Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Kwestia posiadania NIP przez osoby będące uchodźcami z Ukrainy ma przede wszystkim znaczenie w kontekście możliwości podjęcia pracy zarobkowej na terenie Polski. W związku z tym w dzisiejszym artykule zastanowimy się nad samą procedurą nadawania numeru NIP oraz kwestią konieczności posiadania takiego identyfikatora przez osoby z Ukrainy.

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy

W zakresie tematyki wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy należy sięgnąć do treści ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W art. 22 ww. ustawy czytamy, że obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny lub
 2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  – jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

W powiadomieniu, o którym mowa, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

 1. informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
  1. nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
  2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  3. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
  4. numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  5. numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  6. symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
 2. dane osobowe obywatela Ukrainy:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. płeć,
  4. obywatelstwo,
  5. rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
  6. numer PESEL – o ile został nadany;
 3. rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
 4. stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
 5. miejsce wykonywanej pracy.

Należy zatem zwrócić uwagę, że w opisanym przypadku obywatel Ukrainy posługuje się numerem PESEL, o ile taki został nadany.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Nowe przepisy umożliwiają obywatelom Ukrainy podejmowanie pracy zarobkowej na terenie Polski na podstawie numeru PESEL, o ile taki został nadany.

Nadawanie PESEL oraz NIP

Należy przypomnieć, że na potrzeby dokonywania rozliczeń podatkowych osoba fizyczna posługuje się identyfikatorem podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej;
 2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Jak zatem widać osoba fizyczna może posługiwać się w rozliczeniu podatkowym albo numerem NIP, albo numerem PESEL. Przy czym należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy i ewidencji ludności w rejestrze PESEL gromadzone są dane:

 1. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 3. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasadniczo zatem cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP powinien posługiwać się numerem NIP. Jednakże specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi akt szczególny, który dopuszcza możliwość nadawania uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Uchodźmy z Ukrainy mają prawo do otrzymania numeru PESEL. W rezultacie to PESEL stanowi ich identyfikator podatkowy.

Osoby z Ukrainy a numer NIP

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy osoba z Ukrainy zamierza prowadzić w Polsce działalność gospodarczą. W takim bowiem przypadku konieczne jest posiadanie numeru NIP.

Przypomnijmy zatem, że podatnicy polskiego podatku są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imię (imiona), imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

Zgłoszenie identyfikacyjne dokonywane jest na podstawie dokumentu NIP-7.

Warto wskazać, że w takim dokumencie jako adres zamieszkania można podać zarówno adres polski, jak i zagraniczny.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Obywatele z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer NIP, mają taką możliwość poprzez złożenie dokumentu NIP-7.

Podsumowując, należy wskazać, że wprowadzone przepisy jako identyfikator podatkowy osób przybywających z Ukrainy ustanawiają numer PESEL. Nie wyklucza to jednak możliwości uzyskania przez obywateli Ukrainy numeru NIP.

Przykłady

 

Procedura uzyskania numeru PESEL dla uchodźcy z Ukrainy

Anna, 32-letnia uchodźczyni z Ukrainy, przybyła do Polski w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pracy. Po zarejestrowaniu się w lokalnym urzędzie gminy i przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym paszportu i dokumentów potwierdzających legalny wjazd i pobyt w Polsce, Anna złożyła wniosek o nadanie numeru PESEL. Proces ten był dla niej kluczowy, aby móc legalnie podjąć pracę oraz korzystać z usług publicznych. Po kilku dniach otrzymała swój numer PESEL, co umożliwiło jej rozpoczęcie pracy w polskiej firmie oraz dostęp do opieki zdrowotnej.

 

Zgłoszenie do urzędu pracy i otrzymanie numeru PESEL

Oleg, młody inżynier z Kijowa, znalazł pracę w polskim przedsiębiorstwie technologicznym. Aby formalizować swój zatrudnienie, jego pracodawca zgłosił Olega do właściwego powiatowego urzędu pracy, podając wszystkie niezbędne informacje, w tym przewidywany czas zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy. W związku z tym Oleg, nie posiadając jeszcze numeru PESEL, musiał udać się do urzędu gminy, aby złożyć wniosek o jego nadanie. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu tej procedury, Oleg szybko otrzymał numer PESEL, co umożliwiło mu nie tylko podjęcie pracy, ale również zarejestrowanie się w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Zakładanie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy

Iryna, doświadczona projektantka mody z Lwowa, postanowiła otworzyć własną działalność gospodarczą w Polsce. Jako obywatelka Ukrainy, zgodnie z polskim prawem, musiała najpierw uzyskać numer NIP, aby móc prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać podatki. Iryna złożyła więc wniosek o nadanie numeru NIP w lokalnym urzędzie skarbowym, dołączając do niego wszystkie wymagane dokumenty, w tym potwierdzenie adresu zamieszkania w Polsce oraz kopię paszportu. Po kilku tygodniach, dzięki posiadanemu numerowi NIP, Iryna mogła zarejestrować swoją firmę i rozpocząć sprzedaż swoich projektów na polskim rynku, a także nawiązać współpracę z lokalnymi dostawcami materiałów.

Podsumowanie

 

W artykule przedstawiono kluczowe informacje dotyczące procedury nadawania numeru PESEL oraz NIP osobom z Ukrainy, które przybywają do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Podkreślono znaczenie posiadania tych identyfikatorów dla możliwości podjęcia pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Przepisy ułatwiające uzyskanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy stanowią istotne wsparcie w ich integracji i aktywizacji zawodowej w Polsce.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu numeru PESEL lub NIP w Polsce? Nasz zespół ekspertów prawnych oferuje kompleksowe porady online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, aby ułatwić Ci ten proces. Skontaktuj się z nami już dziś! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze