Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Podział spadku między spadkobierców

Otrzymanie spadku często jest bardzo korzystne pod względem majątkowym, jednak potrafi również przysporzyć wielu problemów i kłótni, jeśli spadkobierców jest dwóch lub więcej. Oznacza to często konieczność dogania się lub dokonania podziału spadku. Niekiedy oczywiście spadkobiercy są zgodni, jednak sprawy majątkowe potrafią poróżnić także członków rodziny. Wówczas musi dojść do działu spadku.

Podział spadku między spadkobierców

Ogólne zasady dokonywania podziału spadku

Nie ulega wątpliwości, że dla spadkobierców najkorzystniej i najprościej jest, gdy są zgodni i wiedzą, w jaki sposób podziału spadku dokonać. Nie ma jednej generalnej zasady dla wszystkich, jak należy dokonywać działu spadku. Zależy to bowiem od wielu kwestii i okoliczności. Jednym z najważniejszych czynników jest skład spadku. Inaczej bowiem dzieli się pieniądze, a inaczej nieruchomości. Jeśli w skład spadku wchodzą środki finansowe, sprawa zwykle jest prosta, jednak największe trudności powstają w przypadku nieruchomości. Stałą kwestią jest to, iż spadek dzieli się według wielkości udziałów (chyba że strony postanowią inaczej). Natomiast wielkość udziałów określona jest w ustawie lub też w testamencie, jeśli dochodzi do dziedziczenia testamentowego. Samo dziedziczenie sprawia, że spadkobierca otrzymuje np. ½ lub ¼ całego spadku bez określania, co komu przypada. Dopiero wskutek dokonania działu spadku spadkobiercy otrzymują określone składniki majątku. Spadek jest dzielony stosownie do ilości spadkobierców i ich udziału w spadku, a także, jak wspomniałam, zależnie od składu majątku spadkowego. Jest kilka możliwości, jeśli w skład spadku wchodzą pieniądze lub ruchomości, spadkobiercy mogą po prostu dokonać między sobą fizycznego podziału, co jest metodą najprostszą i najszybszą, jednak nie zawsze możliwą. Można to zrobić wówczas, gdy strony są zgodne i w skład spadku nie wchodzi nieruchomość. Jeśli jednak częścią spadku jest nieruchomość, sprawa staje się bardziej skomplikowana i wówczas konieczne staje się dokonanie podziału u notariusza bądź też w sądzie. Warunkiem dokonania podziału u notariusza jest również zgoda wszystkich zainteresowanych stron. W przeciwnym wypadku konieczne stanie się wszczęcie postępowania sądowego (które może też zostać przeprowadzone wówczas, gdy strony chcą dokonać zgodnego podziału spadku).

WAŻNE!

Dział spadku jest dokonywany zależnie od wielkości udziałów w spadku, chyba że strony zgodzą się na inny podział (np. ktoś zgodzi się na otrzymanie mniejszego udziału w spadku, niż mu przysługuje). Nie ma jednak ogólnych zasad dotyczących podziału każdego spadku, gdyż zależy to od indywidulanej, konkretnej sytuacji, gdyż inaczej dokonuje się podziału nieruchomości, a inaczej innych elementów majątku. Inaczej również wygląda sytuacja, gdy strony są zgodne, inaczej zaś, gdy każda ma inną wizję dokonania działu spadku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwości dokonywania podziału spadku

Istnieje kilka sposobów dotyczących podziału spadku. Najtrudniejszy przypadek zachodzi wówczas, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, co zdarza się dość często. Nieruchomość najczęściej jest jedna, co przy kilku spadkobiercach potrafi przysporzyć wielu kłopotów i stać się powodem niejednej kłótni. W przypadku nieruchomości możliwości są następujące:

  • fizyczny podział (jeśli jest to możliwe) = podział do korzystania
  • przyznanie nieruchomości jednemu lub więcej spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty,
  • sprzedaż licytacyjna i podział uzyskanych środków.

Zgodnie z regułami wyrażonymi w Kodeksie cywilnym, przede wszystkim powinno się dążyć do podziału fizycznego nieruchomości, jednak bardzo często nie jest to możliwe (zwłaszcza w przypadku nieruchomości zabudowanych). Jeśli chodzi o nieruchomość gruntową o odpowiednich rozmiarach, podział fizyczny jest możliwy, jednak mieszkanie czy dom jednorodzinny jest już zdecydowanie trudniej podzielić, a wręcz podział fizyczny jest często niemożliwy i dlatego rzadziej się go dokonuje. W takich przypadkach częściej dochodzi do podziału do korzystania. Przykładem może być sytuacja, gdy jest dwóch spadkobierców i dom jednorodzinny, jeden z nich otrzymuje do korzystania parter, a drugi pierwsze piętro. Z mieszkaniami jest trudniej, gdyż mają mniejszą powierzchnię. Bardzo często jeden ze spadkobierców ma zamiar przejąć całą nieruchomość na własność i wnosi o jej przyznanie, zwłaszcza jeśli dysponuje większością udziałów w nieruchomości lub jego udziały są większe od pozostałych, czy też np. dysponuje większym majątkiem pozwalającym na spłatę pozostałych spadkobierców.

Nie ma również przeszkód, żeby orzec o przyznaniu nieruchomości więcej niż jednemu spadkobiercy, o ile w danej sytuacji jest to możliwe i uzasadnione, np. gdy chodzi o rodzeństwo lub małżonków. Można również orzec o przyznaniu nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty, ale wówczas pozostali powinni wyrazić na to zgodę, bez niej nie można pozbawiać ich udziału w majątku spadkowym. Jeśli ktoś odziedziczył udział w spadku, nie można go tego udziału pozbawić.

Czasem może dojść do sprzedaży nieruchomości i podziału uzyskanych środków. Dzieje się tak wówczas, gdy żaden ze spadkobierców nie chce przejąć nieruchomości lub też spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia. Jeśli konflikt pomiędzy spadkobiercami jest zbyt głęboki albo nie ma możliwości dokonania podziału lub też nikt nie wnosi o przyznanie nieruchomości na jego rzecz – sąd podejmie decyzję o sprzedaży nieruchomości i podziale środków. Jest to rozwiązanie stosowane w ostateczności, gdy nie można postąpić inaczej.

WAŻNE!

Istnieje kilka możliwości i sposobów dokonania podziału spadku, a należą do nich: podział fizyczny, podział do korzystania, przyznanie jednemu lub więcej spadkobiercom i obowiązek spłaty pozostałych lub też sprzedaż i dokonanie podziału środków. To, w jaki sposób zostanie podzielony spadek, zależy od danej sytuacji, od woli stron, od tego, co wchodzi w skład spadku i czy na przykład możliwe jest dokonanie podziału fizycznego lub do korzystania.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Termin i procedura dokonywania działu spadku

Osoby, które chciałyby dokonać podziału spadku, mają kilka możliwości. Jak już wspomniałam, jeśli w skład spadku wchodzą tylko pieniądze albo, owszem, wchodzi nieruchomość, ale strony są zgodne co do podziału – mogą go samodzielnie dokonać. W przypadku nieruchomości sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż trzeba udać się do notariusza lub dokonać podziału w sądzie, gdyż jakikolwiek nieformalny podział dotyczący nieruchomości nie będzie ważny w świetle prawa. Podział u notariusza jest prostszy i szybszy, jednak koszty są wyższe. Ponadto można go dokonać jedynie wówczas, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni, jako że podział u notariusza jest dobrowolny. W grę wchodzą również wszystkie wspomniane wyżej możliwości – podział fizyczny, podział do korzystania, przyznanie jednemu ze spadkobierców lub też sprzedaż. Jeden ze spadkobierców może również podarować swój udział innemu spadkobiercy.

Jeśli strony nie chcą z różnych względów dokonać podziału u notariusza lub też nie są zgodne, konieczne jest wniesienie sprawy do sądu. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, powinien to być sąd właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości. Wniosek składa się do wydziału cywilnego, a sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, pesel);
  • podanie wszystkich uczestników (imię, nazwisko, adres);
  • określenie spadkodawcy, kiedy i gdzie zmarł, wskazanie, kto nabył spadek i w jakim udziale, na jakiej podstawie. Należy również dołączyć dokument potwierdzający nabycie spadku (niemożliwe jest dokonanie podziału spadku bez oficjalnego wcześniejszego nabycia);
  • wskazanie, w jaki sposób spadek ma zostać podzielony.

Pozostali uczestnicy mogą przedstawić własne stanowisko – nie muszą wcale zgodzić się z wnioskiem dotyczącym podziału spadku i mogą wskazać własne propozycje. Sąd wybierze tę, którą uzna za najlepszą w danych okolicznościach.

WAŻNE!

Sprawa o dział spadku może zostać przeprowadzona u notariusza lub w sądzie – tam musi się toczyć wówczas, gdy spadkobiercy nie są zgodni. We wniosku trzeba podać wszystkich spadkobierców oraz wskazać proponowany sposób podziału, a sąd podejmie decyzję zależnie od tego, co uzna za najlepsze w danych okolicznościach.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Ugoda w sprawie o dział spadku

Nie ma żadnych przeszkód, aby w postępowaniu dotyczącym działu spadku została zawarta ugoda, gdyż jest to możliwe w prawie każdej sprawie. Jeśli tylko strony chcą porozumienia, nie ma przeszkód formalnych, a ugoda jest zgodna z prawem i możliwa do wykonania, sąd taką ugodę zaakceptuje i zatwierdzi. Ugoda ma moc równą wyrokowi sądowemu i może być egzekwowana u komornika. Wówczas można przyznać całość bez obowiązku spłaty, rozłożyć spłatę nawet na 10 lat – o ile strony się na to zgadzają, sąd nie powinien robić przeszkód.

Jak widać, istnieje kilka sposobów na dział spadku. To, jaki zostanie wybrany, zależy częściowo od woli stron, a także od decyzji sędziego, składu spadku i okoliczności danej sprawy. Nie ma jednej ogólnej reguły dotyczącej działu spadku, jeśli sprawa toczy się w sądzie, sędzia decyduje, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Jeśli strony są zgodne, sprawa może zostać rozstrzygnięta u notariusza lub też można zawrzeć ugodę w sądzie.

Przykłady

 

Przypadek Rodzeństwa Dzielącego Działkę Budowlaną
Jan i Maria odziedziczyli po rodzicach dużą działkę budowlaną. Oboje mieli inne plany co do jej wykorzystania - Jan chciał sprzedać działkę, a Maria planowała na niej budowę domu. Po długich dyskusjach doszli do porozumienia: działka została podzielona na dwie równe części. Jan sprzedał swoją część, a Maria rozpoczęła budowę domu na swojej połowie.

 

Historia Współwłasności Mieszkania
Krystyna i Adam, spadkobiercy po swoim wuju, odziedziczyli wspólnie mieszkanie. Krystyna, mieszkająca w innym mieście, nie była zainteresowana utrzymaniem tego mieszkania, w przeciwieństwie do Adama, który chciał tam zamieszkać. Postanowili, że Adam wykupi udziały Krystyny w mieszkaniu, co pozwoliło obu stronom na zadowalające rozwiązanie.

 

Zawiłości Podziału Antyków i Pieniędzy
Siostry Anna i Beata odziedziczyły po swojej babci kolekcję antyków oraz pewną sumę pieniędzy. Anna była zainteresowana antykami, podczas gdy Beata wolała gotówkę. Ustalili, że Anna przejmie antyki, a Beata większą część środków pieniężnych, co odpowiadało wartościom tych dwóch części spadku. Takie rozwiązanie zadowoliło obie strony i pozwoliło uniknąć długotrwałego sporu.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, podział spadku między spadkobiercami może być skomplikowany i wymagać negocjacji oraz kompromisów. Kluczowe jest uzgodnienie między stronami, aby każdy spadkobierca otrzymał sprawiedliwą część majątku, co może obejmować różne metody, takie jak fizyczny podział majątku, wykupienie udziałów, czy sprzedaż i podział środków. Ostateczne rozwiązanie zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy spadkowej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej podziału spadku? Skorzystaj z naszych usług online, oferujących kompleksowe konsultacje oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aby zapewnić sprawiedliwy i zgodny z prawem podział spadku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym....

>> więcej informacji o autorze