Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Dzieci z różnych małżeństw a ulga prorodzinna

Zbliżający się termin rozliczenia rocznego to również czas, w którym należy rozważyć możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych. W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się nad możliwością skorzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania dzieci z różnego małżeństwa i wykonywania władzy rodzicielskiej w różnym zakresie.

Dzieci z różnych małżeństw a ulga prorodzinna

Warunki odliczenia ulgi na dzieci

Jak stanowi art. 27f ust. 1 ustawy PIT – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik ma prawo odliczyć określoną kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi na dzieci w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej (a nie samo jej posiadanie). W rezultacie do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Dla przykładu – fakt płacenia alimentów na dzieci nie jest rozstrzygający dla uznania, że rodzic wykonuje władzę rodzicielską. Obowiązek alimentacyjny jest bowiem niezależny od władzy rodzicielskiej, a więc spoczywa także na rodzicach, którzy zostali pozbawieni tej władzy.

Co jednak istotne, ustawa PIT nie zastrzega, aby ulga przysługiwała tylko rodzicom w ramach tego samego małżeństwa. Jeżeli podatnik posiada dzieci z różnych małżeństw i w stosunku do nich posiada i wykonuje władzę rodzicielską, to jest uprawniony do ulgi prorodzinnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują władzę rodzicielską nad dziećmi. Jeżeli rodzic dziecka, pomimo posiadania praw rodzicielskich, nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne, należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi.

Metoda odliczania ulgi na dziecko w zeznaniu rocznym

Jak stanowi art. 27f ust. 4 ustawy PIT, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Powyższy przepis daje zatem rodzicom posiadającym i wykonujących władzę rodzicielską możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców, przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia. Natomiast jeśli takiego porozumienia brak, odliczenie przysługuje w częściach równych.

Przykład 1.

Podatnik posiada dzieci z dwóch małżeństw i wobec każdego z nich posiada władzę rodzicielską. Na syna z pierwszego małżeństwa opłaca alimenty i utrzymuje incydentalne kontakty. W stosunku do córki z drugiego małżeństwa aktywnie zajmuje się jej wychowywaniem. Wraz z drugą żoną podjął decyzję, że w całości odliczy ulgę prorodzinną w zeznaniu rocznym. W takim przypadku w stosunku do syna nie przysługuje mu ulga, natomiast w stosunku do córki może odliczyć pełną kwotę.

Jak wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 08.07.2021 r., I SA/Go 236/21:

„Brzmienie art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f. rozróżnia podział ulgi po połowie, jak i podział w proporcji ustalonej przez rodziców. Tym samym wobec braku uzgodnienia co do proporcji podziału ulgi, rodzice dziecka korzystają z ulgi w częściach równych, także wówczas gdy rozmiar wykonywania władzy rodzicielskiej przez każde nich nie jest jednakowy.”

W konsekwencji, jeśli brak jest porozumienia pomiędzy rodzicami posiadającymi władzę rodzicielską, ulga przysługuje po połowie, nawet jeżeli wychowywanie nie odbywa się w idealnie równych proporcjach. Trudno bowiem wskazać, w jaki sposób organy podatkowe miałyby dokonywać weryfikacji deklarowanego przez każdego z rodziców zakresu wykonywanej władzy rodzicielskiej, np. podejmowanych czynności i osobistych starań czy ilości czasu i energii poświęconym wychowywaniu dziecka oraz staraniom o jego fizyczny i duchowy rozwój.

WAŻNE!

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami co do sposobu podziału ulgi – każdy z nich może od podatku odliczyć połowę kwoty.

Końcowo wskażmy, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Organy podatkowe uznają, że w zeznaniu rocznym (a konkretnie w załączniku PIT/O) należy wymienić wszystkie dzieci, wobec których podatnik wykonywał władzę rodzicielską. Jeżeli na skutek porozumienia z drugim rodzicem ulga w całości będzie rozliczana przez drugiego rodzica, to podatnik jako kwotę odliczenia powinien wpisać zero.

Przykłady

 

Anna i Jan po rozwodzie mają wspólną opiekę nad dwójką dzieci. Anna, która większość czasu poświęca na opiekę nad dziećmi, zdecydowała się na skorzystanie z ulgi prorodzinnej w całości, co zostało zaakceptowane przez Jana. Pomimo tego, że dzieci zamieszkują głównie z Anną, Jan regularnie uczestniczy w ich życiu i wspiera je finansowo. Dzięki porozumieniu między rodzicami, Anna mogła w pełni skorzystać z ulgi, co pozwoliło jej na dodatkowe wsparcie finansowe potrzebne na codzienne wydatki związane z wychowaniem dzieci.

 

Magda i Piotr, oboje po rozwodach, stworzyli nową rodzinę, wniesiono do niej dzieci z poprzednich związków. Mieszkając razem, decydują się na wspólne rozliczenie ulgi prorodzinnej, uwzględniając wszystkie dzieci. W tym przypadku, chociaż dzieci pochodzą z różnych małżeństw, nowa rodzina traktuje je równo, dzięki czemu możliwe jest wspólne korzystanie z ulgi. Rozwiązanie to pokazuje, jak elastyczne przepisy pozwalają na dostosowanie ulgi do złożonych sytuacji rodzinnych.

 

Tomasz jest ojcem trójki dzieci z pierwszego małżeństwa i jednego dziecka z obecnego związku. W związku z tym, że z pierwszego małżeństwa kontakt z dziećmi jest sporadyczny i głównie opiera się na wsparciu finansowym, Tomasz decyduje się na odliczenie ulgi tylko w stosunku do dziecka z obecnego związku. Jego obecna partnerka, która nie ma własnych dzieci, wspiera tę decyzję. W tym przypadku, pomimo posiadania dzieci z różnych małżeństw, Tomasz może skorzystać z ulgi prorodzinnej, koncentrując się na dziecku, z którym na co dzień dzieli dom.

Podsumowanie

 

Ulga prorodzinna oferuje rodzicom, którzy posiadają dzieci z różnych małżeństw, możliwość uzyskania wsparcia finansowego poprzez odliczenia podatkowe. Kluczowe jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz możliwość elastycznego rozliczania się z partnerem życiowym, co pozwala na dostosowanie ulgi do indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzinnej. Przykłady z życia wzięte podkreślają, że prawidłowe zrozumienie i zastosowanie przepisów może przynieść korzyści finansowe rodzicom, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu pism, aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz możliwości ulgi prorodzinnej, dostosowując je do Twojej unikalnej sytuacji rodzinnej. Nasz zespół ekspertów jest dostępny online, aby zapewnić Ci wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze