Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego - jaki podatek?

Właściciele gruntów mogą mieć problem z prawidłowym określeniem, jaki rodzaj podatku majątkowego należy opłacać w przypadku, gdy grunty nie spełniają kryterium gospodarstwa rolnego. W poniższym artykule postaramy się ustalić, jaki podatek właściciel gruntu powinien w takim przypadku opłacać.

Grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego - jaki podatek?

Zakres przedmiotowy podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości

Zarówno podatek rolny, jak i podatek od nieruchomości są podatkami majątkowymi nakładanymi na podmioty już z samego tytułu legitymowania się prawem własności. Oczywistym jest jednak, że ten sam grunt nie może być równocześnie obciążony dwoma podatkami, dlatego też konieczne jest dokonanie prawidłowego rozróżnienia.

Jak podaje art. 1 ustawy o podatku rolnym – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast na mocy art. 4 ust. 1 ustawy – podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

W kontekście powyższego przede wszystkim zwróćmy uwagę, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne. Nie jest zatem konieczne występowanie gospodarstwa rolnego, aby można było nałożyć podatek rolny.

Kwestia gospodarstwa rolnego ma znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania, ale nie przy określaniu zakresu przedmiotowego opodatkowania.

Jeżeli natomiast przejdziemy na grunt podatku od nieruchomości, to w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty;
  2. budynki lub ich części;
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaś w świetle art. 2 ust. 2 tejże ustawy – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sformułowanie „grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” oznacza, że na gruncie muszą być wykonywane rzeczywiste czynności składające się na prowadzenie działalności gospodarczej. Czynności te muszą być wykonywane w sposób trwały i tak, że w zasadzie wykluczają prowadzenie innej działalności (w tym rolniczej). Jeżeli natomiast wydzierżawiony czy też nabyty grunt sklasyfikowany jako rolny jest w posiadaniu przedsiębiorcy, który nie wykorzystuje go na prowadzenie działalności, to nie ma podstaw do opodatkowania tego gruntu podatkiem od nieruchomości.

Z gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej mamy do czynienia w przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę na tych gruntach działań zmierzających do osiągnięcia przychodu, w tym także czynności przygotowawczych, m.in. polegających na budowie inwestycji przeznaczonej do tej działalności. Chodzi tutaj o działania faktyczne na gruncie polegające na ingerencji w grunt w taki sposób, aby powodowały one zmiany w gruncie uniemożliwiające jego wykorzystanie jako grunt rolny, tj. rozpoczęcie działań na gruncie lub jego wyłączenie z produkcji rolnej.

WAŻNE!

Jeżeli osoba fizyczna jest właścicielem gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne i nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to właściwym będzie podatek rolny – niezależnie od powierzchni takiego gruntu.

Użytki rolne niebędące gospodarstwem rolnym

Użytki rolne niebędące gospodarstwem rolnym również podlegają podatkowi rolnemu. Podkreślenia zatem wymaga, że okoliczność opłacania podatku rolnego nie jest determinowana ani prowadzeniem aktywnej działalności rolniczej, ani też posiadaniem gospodarstwa rolnego czy też wykształcenia rolniczego przez właściciela gruntu.

Decydujący jest w tym przypadku status gruntu jako użytku rolnego. Nawet jeżeli użytek rolny znajdowałby się w granicach administracyjnych miasta, to właściciel i tak opłacałby podatek rolny, a nie podatek od nieruchomości.

Pismo z dnia 27.12.2013 r., wydane przez: Urząd Miasta w Łodzi, DFP-Fn-I.310.1.2013:

„Wnioskodawca jest właścicielem gruntu, który zgodnie z ewidencją gruntów i budynków został sklasyfikowany jako użytek rolny. Grunt ten nie został formalnie wyłączony z produkcji rolniczej. Od momentu jego nabycia do chwili obecnej wnioskodawca nie prowadzi na tym gruncie działalności gospodarczej, jak również nie posadowił na nim obiektów, które wykorzystuje do prowadzenia tej działalności. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy uznać, że grunty te nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.”

Najważniejszym kryterium pozwalającym na klasyfikację przedmiotu opodatkowania będą więc dane wynikające z ewidencji gruntów, ale ustawodawca wprowadził również kryterium uzupełniające w postaci sposobu użytkowania gruntu. Przepis ustawy o podatku rolnym wyłącza możliwość nałożenia takiego podatku jedynie dla gruntów zajętych na działalność gospodarczą. Jeżeli grunty stanowią użytki rolne, to w części niezajętej na działalność gospodarczą nie mogą podlegać podatkowi od nieruchomości. Taka konstrukcja oznacza, że możliwe jest opodatkowanie jednej działki częściowo podatkiem od nieruchomości, a częściowo podatkiem rolnym, ponieważ ostatecznie o sposobie opodatkowania przesądza faktyczne wykorzystanie terenu.

W rezultacie właściciel jednej działki sklasyfikowanej jako użytki rolne może płacić obydwa rodzaje podatku: od części zajętej pod działalność gospodarczą – podatek od nieruchomości, a od pozostałej – rolny. Podkreślić jednak należy, że w takiej sytuacji należy precyzyjnie określić powierzchnię gruntu zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej a także powierzchnię oraz klasę gruntu części działki nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Brak spełnienia kryterium gospodarstwa rolnego nie wyklucza opłacania podatku od nieruchomości, jeżeli mamy do czynienia z gruntami sklasyfikowanymi w ewidencji jako użytki rolne.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że wbrew obiegowej opinii podatek rolny nie jest dedykowany wyłącznie do gruntów spełniających warunki gospodarstwa rolnego. Każdy grunt będący użytkiem rolnym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym pod warunkiem, że nie został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Przykłady

 

Przypadek Pana Jana, właściciela małego sadu
Pan Jan posiada niewielki sad jabłoniowy o powierzchni 0,5 ha, który nie jest klasyfikowany jako gospodarstwo rolne ze względu na jego rozmiar. Pomimo że sad znajduje się na obrzeżach miasta, Pan Jan nie prowadzi na tym terenie żadnej innej działalności gospodarczej. W związku z tym, zgodnie z przepisami, jego działka jest opodatkowana jako użytki rolne podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości, ponieważ grunt nie jest wykorzystywany do celów innych niż rolnicze.

 

Sytuacja Pani Ewy, która zakupiła działkę rolno-budowlaną
Pani Ewa zakupiła działkę o powierzchni 2 ha, z czego 1,5 ha to grunty orne, a reszta przewidziana jest pod zabudowę. Na części przeznaczonej pod budowę planuje wzniesienie domu jednorodzinnego. Chociaż większość działki wykorzystywana jest rolniczo, dla części budowlanej musi ona opłacić podatek od nieruchomości. Działka ta stanowi przykład, jak w praktyce można łączyć oba rodzaje opodatkowania: podatek rolny od użytków rolnych oraz podatek od nieruchomości od części przeznaczonej pod zabudowę.

 

Firma deweloperska kupująca grunty rolne pod inwestycję
Firma deweloperska nabyła dużą działkę rolną z zamiarem przekształcenia jej w teren pod budownictwo mieszkaniowe. Chociaż grunt był pierwotnie użytkiem rolnym, jego przeznaczenie zmieni się z chwilą rozpoczęcia prac budowlanych. Od tego momentu, działka ta nie będzie już opodatkowana jako grunt rolny, lecz podlegać będzie podatkowi od nieruchomości, ponieważ zostanie wykorzystana do celów innych niż rolnicze, tj. działalności gospodarczej związanej z budownictwem mieszkaniowym.

Podsumowanie

 

Właściciele gruntów nieklasyfikowanych jako gospodarstwa rolne mogą napotkać na różnorodność w opodatkowaniu, zależnie od sposobu wykorzystania terenu. Istotne jest rozróżnienie pomiędzy podatkiem rolnym a podatkiem od nieruchomości, gdzie kluczowe znaczenie ma klasyfikacja gruntu oraz jego faktyczne przeznaczenie. W zależności od tego, czy grunt jest wykorzystywany do celów rolnych, czy też zajęty pod działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem, właściwy będzie odpowiednio podatek rolny lub podatek od nieruchomości.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu, jak opodatkowane są Twoje grunty? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu odpowiednich pism. Zapewniamy szybką i fachową obsługę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze