Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Kara za sprzedaż bez działalności

Prowadzenie sprzedaży przez internet dokonywane w sposób zorganizowany oraz ciągły stanowi działalność gospodarczą. Możliwe jest również dokonywanie sprzedaży prywatnego majątku, które w ten sposób nie jest kwalifikowane. Z uwagi na trudności z prawidłowym rozróżnieniem zastanowimy się, jaki jest katalog potencjalnych kar za dokonywanie sprzedaży bez działalności.

Kara za sprzedaż bez działalności

Rozróżnienie pomiędzy sprzedażą w ramach działalności a sprzedażą prywatną

Jeżeli na kwestie handlu przez internet towarami popatrzymy z perspektywy ustawy PIT, to należy wskazać, że uzyskany z tego tytułu przychód może zostać zakwalifikowany jako:

  • pozarolnicza działalność gospodarczą (pkt 3),
  • odpłatne zbycie rzeczy (pkt 8).

W kontekście powyższego kluczowe jest zatem odróżnienie prywatnej sprzedaży od sprzedaży wykonywanej w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem odpłatne zbycie nie nastąpiło w zakresie działalności gospodarczej i miało miejsce po upływie okresu półrocznego, to taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Celem wyjaśnienia należy odnieść się do zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Co istotne, prowadzenie działalności gospodarczej nie jest w kontekście podatku PIT uwarunkowane formalną rejestracją w CEIDG. Dla oceny, czy w zakresie handlu internetowego mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy PIT, ważne jest jedynie to, czy ogół działań podatnika ma charakter zarobkowy, zorganizowany oraz ciągły. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 18.04.2014 r., sygn. akt II FSK 1344/12, jednym z elementów pozwalającym odróżnić działalność gospodarczą od innych form aktywności i zarobkowania osób fizycznych jest jej ciągłość. Przesłanka ta ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć jednorazowych (względnie podejmowanych sporadycznie). Nie należy jej jednak rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy (np. przez cały rok, cały miesiąc, a tym bardziej przez cały dzień). Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu.

W konsekwencji możemy wskazać, że jeżeli sprzedaż ma charakter incydentalny, niezaplanowany, niezorganizowany, to nie można zatem przyjąć, że sprzedaż miała charakter zorganizowany i ciągły.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, jeżeli sprzedaż miała charakter okazyjny i incydentalny, a zbywane przedmioty nie były nabywane w celu ich dalszej odsprzedaży, lecz były wykorzystywane wyłącznie do potrzeb prywatnych.

Sankcje za prowadzenie sprzedaży bez działalności

W przypadku sprzedaży prywatnej podatek dochodowy nie występuje, jeżeli od końca miesiąca nabycia upłynął okres dłuższy niż pół roku. W przypadku gdy podatnik dokonuje błędnej kwalifikacji i uznaje, że pomimo działalności zorganizowanej oraz ciągłej jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, dochodzi do niezapłacenia podatku. W tym zakresie wskażmy, że zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Dodatkowo można też wskazać na treść art. 56 K.k.s., który stanowi, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Od odpowiedzialności w powyższym zakresie można uchylić się poprzez zastosowanie instytucji czynnego żalu. Jak podaje art. 16 § K.k.s. – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykład

Osoba fizyczna dokonuje sprzedaży poprzez portal OLX towaru zakupionego z Chin. Jednak nie założyła działalności gospodarczej i błędnie przyjęła, że jest to sprzedaż prywatna w związku z czym po pół roku od zakupu nie wystąpi podatek. W przypadku ewentualnej kontroli ze strony fiskusa możliwe jest nałożenie na nią sankcji karnych wynikających z K.k.s.

WAŻNE!

Nieprawidłowe zakwalifikowanie prowadzonej sprzedaży przez internet – jako wykonywanej poza działalnością gospodarczą – i osiąganie dochodu bez odprowadzenia podatku wiązać się może z odpowiedzialnością karnoskarbową.

Inne regulacje stanowiące o sankcjach za sprzedaż bez działalności

Jeżeli chodzi o pozostałe przepisy, które wiążą się dokonywaniem sprzedaży bez działalności, to można tutaj wskazać na treść art. 60(1) Kodeksu wykroczeń (K.w.), który podaje – kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem wskazać, że odpowiedzialność za prowadzenie sprzedaży bez działalności gospodarczej jest sankcjonowana zarówno poprzez regulacje K.k.s., jak i K.w. Dodatkowo w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku od działalności należy także liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Inne Przykłady

 

Przykład Sprzedaży Odzieży Używanej: Jan Kowalski, nauczyciel z Warszawy, postanowił sprzedać swoje używane ubrania przez popularną platformę sprzedażową. Jan sprzedawał ubrania, które już nie pasowały mu lub nie były mu potrzebne. Jego działanie miało charakter sporadyczny i nie było zorganizowane w sposób ciągły. Nie prowadził działalności gospodarczej, a jedynie pozbywał się przedmiotów osobistych. W tym przypadku, zgodnie z ustawą PIT, Jan nie musi opłacać podatku dochodowego, gdyż jego sprzedaż ma charakter prywatny i incydentalny.

 

Przykład Sprzedaży Rękodzieła: Ewa Nowak, emerytowana księgowa z Krakowa, rozpoczęła produkcję ręcznie robionych kartek okolicznościowych, które sprzedawała przez internet. Pomimo iż Ewa traktowała to jako hobby, regularność i organizacja jej działalności (stałe zamówienia, systematyczna produkcja, stały asortyment produktów) sprawiały, że jej działanie mogło być uznane za działalność gospodarczą. W przypadku kontroli skarbowej Ewa mogłaby zostać zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego i zarejestrowania działalności gospodarczej.

 

Przykład Sprzedaży Samochodu: Tomasz Szymański, informatyk z Gdańska, postanowił sprzedać swój samochód, którego używał przez ostatnie trzy lata. Zrobił to przez portal ogłoszeniowy. Jako że był to jednorazowy akt sprzedaży osobistego mienia, nie podlegał opodatkowaniu i nie wymagał rejestracji jako działalność gospodarcza. Tomasz sprzedał swój samochód bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów podatkowych.

Podsumowanie

 

Rozróżnienie między sprzedażą prywatną a działalnością gospodarczą jest kluczowe w kontekście uniknięcia odpowiedzialności podatkowej. Sprzedaż incydentalna i niezorganizowana, niezwiązana z ciągłym zarobkowaniem, zazwyczaj nie kwalifikuje się jako działalność gospodarcza i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast regularna i zorganizowana sprzedaż, nawet bez formalnej rejestracji, może zostać uznana za działalność gospodarczą, narażając sprzedającego na konsekwencje karnoskarbowe. Właściwe rozpoznanie charakteru sprzedaży jest więc niezbędne do uniknięcia potencjalnych sankcji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej sprzedaży przez internet lub pomocy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online - szybko, wygodnie i profesjonalnie.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze