne obligacje. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć przychód z odpłatnego zbycia zagranicznych obligacji.

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Przychód ze zbycia obligacji

Na wstępie należy zastanowić się, do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychód ze zbycia obligacji. Jak podaje art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – poprzez papiery wartościowe rozumie się akcje, prawa poboru w rozumieniu KSH, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zatem obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Obligacje można podzielić na kuponowe i zerokuponowe. Obligacje kuponowe wiążą się z określoną płatnością kuponu, którego wysokość jest zwykle zależna od ratingu emitenta. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. To oznacza, że przychód ze sprzedaży obligacji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Następnie należy wskazać, że zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem.

Jak podaje art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy PIT – dochodem w tym przypadku jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38. Wymieniony art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT określa, że kosztem podatkowym są wydatki poniesione na nabycie obligacji. Natomiast art. 30b ust. 6 pkt 1 ustawy PIT podaje, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu PIT-38 wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Podatnik jest zatem zobligowany do samodzielnego rozliczenia podatku od dochodu ze zbycia obligacji w deklaracji PIT-38 składanej do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 04.11.2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.676.2020.3.AC czytamy:

„Obowiązek samodzielnego rozliczenia 19% podatku przez podatnika występuje w sytuacji, gdy dokonuje on sprzedaży papieru wartościowego, tj. obligacji na rzecz podmiotu trzeciego (niebędącego emitentem). W takim przypadku podatnik powinien ustalić dochód, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z tytułu odpłatnego zbycia obligacji a kosztami uzyskania przychodów, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie obligacji.

Jak wcześniej wskazano, w przypadku sprzedaży obligacji przed upływem okresu, za który rozlicza się odsetki wówczas należne zbywcy odsetki zwrotne za okres, w którym on był posiadaczem obligacji skarbowych stanowią element ceny nabycia obligacji, którą uiszcza nabywca. Zatem, zwrócone odsetki poprzedniemu posiadaczowi wraz z pozostałymi elementami ceny nabycia obligacji podlegają opodatkowaniu według zasad, o których mowa w art. 30b ww. ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, wskazać należy, że sprzedaż obligacji, od których w danym roku podatkowym nie zostały wypłacone przez emitenta odsetki, ponieważ obligacje zostały zbyte na giełdzie papierów wartościowych przed datą wypłaty odsetek, pomimo tego, że »należne zbywcy odsetki zwrotne za okres, w którym on był posiadaczem obligacji« stanowiły cenę zbycia na giełdzie (podwyższały tę cenę), należy opodatkować w sposób opisany w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

WAŻNE!

Przychody ze zbycia obligacji stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. W takich przypadku podstawę opodatkowania stanowi dochód, a stawka podatku to 19%. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu PIT-38.

Przychód ze sprzedaży zagranicznych obligacji

Polski rezydent podatkowy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który uzyskuje przychód ze sprzedaży zagranicznych obligacji, również tak uzyskany zysk kwalifikuje do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy PIT powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Należy jednak wskazać, że zgodnie z typowymi umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zyski ze sprzedaży obligacji podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

To oznacza, że w przypadku przychodu z odpłatnego zbycia zagranicznych obligacji nie znajdzie zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania ponieważ całość dochodu będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

W rezultacie polski rezydent podatkowy w zakresie sprzedaży zagranicznych obligacji samodzielnie składa PIT-38 (nie otrzymuje w tym zakresie informacji PIT-8C), przy czym nie składa załącznika PIT/ZG z uwagi na wspomnianą okoliczność tj. brak opodatkowania w kraju źródła.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Przychody ze sprzedaży zagranicznych obligacji podlegają opodatkowaniu w kraju miejsca zamieszkania osoby fizycznej, czyli w kraju jego rezydencji podatkowej.

W przypadku sprzedaży zagranicznych obligacji mamy po stronie polskiego rezydenta podatkowego do czynienia z przychodem z kapitałów pieniężnych, który na mocy postanowień umów międzynarodowych podlega rozliczeniu wyłącznie w Polsce zgodnie z polskim podatkiem PIT.

Przykłady

 

Sprzedaż obligacji korporacyjnych

Jan Kowalski, mieszkaniec Warszawy, zdecydował się na zakup obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez renomowaną międzynarodową firmę technologiczną. Po roku, zauważywszy wzrost wartości tych papierów wartościowych, postanowił je sprzedać, osiągając zysk. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, dochód uzyskany z tej transakcji podlega opodatkowaniu stawką 19%. Jan, w celu prawidłowego rozliczenia podatku, musiał uwzględnić tę transakcję w zeznaniu PIT-38, wykazując uzyskany dochód oraz poniesione koszty nabycia obligacji, aby prawidłowo obliczyć podatek dochodowy.

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Anna Nowak, entuzjastka inwestycji, zdecydowała się na dywersyfikację swojego portfela, inwestując w obligacje rządowe różnych państw, w tym Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Po kilku miesiącach, dzięki korzystnym zmianom na rynku, Anna zdecydowała się sprzedać część swoich zagranicznych obligacji, osiągając przychód. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Anna, jako rezydent podatkowy w Polsce, była zobowiązana do rozliczenia tego przychodu w Polsce, składając deklarację PIT-38. Przychód ze sprzedaży zagranicznych obligacji podlegał opodatkowaniu według stawki 19%, bez możliwości zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania.

 

Inwestycja w obligacje zerokuponowe

Michał Szymański, poszukując długoterminowych inwestycji, zainwestował w zerokuponowe obligacje zagraniczne. Obligacje zerokuponowe nie wypłacają regularnego kuponu odsetkowego, a zysk inwestora generowany jest poprzez zakup obligacji poniżej wartości nominalnej i sprzedaż ich po cenie nominalnej w momencie wykupu. Po dwóch latach Michał zdecydował się sprzedać swoje obligacje na rynku wtórnym, osiągając przychód. Podobnie jak w poprzednich przykładach, musiał on rozliczyć ten przychód w deklaracji PIT-38, podlegając opodatkowaniu 19% od różnicy między przychodem a kosztami nabycia.

Podsumowanie

 

Polscy podatnicy generujący przychody ze sprzedaży zagranicznych obligacji muszą rozliczyć te dochody na zasadach określonych w polskim prawie podatkowym. Wszystkie przychody z tego tytułu kwalifikują się jako przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego. Rozliczenie odbywa się poprzez deklarację PIT-38, a w przypadku transakcji zagranicznych nie ma możliwości zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania, co oznacza, że całość dochodu jest opodatkowana w Polsce.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego przygotowania pism, aby prawidłowo rozliczyć przychody z zagranicznych obligacji i uniknąć potencjalnych błędów w deklaracjach podatkowych. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w zrozumieniu i aplikacji przepisów podatkowych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze