Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

Z uwagi na panujący kryzys energetyczny warto przeanalizować regulacje stanowiące o podatkowych kwestiach związanych z importem węgla z kraju trzeciego. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na regulacje ustawy VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

Import węgla na gruncie ustawy o podatku akcyzowym

W pewnych okolicznościach import wyrobów węglowych sam w sobie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W pierwszej kolejności wskażmy, że na gruncie podatku akcyzowego import to przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

 • jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte czasowym składowaniem,
 • jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były objęte, i powstał dług celny.

Jak bowiem wynika z treści art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym – import węgla podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywany przez finalnego nabywcę węglowego. W myśl natomiast art. 2 pkt 23c ustawy finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe
  – niebędący jednak pośredniczącym podmiotem węglowym.

W rezultacie finalny nabywca węglowy podlega opodatkowaniu z tytułu importu węgla, jeżeli nie ma statusu pośredniczącego podmiotu węglowego.

Odnośnie natomiast tego ostatniego pojęcia należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 23a ustawy – pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą
  – który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy, podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako PPW, zobowiązany jest dokonać rejestracji w zakresie akcyzy przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Jeżeli zatem podmiot planujący dokonać importu węgla przed pierwszą czynnością zarejestruje się jako pośredniczący podmiot węglowy, to import nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W tym miejscu warto także wskazać na treść ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, gdzie w art. 13 możemy przeczytać, że przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgiel, bez względu na kraj pochodzenia tego węgla, jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP, a w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia węgla. Dokumenty przechowuje się przez okres 5 lat od daty wprowadzenia węgla na terytorium RP.

WAŻNE!

Podmiot, który zamierza importować węgiel i z tego tytułu nie chce płacić akcyzy, powinien przed dokonaniem importu zarejestrować się jako pośredniczący podmiot węglowy.

Odsprzedaż jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Pośredniczący podmiot węglowy będzie jednak zobligowany do odprowadzenia podatku akcyzowego z tytułu dalszej odsprzedaży węgla. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy pośredniczący podmiot węglowy ma w takim przypadku obowiązek rozliczania akcyzy poprzez miesięczną deklarację AKC-WW. Deklaracje takie składa się za dany miesiąc do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozliczeń podatku akcyzowego.

Warto również dodać, że art. 31a ust. 1 ustawy określa zwolnienie od akcyzy w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych do celów opałowych gospodarstw domowych. W związku z tym warto wskazać na treść § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.01.2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku:

 1. sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy;
 2. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez finalnego nabywcę węglowego korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy;
 3. importu przez finalnego nabywcę węglowego korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy
  – wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 ustawy.

WAŻNE!

W przypadku pośredniczącego podmiotu węglowego czynnością opodatkowaną jest sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy. Należy jednak pamiętać o możliwych zwolnieniach od podatku w tym zakresie.

Końcowo wskażmy, że import towarów jest również czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym przypadku podatnikiem jest osoba mająca status importera. Podmiot taki rozlicza zarówno podatek należy, jak i podatek naliczony (jeżeli posiada status podatnika VAT czynnego).

W aktualnym stanie prawnym import węgla jest opodatkowany stawką 23% VAT, aczkolwiek z zapowiedzi rządzących wynika, że stawka ma zostać obniżona do zera.

Chcesz importować węgiel w celu dalszej odsprzedaży i nie wiesz jak wygląda to na gruncie VAT i podatku akcyzowego. Nie jesteś pewien czy będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku w tym zakresie? Zadaj pytanie wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu