Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne, które stały się niewypłacalne, nie zawsze muszą się znaleźć na przegranej pozycji. Pomoc w trudnej sytuacji ekonomicznej może przynieść upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika i windykację należności. Wiele osób, które stają przed problemem związanym z niewypłacalnością, zastanawia się, jak ogłosić upadłość konsumencką i czy wiąże się to z dużymi kosztami. W dzisiejszym artykule postaram się wyjaśnić podstawowe kwestie związane z tym postępowaniem sądowym.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Jeszcze kilka lat temu upadłość konsumencka mogła być ogłoszona wyłącznie w stosunku do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc tylko w stosunku do konsumentów. Obecnie, po nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego czy osoby bezrobotne, ale także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej oraz prowadzący gospodarstwo rolne pod warunkiem, że nie wykonują innej, dodatkowej działalności gospodarczej.

Instytucja ta skierowana jest do dłużników, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalnością nazywa się stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co wynika bezpośrednio z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego. W praktyce to oznacza, że dłużnik nie ma funduszy na zakup środków służących do codziennego użytku, a jednocześnie na spłatę kredytu czy pożyczki.

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w ustawie, a więc w szczególności przez dłużnika albo każdego z jego wierzycieli osobistych. Dłużnik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Upadłość konsumencka pełni dwie zasadnicze funkcje: oddłużeniową oraz windykacyjną. Postępowanie to ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, które polega na umorzeniu w całości lub w części jego długów, których nie jest, ani nie będzie, w stanie spłacić. Ponadto, upadłość konsumencka ma na celu windykację należności, czyli ich odzyskanie od dłużnika na rzecz jego wierzycieli.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ogłosić upadłość?

Jak już wspomniałam, upadłość konsumencka ogłaszana jest w wypadku niewypłacalności dłużnika. Stanem niewypłacalności jest utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to pierwszy warunek, który dłużnik musi spełnić, aby móc starać się o ogłoszenie upadłości. Przyjmuje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące.

W przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, stan niewypłacalności zachodzi także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Co istotne, do zobowiązań pieniężnych, o których mowa, ustawa nie wlicza zobowiązań o charakterze przyszłym, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Przyjmuje się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, gdy zgodnie z bilansem jego zobowiązania przekraczają wartość aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Nie bierze się pod uwagę rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Dla stwierdzenia niewypłacalności dłużnika wystarczające jest ziszczenie tylko jednej z dwóch wskazanych przesłanek, czyli zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań albo gdy zobowiązania przekroczą wartości majątku.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do właściwego sądu upadłościowego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, tj. miejsca, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnie, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmuje się, że miejscem tym jest jej siedziba. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową jest nim główne miejsce wykonywania działalności.

Z kolei w przypadku konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przyjmuje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby, a więc miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek życiowy dłużnika, w którym zwykle on przebywa i gdzie realizuje swoje czynności w codziennym życiu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać w szczególności imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP, wskazanie głównego ośrodka podstawowej działalności, o czym była mowa powyżej, okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie. Ponadto, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składany jest przez dłużnika, do wniosku powinny być załączone dokumenty wskazane wprost w ustawie, a w szczególności aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, bilans, spis wierzycieli i oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Od niedawna wniosek o ogłoszenie upadłości składa się przez system teleinformatyczny (online). Wniosek o upadłość można złożyć za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej, a konsumenci mogą wybrać pomiędzy taką formą a formą tradycyjną na piśmie. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej składa się na specjalnym formularzu.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 30 zł. W przypadku przedsiębiorcy opłata ta jest wyższa i wyniki 1000 zł. Do kosztów postępowania należy doliczyć wynagrodzenie syndyka, które jest zmienne i zależy od konkretnej sprawy. Może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Dodatkowe koszty to wynagrodzenie ewentualnego profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje dłużnika w postępowaniu (adwokata lub radcy prawnego).

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby będące wspólnikami w spółkach prawa handlowego (np. spółce jawnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Ponadto wniosku o ogłoszenie upadłości nie mogą złożyć dłużnicy, którzy są wypłacalni. Przy czym samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wiąże się z uzyskaniem oddłużenia. Sąd przeprowadza postępowanie i po dokonaniu oceny danej sprawy wydaje rozstrzygnięcie. Sąd może uwzględnić wniosek o ogłoszenie upadłości, ale może go także oddalić.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto sąd ma obowiązek oddalić wniosek także wtedy, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Fakultatywnie, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Z czym wiąże się upadłość?

Wskutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej kontrolę nad majątkiem upadłego przejmuje syndyk, który będzie od tego momentu zarządzał jego majątkiem. Prowadzenie egzekucji wobec składników majątkowych masy upadłości jest niemożliwe. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawia się informacja o tym, że doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co istotne, upadły dłużnik nie będzie już mógł zaciągnąć zobowiązań powiększających jego zadłużenie, czyli wziąć kredytu lub kupić czegoś na raty.

Przykłady

 

Jan Kowalski - Problem z Kredytami

Jan Kowalski, 45-letni inżynier z Gdańska, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej po utracie pracy. Posiadając kilka kredytów konsumpcyjnych i hipoteczny, szybko zaczął mieć problemy z terminową spłatą rat. Po kilku miesiącach zaległości banki rozpoczęły procedury windykacyjne, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację Jana. Pomimo prób renegocjacji długów, brak stałego źródła dochodu uniemożliwił znalezienie rozwiązania. Jan zdecydował się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co pozwoliło mu na uruchomienie procesu oddłużenia pod nadzorem sądu i syndyka, dając szansę na nowy start bez ciążących długów.

 

Małżeństwo Nowaków - Nadmiar Zobowiązań

Ewa i Tomasz Nowakowie, małżeństwo z dwójką dzieci z Krakowa, przez lata żyli ponad stan, korzystając z łatwo dostępnych kredytów i pożyczek. Z czasem suma miesięcznych rat przekroczyła ich wspólne dochody, prowadząc do spiralizacji długów. Nie mogąc sprostać wymaganiom wierzycieli, a mając na uwadze dobro dzieci, zdecydowali się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki temu procesowi, mogli liczyć na restrukturyzację długów i częściowe umorzenie zobowiązań, co umożliwiło im stopniowe wychodzenie z trudnej sytuacji finansowej.

 

Anna Zięba - Nieudana Inwestycja

Anna Zięba, niezależna graficzka z Wrocławia, zainwestowała duże środki w nieudany projekt startupowy, licząc na szybki zwrot z inwestycji. Kiedy projekt upadł, Anna pozostała z ogromnymi zobowiązaniami wobec dostawców i banków, bez realnej możliwości ich spłacenia. Zmagając się z rosnącym długiem i presją wierzycieli, zdecydowała się na krok, jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe pozwoliło jej na dokładną analizę sytuacji finansowej przez syndyka i sąd, a następnie na opracowanie planu spłaty długów, co ostatecznie umożliwiło jej powrót do stabilności finansowej bez ciężaru niespłacalnych długów.

Podsumowanie

 

Upadłość konsumencka oferuje osobom niewypłacalnym możliwość oddłużenia i nowego startu w życiu finansowym. Poprzez odpowiednie postępowanie sądowe, dłużnicy mogą uzyskać umorzenie części zobowiązań i stopniowe przywrócenie zdolności kredytowej, co jest szansą na odbudowę stabilności finansowej bez ciężaru niespłacalnych długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skomplikowany, ale często jedyny ratunek dla osób zmagających się z przekroczeniem swoich możliwości finansowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów zapewni Ci wsparcie na każdym etapie postępowania, abyś mógł skutecznie oddłużyć się i zacząć wszystko od nowa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Zuzanna Lewandowska

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych...

>> więcej informacji o autorze