Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Przejście na ryczałt a ukryte problemy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania działalności gospodarczej może jawić się jako korzystna opcja z uwagi na niższe stawki podatku. Należy jednocześnie mieć na uwadze konsekwencje, jakie wiążą się z wyborem tej formy opodatkowania, o czym będzie stanowić nasz dzisiejszy artykuł.

Przejście na ryczałt a ukryte problemy

Termin na wybór ryczałtu jako formy opodatkowania

W pierwszej kolejności wskażmy, że dla skutecznego zastosowania ryczałtu jako formy opodatkowania konieczne jest właściwe zawiadomienie o wyborze tej formy. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Oświadczenie o wyborze można również złożyć poprzez CEIDG.

Co istotne ww. termin ma charakter terminu prawa materialnego, a to oznacza, że jego przekroczenie powoduje nieodwracalną utratę prawa do wyboru tej formy w danym roku podatkowym. W zakresie terminów materialnych nie jest możliwe skorzystanie z instytucji przywrócenia terminu, o której mowa w art. 162 Ordynacji podatkowej. Przywróceniu podlega wyłącznie termin prawa procesowego. Zatem jeżeli przedsiębiorca spóźni się choćby jeden dzień ze złożeniem oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, to nie jest możliwe przywrócenie terminu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania działalności gospodarczej musi nastąpić w terminie ustawowym. Termin ma charakter materialny i jego przekroczenie oznacza, że termin nie może być przywrócony.

Ryczałt a brak kosztów podatkowych

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. To oznacza, że wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorca nie może w rozliczeniu uwzględnić żadnych kosztów podatkowych. W rezultacie, chociaż ryczałt oferuje niższe stawki podatkowe, to należy pamiętać, że dla podatnika, który generuje wysokie koszty podatkowe, nie jest to optymalne rozwiązanie.

Opisane powyżej zasady dotyczą również odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. W tym zakresie warto zauważyć, że zgodnie z art. 22n ust. 5 ustawy PIT w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję ŚT, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zwróćmy zatem uwagę, że w okresie, kiedy działalność gospodarcza jest opodatkowana ryczałtem, podatnik ma obowiązek naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, jednakże odpisy te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wskazuje na to również art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, gdzie możemy przeczytać, że podatnicy są zobligowani prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się niższymi stawkami podatkowymi, jednak przedsiębiorca nie ma możliwości uwzględnienia w rozliczeniu żadnych kosztów podatkowych wygenerowanych w ramach działalności gospodarczej.

Wybór ryczałtu dyskwalifikuje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Jak stanowi art. 6 ust. 2 ustawy PIT – małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W kontekście omawianej problematyki kluczowe jest zastrzeżenie wynikające z art. 6 ust. 8 ustawy PIT. W przepisie tym czytamy bowiem, że wspólne rozliczenie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby jeden z małżonków stosuje przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Jeśli jeden z małżonków prowadzący działalność gospodarczą jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w danym roku podatkowym uzyskał faktyczny przychód z tego tytułu, to wykluczone jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

Powyższa zasada dotyczy także przypadku rodzica chcącego się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych skutkuje wykluczeniem możliwości rozliczania podatku PIT wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wyjątek stanowi opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu prywatnego.

Końcowo wskażmy, że w pewnych okolicznościach wykluczona jest możliwość wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania. Na taki przypadek wskazuje przykładowo art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku, w którym możemy przeczytać, że jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach (art. 22 ust. 1 ww. ustawy).

Możemy wskazać, że w związku z przejściem na ryczałt pojawiają się określone konsekwencje w sferze praw i obowiązków podatkowych. Warto mieć je na uwadze, zanim podatnik podejmie wiążącą decyzję o zmianie formy opodatkowania.

Przykłady

 

Przegapiony termin wyboru ryczałtu: Jan Kowalski, właściciel małej firmy remontowej, zdecydował się na przejście na ryczałt w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych. Jednak nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, przegapił ustawowy termin złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu, co uniemożliwiło mu skorzystanie z tej formy opodatkowania w danym roku podatkowym. Pomimo próby odwołania się do urzędu skarbowego, Jan nie mógł już zmienić formy opodatkowania ze względu na materialny charakter terminu.

 

Brak możliwości odliczenia kosztów: Ewa Nowak, freelancerka pracująca w branży IT, wybrała ryczałt, przyciągnięta niskimi stawkami podatkowymi. Jednak nie uwzględniła, że prowadzenie działalności na ryczałcie uniemożliwia odliczanie kosztów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, które w jej przypadku były znaczące. W rezultacie, mimo niższych stawek podatku, Ewa zapłaciła wyższy podatek, niż gdyby pozostała na opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Wykluczenie z rozliczenia wspólnego z małżonkiem: Anna i Tomasz Baranowie, oboje prowadzący własne działalności gospodarcze, zdecydowali się przejść na ryczałt, aby uprościć rozliczenia podatkowe. Niespodziewanie odkryli, że decyzja ta uniemożliwia im wspólne rozliczenie podatkowe, co zawsze było dla nich korzystne finansowo. W efekcie, pomimo oszczędności związanych z niższym podatkiem, stracili na możliwościach optymalizacji podatkowej wynikających z rozliczenia wspólnego.

Podsumowanie

 

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania działalności gospodarczej niesie ze sobą istotne konsekwencje, które każdy przedsiębiorca powinien dokładnie rozważyć. Obejmują one rygorystyczne terminy zgłoszeń, brak możliwości odliczania kosztów podatkowych oraz ograniczenia w rozliczeniach wspólnych z małżonkiem. Te aspekty mogą znacząco wpłynąć na efektywność podatkową i wymagają starannego przemyślenia przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wsparcia w przygotowaniu odpowiednich dokumentów? Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online i usług przygotowywania pism, aby upewnić się, że Twoje decyzje podatkowe są właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami.Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze