Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie problematyka rozliczenia podatku z działalności artystycznej. W naszych rozważaniach skupimy się na kwestii uzyskiwania przychodu ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych przez artystę obrazów.

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej

Ustalenie źródła przychodu w podatku PIT

Z uwagi na obszerny katalog potencjalnych źródeł przychodów w ramach podatku PIT kluczowe staje się ustalenie, czy w opisanym zdarzeniu mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej czy przychodem z praw majątkowych.

W tym zakresie wskażmy, że zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy PIT – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie natomiast z art. 18 ustawy – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przychód z praw majątkowych powstaje zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z prawami autorskimi w związku z wykonywaną działalnością artystyczną. Zatem w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dziełem typu własnoręcznie namalowany obraz i jego odpłatnym zbyciem, to przychody z tego tytułu należy kwalifikować właśnie do przychodów z praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy PIT.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Możemy zatem wskazać, że gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa (niezależnie czy kupujący to osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca). Takie też stanowisko znajduje potwierdzenie w treści interpretacji Dyrektora KIS z dnia 14.10.2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.490.2020.2.MM:

„Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest artystą malarzem. Wnioskodawca, jako artysta malarz, swoje obrazy tworzy samodzielnie (własnoręcznie), zgodnie z własną wolą i inwencją twórczą. Każdy obraz jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Stworzone obrazy są nazwane (zatytułowane) i podpisane, a po podpisie można jednoznacznie określić, że to Wnioskodawca jest ich twórcą. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych.

Reasumując – przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży namalowanych przez niego obrazów w opisanym stanie faktycznym zaliczane są do źródła określonego w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych.”

Podkreślić również należy, że w tym przypadku przychodem dla artysty będzie kwota faktycznie otrzymana, co ma przykładowo znaczenie w przypadku dokonywania sprzedaży poprzez domy aukcyjne. Przychodem dla artysty będzie kwota po pomniejszeniu o prowizję domu handlowego z tytułu pośredniczenia w sprzedaży.

W opisanym przypadku podatnik może uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Rozliczenia podatku dokonuje się dopiero na etapie składania zeznania rocznego PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie ma obowiązku opłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Tak też Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia 11.01.2012 r., nr IPPB4/415-795/11-2/SP.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

W przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami) – a przy tym nie jest wykonywana w sposób właściwy dla działalności gospodarczej – uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych.

Działalność artystyczna na gruncie podatku VAT

Druga kwestia wymagająca wyjaśnienia to rozliczenie podatku VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem działalność gospodarcza.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy VAT – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT – za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

W myśl art. 15 ust. 3a ustawy przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

W rezultacie artysta dokonujący odpłatnej dostawy towaru w postaci własnoręcznie namalowanego obrazu nie jest w tym przypadku podatnikiem podatku VAT. Korzystanie z praw autorskich, w tym również w zakresie rozporządzania, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

WAŻNE!

Rozporządzanie prawami autorskimi w postaci sprzedaży własnoręcznie namalowanego obrazu nie jest działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli są zachowane warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT.

Końcowo należy jednak zaznaczyć, że nie jest wykluczone rozliczenie sprzedaży obrazów w ramach działalności gospodarczej. Podatnik może bowiem stworzyć takie okoliczności, które wskazują na prowadzenie w tym zakresie działalności firmowej.

Przykłady

 

Sprzedaż przez artystę malarza

Jan Kowalski jest artystą malarzem, który tworzy unikatowe dzieła sztuki. Jego obrazy są sprzedawane zarówno indywidualnym kolekcjonerom, jak i za pośrednictwem galerii sztuki. W przypadku sprzedaży bezpośredniej, Jan rozlicza przychody jako dochody z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy PIT, korzystając z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów. Sprzedaż przez galerię wiąże się z pomniejszeniem przychodu o prowizję galerii, a Jan rozlicza netto kwotę otrzymaną jako przychód z praw majątkowych.

 

Artysta współpracujący z korporacjami

Anna Nowak, artystka wizualna, została poproszona o stworzenie serii obrazów na zlecenie dużej korporacji, która chciała ozdobić swoje biura. Anna podpisała umowę, na mocy której przekazała prawa do wykorzystania swoich obrazów w zamian za jednorazową opłatę. W tym przypadku, Anna rozlicza przychód jako dochód z praw majątkowych, podkreślając, że przychód pochodzi z odpłatnego zbycia praw autorskich do jej dzieł, co pozwala jej na skorzystanie z ulg przewidzianych dla twórców.

 

Cykliczne wystawy i sprzedaż obrazów

Marek Zielinski, artysta niezależny, organizuje cykliczne wystawy swoich prac w lokalnych kawiarniach i przestrzeniach publicznych, oferując swoje obrazy do sprzedaży. W przeciwieństwie do Jana, Marek nie posiada formalnej umowy z miejscami wystaw, lecz działa na zasadzie nieformalnych ustaleń. Sprzedaż obrazów traktuje jako przychody z praw majątkowych, a każda transakcja jest dla niego osobnym zdarzeniem podatkowym, które rozlicza w ramach swojego zeznania rocznego, korzystając z ulgi na koszty uzyskania przychodu i bez konieczności płacenia zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

Podsumowanie

 

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej wymaga zrozumienia specyfiki przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży dzieł sztuki oraz odpowiedniego zaklasyfikowania ich do przychodów z praw majątkowych czy działalności gospodarczej. Kluczowe jest tu dostosowanie do przepisów ustawy PIT i VAT, a także umiejętne wykorzystanie przysługujących ulg i odliczeń. Artyści, sprzedając swoje dzieła, mogą korzystać z preferencyjnych rozwiązań podatkowych, które wspierają ich twórczość, jednocześnie zapewniając zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z działalności artystycznej? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby zapewnić sobie spokój ducha i zgodność z przepisami. Nasz zespół ekspertów jest gotowy dostarczyć ci niezbędne wsparcie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze