Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Podatek od domku letniskowego

Jak powszechnie wiadomo, podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym, które muszą opłacać właściciele lokali oraz budynków mieszkalnych. Warto przy tym zastanowić się, czy również z tytułu posiadania prawa własności do domku letniskowego należy odprowadzić podatek od nieruchomości.

Podatek od domku letniskowego

Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy domek letniskowy jest budynkiem, czy budowlą. Aby można było mówić o budynku, obiekt powinien spełniać cztery warunki:

 1. być związany trwale z gruntem;
 2. być wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;
 3. posiadać fundamenty;
 4. posiadać dach.

Przez trwałe związany z gruntem należy rozumieć obiekt budowlany, który posiada prefabrykowany lub murowany fundament, którego dolna płaszczyzna znajduje się pod powierzchnią terenu i którego przeniesienie w inne miejsce lub rozebranie wymaga wykonania robót ziemnych. Wymóg trwałego związania budynku z gruntem oznacza posadowienie budynku na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego trwałość i stateczność.

W świetle powyższego budynek letniskowy o konstrukcji drewnianej, posadowiony na bloczkach betonowych lub palach, jest budynkiem, gdyż posiada przegrody budowlane i dach, a także fundament w postaci pali lub bloczków. Fundament to bowiem element konstrukcyjny przenoszący obciążenia z innych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany i dach, bezpośrednio na grunt.

W konsekwencji zatem takie domki letniskowe spełniają warunki określone w ustawowej definicji budynku i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

WAŻNE!

Dla kwestii ustalenia, czy domek letniskowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, przede wszystkim kluczowe znaczenie ma ustalenie trwałego związana budynku z gruntem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stawka podatku od nieruchomości dla domku letniskowego

Jeżeli już ustaliliśmy, że dany domek letniskowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, należy zastanowić się nad kwestią zgłoszenia tego faktu do właściwego organu oraz nad właściwą stawką podatku.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy – osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru IN-1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy – jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W konsekwencji to na podatniku spoczywa obowiązek złożenia informacji IN-1 w ustawowym terminie. Na podstawie tej informacji organ wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości. Organ podatkowy nie wydaje takiej decyzji z urzędu, a dopiero w oparciu o przesłaną informację IN-1.

Jak już wskazaliśmy, domek letniskowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zatem jego właściciel powinien w tym zakresie dokonać zgłoszenia do urzędu gminy (miasta) poprzez formularz IN-1.

Ustawa wymienia pięć rodzajów budynków, ustalając dla każdego z nich maksymalną stawkę podatku. Są to budynki:

 • mieszkalne,
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne zajęte na cele firmowe,
 • zajęte na prowadzenie firmy w zakresie obrotu materiałem siewnym,
 • związane z prowadzeniem działalności udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • pozostałe, niemieszczące się w żadnej z powyższych grup.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W kontekście stawek podatkowych należy zaznaczyć, że nawet jeżeli budynek został zakwalifikowany jako letniskowy na gruncie przepisów Prawa budowlanego, to jeżeli faktycznie służy jako mieszkanie podatnika – może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości jako dom mieszkalny.

W Klasyfikacji Środków Trwałych nie wymienia się wprost domów letniskowych, zaś budynki mieszkalne definiuje się jako obiekty budowlane, w których co najmniej połowa powierzchni jest wykorzystywana do celów mieszkalnych i nie są one budynkami krótkotrwałego zakwaterowania; wymienia się w tej grupie m.in. budynki jednorodzinne, bez wskazania ich definicji.

Wyrok WSA w Szczecinie z 23.06.2010 r., I SA/Sz 277/10:

Fakt, że budynek został zakwalifikowany jako letniskowy na gruncie przepisów prawa budowlanego, nie przesądza więc, że nie może on być budynkiem mieszkalnym na gruncie ustawy podatkowej. Prawidłowe zakwalifikowanie budynku wymaga zbadania nie tylko dokumentacji budowlanej obiektu, danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, ale przede wszystkim okoliczności związanych z jego faktycznym użytkowaniem.

W konsekwencji kryterium decydującym o zaliczeniu budynku do poszczególnych kategorii budynków jest kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich. Budynek letniskowy będzie mieścił się w pojęciu budynku mieszkalnego tylko wówczas, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela, służąc tym samym zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkalnych (nierekreacyjnych, wypoczynkowych, bądź w celu lokaty kapitału).

Zatem jeśli domek letniskowy jest wykorzystywany wyłącznie dla celów rekreacyjnych, to należy go opodatkować podatkiem od nieruchomości według stawki dla budynków pozostałych, gdy nie służy on zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkalnych.

WAŻNE!

Jeżeli domek letniskowy faktycznie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe podatnika, to powinien być zakwalifikowany na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budynek mieszkalny.

W podsumowaniu możemy zatem wskazać, że do celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest istotna kwalifikacja budynku na gruncie przepisów Prawa budowlanego. Dlatego też domek letniskowy nie dość, że może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, to dodatkowo może być opodatkowany według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych.

Przykłady

 

Przypadek Pana Kowalskiego
Pan Kowalski jest właścicielem drewnianego domku letniskowego, posadowionego na bloczkach betonowych, znajdującego się nad jeziorem. Domek posiada fundamenty, przegrody budowlane i dach, co klasyfikuje go jako budynek według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Mimo że używany jest tylko w sezonie letnim, zgodnie z prawem, Pan Kowalski musi opłacać podatek od nieruchomości. Jego domek nie służy celom mieszkalnym przez cały rok, więc podlega opodatkowaniu według stawki dla budynków pozostałych.

 

Sytuacja Pani Nowak
Pani Nowak posiada mały domek letniskowy w górach, zbudowany na palach. Chociaż domek jest używany wyłącznie do celów wypoczynkowych, spełnia wszystkie kryteria ustawowe budynku – posiada fundamenty, przegrody, dach i jest trwale związany z gruntem. Pani Nowak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożyła informację IN-1 do urzędu gminy i opłaca podatek od nieruchomości, klasyfikując swój domek jako budynek pozostały.

 

Działanie Państwa Jankowskich
Państwo Jankowscy zdecydowali się zamienić swój domek letniskowy na stałe miejsce zamieszkania po przejściu na emeryturę. Mimo że budynek początkowo był klasyfikowany jako letniskowy, teraz spełnia funkcje mieszkalne. W związku z tym, po zgłoszeniu odpowiednich zmian w urzędzie gminy, domek został zaklasyfikowany na potrzeby podatku od nieruchomości jako budynek mieszkalny. Państwo Jankowscy płacą teraz wyższą stawkę podatku, odpowiadającą tej dla budynków mieszkalnych.

Podsumowanie

 

Podsumowując, każdy właściciel domku letniskowego musi pamiętać o obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, jeśli jego obiekt spełnia ustawowe kryteria budynku. Kluczowe znaczenie ma tutaj trwałe związanie obiektu z gruntem. Ważne jest także, że sposób użytkowania domku - czy jest on wykorzystywany wyłącznie do celów rekreacyjnych czy też służy jako miejsce stałego zamieszkania - może wpłynąć na wysokość opłacanego podatku.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących podatku od nieruchomości dla domków letniskowych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wymaganych dokumentów. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 23 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 277/10

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze