Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Z uwagi na kryzys humanitarny oraz napływającą falę uchodźców z Ukrainy wielu przedsiębiorców świadczy różnego rodzaju czynności na rzecz potrzebujących. W związku z tym wprowadzono pewne regulacje, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnień od podatku VAT. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej regulacjom w tym zakresie.

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Rozporządzenie w sprawie obniżenia stawki podatku VAT

Zgodnie z dodanym § 10bd Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do dnia 30 czerwca 2022 r. – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

 1. dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,
 2. świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy
  – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT – za równoważną z odpłatną dostawą towarów uznaje się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W rezultacie, jeżeli podatnik dokonuje nieodpłatnej darowizny towarów, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, to jest to czynność, która obliguje do odprowadzenia podatku należnego VAT.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podobnie wygląda kwestia w przypadku świadczenia usług określonego w art. 8 ust. 2 ustawy VAT, gdzie możemy przeczytać, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Jak jednak wynika z treści nowego przepisu, w przypadku wyżej wymienionych czynności nieodpłatnych (zarówno dostawy towarów, jak i świadczenia usług) podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku, ponieważ stawka podatku będzie wynosić 0%.

Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki jest jednak wykonywanie czynności wyłącznie na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Nieodpłatne czynności w postaci dostawy towarów oraz świadczenia usług na cele związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy korzystają z zerowej stawki VAT. Podatnik zachowuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie mamy do czynienia ze stricte czynnościami zwolnionymi, lecz z czynnościami opodatkowanymi, które uprawniają do zerowej stawki VAT. Podatnik zachowuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zakres podmiotowy preferencyjnej stawki podatku VAT

Dalsza treść przepisu wskazuje, że zerową stawką podatku VAT stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

 1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 3. jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo warto wskazać, że podmiotami leczniczymi są:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne tych stowarzyszeń
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • jednostki wojskowe
  – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Należy zatem zauważyć, że preferencyjna stawka podatku przysługuje podatnikom, którzy świadczą nieodpłatne czynności wyłącznie na rzecz ww. podmiotów. Nie chodzi zatem o nieodpłatne czynności wykonywane na rzecz uchodźców.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Obniżona stawka podatku VAT przysługuje wyłącznie w przypadku wykonywania dostaw oraz usług na rzecz podmiotów określonych w rozporządzeniu.

Treść przepisu wskazuje, że zerowa stawka podatku ma zastosowanie do 30 czerwca 2022 r. Przepisy przejściowe wskazują, że obniżona stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych już od dnia 24 lutego 2022 r., czyli od dnia wybuchu wojny na Ukrainie.

Przykłady

 

Darowizna środków medycznych Jedna z firm farmaceutycznych, działających na terenie Polski, zdecydowała się na przekazanie partii leków oraz środków opatrunkowych na rzecz szpitali i klinik w przygranicznych miastach Ukrainy, które przyjmują rannych w wyniku działań wojennych. Dzięki zwolnieniu z VAT, firma mogła zwiększyć zakres przekazanej pomocy, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z podatkiem, zachowując jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od darowanych towarów.

 

Transport uchodźców Pewna polska firma transportowa zaoferowała bezpłatne przejazdy dla uchodźców z Ukrainy, pomagając im dotrzeć do miejsc, gdzie mogą znaleźć bezpieczne schronienie. Działając w oparciu o regulacje zwalniające z VAT usługi świadczone na rzecz ofiar wojny, firma nie tylko przyczyniła się do wsparcia osób potrzebujących, ale również skorzystała z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, co pozwoliło na redukcję kosztów operacyjnych 

 

Wsparcie logistyczne dla organizacji humanitarnych Producent odzieży i sprzętu turystycznego postanowił wspierać działania humanitarne poprzez dostarczanie namiotów, śpiworów oraz odzieży zimowej na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą uchodźcom na terenie Polski. Dzięki zastosowaniu zerowej stawki VAT na świadczenie tych nieodpłatnych usług, przedsiębiorstwo mogło efektywniej zarządzać swoimi zasobami i zwiększyć zakres udzielanej pomocy, zachowując jednocześnie prawa do odliczeń podatkowych.

Podsumowanie

 

W odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie, polskie regulacje prawne umożliwiają przedsiębiorcom świadczenie pomocy ofiarom bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Dzięki wprowadzeniu zwolnienia z VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i usług, przedsiębiorstwa mogą efektywniej wspierać potrzebujących, zachowując jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego. To ważny krok w mobilizacji wsparcia dla uchodźców i pomocy humanitarnej, który podkreśla rolę sektora biznesowego w łagodzeniu skutków konfliktów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie zwolnień z VAT dla pomocy ofiarom wojny w Ukrainie? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zespół doświadczonych prawników jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić Ci kompleksowe doradztwo i wsparcie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze