Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej

Nabycie spadku jest czynnością prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku członków najbliższej rodziny możliwe jest zastosowanie całkowitego zwolnienia od podatku. W kontekście tych informacji zastanowimy się, w jaki sposób przebiega opodatkowanie dziedziczenia przez osoby z rodzin zastępczych.

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej

Nabycie spadku jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem SD

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem dziedziczenia. Przepis art. 5 tejże ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, czyli w opisanym przypadku na spadkobiercy.

W myśl art. 6 ust. 4 ustawy SD – obowiązek podatkowy powstaje w dacie uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub w dacie zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W myśl art. 14 ust. 2 – zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn – do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III – innych nabywców.

Z wyszczególnionych przepisów nie wynika bezpośrednio, do której grupy podatkowej należy zakwalifikować osoby z rodziny zastępczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Nabycie spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a obowiązek rozliczenia podatku spoczywa w tym przypadku na spadkobiercy.

Całkowite zwolnienie od podatku w przypadku dziedziczenia po członkach najbliższej rodziny

Następnie wskażmy, że według treści przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Zgodnie z art. 4a ust. 1a ustawy – jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Jeżeli zatem spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złoży do właściwego naczelnika US zgłoszenie SD-Z2, to nabyty spadek w całości korzysta ze zwolnienia – bez względu na wielkości nabytej masy majątkowej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Z treści przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jednoznacznie wynika, że zwolnieniem tym objęte jest nabycie przez osoby, których łączą relacje ściśle w przepisie określone (tzw. grupa zerowa). Między innymi są to zstępni.

Dziedziczenie w rodzinie zastępczej jest zwolnione od podatku SD

W kontekście rozpatrywanego przez nas problemu należy zwrócić uwagę na treść art. 14 ust. 4a ustawy SD, gdzie czytamy – za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również:

 • osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej,
 • w rodzinnym domu dziecka,
 • w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub
 • w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Natomiast za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zatem za osobę zstępną uważa się również osobę, która przebywa lub w przeszłości przebywała w rodzinie zastępczej. Osoby takie uważane są zatem za członków z tzw. zerowej grupy podatkowej, co uprawnia je do zwolnienia od podatku SD w zakresie dziedziczenia.

W tym miejscu należy także sięgnąć do regulacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ustawie tej czytamy, że formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą natomiast małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Natomiast instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

WAŻNE!

Nabycie spadku przez członków rodziny zastępczej traktowane jest jako dziedziczenie przez najbliższą rodzinę. Osoby takie zaliczane są do I grupy podatkowej i mogą również korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku.

Podsumowując: nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej może być zwolnione od podatku. Pamiętać należy, że nie dzieje się to automatycznie, w związku z czym członkowie rodzin zastępczych w ustawowym terminie muszą złożyć odpowiednie dokumenty do właściwego US.

Przykłady

 

Przypadek Kamili i Michała – Kamila i Michał są małżeństwem, które od kilku lat prowadzi rodzinę zastępczą. Po śmierci biologicznej babci Kamili, która przez ostatnie lata życia była blisko związana z ich rodziną zastępczą, Kamila dziedziczy po niej dom. Dzięki regulacjom prawnym, które traktują Kamile jako zstępną babci, Kamila może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, zgłaszając nabycie spadku w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

 

Historia Piotra – Piotr, dorosły już, wychowywał się w rodzinie zastępczej od swojego szóstego roku życia. Po latach, kiedy jego rodzina zastępcza otrzymuje w spadku nieruchomość od dalekiego krewnego, Piotr jako część tej rodziny jest traktowany na równi z biologicznymi dziećmi w kwestii dziedziczenia. W świetle prawa, dzięki swojemu statusowi, może korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku, co podkreśla jego pełnoprawną przynależność do rodziny.

 

Sytuacja Ani i jej rodzinnej pieczy zastępczej – Ania jest częścią zawodowej rodziny zastępczej od wczesnego dzieciństwa. Gdy rodzina dowiaduje się o spadku po dalekim krewnym rodziców zastępczych, w formie działki budowlanej, prawo umożliwia Ani, jako osobie uznawanej za zstępną w rozumieniu ustawy, dziedziczenie bez konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn. Ta sytuacja pokazuje, jak przepisy wspierają integrację i równość w rodzinach zastępczych, uznając więzi rodzinne ponad biologicznym pokrewieństwem.

Podsumowanie

 

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej oferuje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, co stanowi istotne wsparcie dla tych rodzin. Dzięki przepisom, osoby wychowywane w rodzinach zastępczych traktowane są na równi z biologicznymi członkami rodziny, co umożliwia im korzystanie z tych samych ulg podatkowych. Jest to krok w kierunku uznania i wsparcia rodzinnego modelu opieki zastępczej, podkreślający znaczenie więzi rodzinnych i integracji społecznej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa spadkowego, szczególnie w kontekście rodziny zastępczej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, które pomogą Ci bezproblemowo przejść przez proces dziedziczenia i korzystania z przysługujących Ci ulg podatkowych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze