Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli

W pewnych okolicznościach sprzedaż nieruchomości generuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego. Co ważne, prawo własności nieruchomości może przysługiwać kilku osobom. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób kształtuje się powinność rozliczenia podatku w przypadku sprzedaży nieruchomości przez współwłaścicieli.

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli

Współwłasność nieruchomości w świetle prawa cywilnego

Na wstępie odnieśmy się do odpowiednich regulacji prawa cywilnego. Otóż zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego (K.c.) – własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (art. 199 K.c.).

Rozporządzenie rzeczą wspólną obejmuje też sprzedaż nieruchomości w drodze umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży jest bowiem czynnością prawną rozporządzającą, powodującą przeniesienie prawa własności.

Warto też dodać, że możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do sprzedaży nieruchomości nie w zakresie zgodnej woli współwłaścicieli, ale w ramach zniesienia współwłasności. Otóż zgodnie z art. 210 K.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W tym przypadku możliwe jest albo przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli, jak też możliwe jest dokonanie sprzedaży całej nieruchomości i podział uzyskanych środków pomiędzy współwłaścicieli.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Sprzedaż nieruchomości objętej współwłasnością wymaga zgodnego oświadczenia woli wszystkich współwłaścicieli. W przypadku braku porozumienia konieczne jest dokonanie zniesienia współwłasności.

Odpłatne zbycie nieruchomości na gruncie podatku PIT

Przechodząc na grunt podatku dochodowego, wskażmy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia (i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej). Zwróćmy zatem uwagę, że przepis dotyczy zarówno sprzedaży całej nieruchomości, jak i części.

Następnie musimy sięgnąć do treści art. 8 ust. 1 ustawy PIT, gdzie możemy przeczytać, że przychody ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Ponadto, jak podaje art. 8 ust. 2 ustawy PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zaznaczmy też, że zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. Rozliczenia podatku dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-39 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Suma powyższym argumentów prawnych prowadzi nas zatem do wniosku, że w przypadku sprzedaży nieruchomości każdy ze współwłaścicieli składa osobny PIT-39 na swoje imię i nazwisko. Każdy współwłaściciel jest podatnikiem w stosunku do swojego udziału w rzeczy wspólnej. Koszty uzyskania przychodu oraz przychód ustala się proporcjonalnie do udziału w rzeczy wspólnej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości generuje obowiązek podatkowy, to podatnikiem w stosunku do posiadanego udziału jest każdy ze współwłaścicieli.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską

Szczególnym rodzajem współwłasności jest wspólność łączna istniejąca pomiędzy małżonkami. W takim przypadku nie wyodrębnia się udziałów, ponieważ rzecz przysługuje w całości obydwojgu małżonkom.

Należy jednak wskazać, że na gruncie podatku dochodowego nie wpływa to na sposób rozliczenia podatku. Nie jest w takim wypadku dopuszczalne, aby całość ewentualnego dochodu ze sprzedaży została wykazana wyłącznie przez jednego z małżonków. Otóż każdy z nich składa osobne PIT-39, stosując do dochodu kryterium 50% udziału.

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 05.05.2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.175.2020.2.JM, wskazał, że podatnikiem tego tytułu jest odrębnie każdy z małżonków, a nie małżonkowie łącznie. Obowiązek podatkowy obciąża zatem każdego z małżonków z osobna. Skoro każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to każdy z nich zobowiązany jest do rozliczenia połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżeński i wyliczenia należnego podatku dochodowego.

„Wnioskodawczyni po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązana złożyć zeznanie podatkowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), w którym wykaże połowę dochodu uzyskanego w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczy należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie ma możliwości rozliczenia się razem z mężem.”

Na zakończenie dodajmy, że ustawodawca nie przewidział możliwości wspólnego rozliczenia małżonków z tytułu dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Każdy z małżonków jest zobowiązany do rozliczenia i złożenia z tego tytułu zeznania indywidualnego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Również w zakresie współwłasności łącznej stanowiącej ustrój małżeński każdy z małżonków rozlicza we własnym zakresie połowę dochodu ze zbycia nieruchomości. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie możliwości wspólnego rozliczenia.

Mając powyższe na uwadze, możemy zatem stwierdzić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości każdy ze współwłaścicieli jest odrębnym podatnikiem podatku PIT zobligowanym do rozliczenia i odprowadzenia ewentualnego podatku od proporcjonalnie przypadającego na niego dochodu z tego tytułu.

Przykłady

 

Sprzedaż domu przez rodzeństwo

Dwoje rodzeństwa, Anna i Bartek, odziedziczyło po rodzicach dom na przedmieściach. Chociaż obydwoje mieli równy udział w nieruchomości, zdecydowali się ją sprzedać, ponieważ Anna planowała przeprowadzkę za granicę, a Bartek potrzebował środków na rozpoczęcie własnej działalności. Po znalezieniu kupca i uzgodnieniu ceny, sprzedaż została sfinalizowana. Zgodnie z prawem, każde z rodzeństwa musiało oddzielnie rozliczyć swoją część przychodu z tej transakcji w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, stosując formularz PIT-39, aby ustalić i odprowadzić należny podatek dochodowy od uzyskanego dochodu.

 

Zniesienie współwłasności przez sąd

Małżeństwo, Katarzyna i Michał, posiadało mieszkanie, które stało się przedmiotem sporu podczas rozwodu. Ponieważ nie mogli dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawa trafiła do sądu. Sąd zdecydował o zniesieniu współwłasności przez sprzedaż mieszkania i podział uzyskanych środków pomiędzy małżonków. Po sprzedaży, Katarzyna i Michał, zgodnie z wyrokiem, rozliczyli się z podatku dochodowego, każdy składając osobny formularz PIT-39, gdzie uwzględnili połowę przychodu ze sprzedaży mieszkania jako swoje indywidualne dochody.

 

Sprzedaż działki przez wspólników spółki cywilnej

Troje przyjaciół: Ewa, Tomasz i Łukasz, postanowili zainwestować w nieruchomości, tworząc spółkę cywilną. Zakupili wspólnie działkę budowlaną, licząc na wzrost jej wartości. Po kilku latach, kiedy wartość działki znacząco wzrosła, zdecydowali się ją sprzedać. Po sfinalizowaniu sprzedaży, każdy z nich, jako współwłaściciel, musiał rozliczyć swój udział w dochodzie, stosując osobne zeznania podatkowe PIT-39. Działając zgodnie z przepisami, podzielili przychód proporcjonalnie do swoich udziałów w spółce, co pozwoliło im na precyzyjne ustalenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty.

Podsumowanie

 

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli niesie za sobą konieczność indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla każdego z nich, proporcjonalnie do posiadanego udziału. Niezależnie od tego, czy jest to współwłasność rodzeństwa, małżeńska czy wynikająca z umowy spółki cywilnej, prawo wymaga od każdego współwłaściciela odrębnego złożenia zeznania PIT-39. To podkreśla wagę zrozumienia obowiązków podatkowych wynikających z odpłatnego zbycia nieruchomości objętych współwłasnością.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby ułatwić Ci ten proces. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze