Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) w odniesieniu do spółki z o.o. wspomina o prawie pierwszeństwa. Mowa jest o tym, że udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 196 K.s.h.). A także jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów (art. 258 § 1 K.s.h.). W przypadku zbycia udziałów Kodeks spółek handlowych nie zawiera żadnej regulacji szczególnej, tak samo jak nie wspomina o prawie pierwokupu.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu to nie to samo

Jako jeden ze sposobów ograniczenia zbywalności udziałów w umowie spółki z o.o. dopuszczalne jest zastrzeżenie prawa pierwszeństwa dla pozostałych wspólników lub prawa pierwokupu.

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów oraz prawo pierwokupu to dwie odmienne instytucje prawne. W literaturze oraz orzecznictwie przyjmuje się, iż prawo pierwszeństwa jest ograniczeniem zbycia udziału w spółce z o.o. wyrażającym się w konieczności uzyskania zgody wszystkich wspólników na zbycie udziału osobie spośród wspólników lub spoza ich grona (zob. A. Kidyba, komentarz do art. 182 K.s.h. [w:] A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. wyd. VI, LEX 2008). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 1998 r. (I CKN 368/97) wskazał, że przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) są wyłączone w następstwie uregulowania prawa pierwokupu innym aktem prawnym. A prawo pierwszeństwa reguluje inny mechanizm prawny, wyłączający stosowanie przepisów dotyczących pierwokupu nawet w drodze analogii.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo pierwszeństwa do udziałów w spółce z o.o.

Przyznane pozostałym wspólnikom prawo pierwszeństwa do udziałów w spółce z o.o. w razie ich zbycia przez wspólnika oznacza, że wyłącza się możliwość zbycia w dowolnej formie udziałów osobie trzeciej bez wcześniejszego powiadomienia pozostałych wspólników o zamiarze zbycia udziałów celem skorzystania przez nich z możliwości ich nabycia.

Prawo pierwokupu może być realizowane tylko w razie wcześniejszego zawarcia przez zobowiązanego (sprzedającego) z osobą trzecią warunkowej umowy sprzedaży udziałów, których dotyczy prawo pierwokupu.

Stronami umowy zastrzegającej pierwszeństwo nabycia są: przyszły zbywca oraz uprawniony z tytułu pierwszeństwa. Prawo pierwszeństwa realizuje się przed zawarciem umowy zbycia. Stronami umowy z zastrzeżonym prawem pierwokupu zakupu są zbywca oraz nabywca.

Bowiem obowiązany powinien przed dokonaniem zbycia złożyć jako pierwszemu uprawnionemu ofertę nabycia przedmiotu objętego tym pierwszeństwem lub poinformować go o zamiarze zbycia tego przedmiotu. W tym ostatnim przypadku to uprawniony może złożyć ofertę nabycia przedmiotu lub przystąpić do rokowań ze zobowiązanym. Zaakcentować trzeba, że korzystający z pierwszeństwa nie jest związany ustalonymi wcześniej postanowieniami umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią, jak ma to miejsce w przypadku prawa pierwokupu. Dlatego też zobowiązany i uprawniony ustalają jej postanowienia dopiero po złożeniu oświadczenia o skorzystaniu z pierwszeństwa, chyba że oświadczenie to powiązane jest z przyjęciem oferty złożonej wcześniej przez zobowiązanego (zob. J. Górecki, Umowne (statutowe) pierwszeństwo nabycia, Rejent 2009, Nr 2, s. 52-55).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zapisy w umowie spółki z o.o. co do realizacji prawa pierwszeństwa

Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 29.11.2001 r. (VCKN 536/00) oraz z 09.02.2006r. (III CK 437/05) wyraził pogląd, że istnieje możliwość odpowiedniego zastosowania art. 59 K.c. do umowy zbycia udziału, zawartej bezwarunkowo, mimo zastrzeżonego dla wspólników pierwszeństwa nabycia udziału, w sytuacji, gdy obie strony transakcji o tym wiedziały.

Przyjmując zatem dopuszczalność wystąpienia przez powoda z powództwem z art. 59 K.c., należy też sprawdzić, czy zachowany został roczny termin zawity do zgłoszenia takiego żądania. Po upływie rocznego terminu na zgłoszenie tego roszczenia powód utraci prawną możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem orzeczenia względnej bezskuteczności czynności prawnej zawartej z naruszeniem prawa pierwszeństwa.

Przykładowym zapisem zawartym w umowie spółki z o.o. zawierającym prawo pierwszeństwa nabycia jej udziałów będzie taka regulacja:

  1. Zbycie, zastawienie i nabycie udziałów może nastąpić za zezwoleniem Spółki. Zezwolenia udziela Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień poniższych tego paragrafu.
  2. Zezwolenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy nabywcą udziałów jest osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych wspólnika zbywającego udziały.
  3. O zamiarze zbycia udziałów wymagających zezwolenia wspólnik obowiązany jest zawiadomić Spółkę na miesiąc przed zamierzonym zbyciem. W zawiadomieniu należy wskazać osobę nabywcy, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji.
  4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów w proporcjach odpowiadających ich dotychczasowym udziałom.
  5. Jeżeli wspólnicy w terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, wspólnik może udziały sprzedać wskazanej przez Zarząd osobie trzeciej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Odmienny charakter ma prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o., uregulowane w art. 596-602 K.c. Prawo to jest zastrzeżeniem uprawnienia pierwszeństwa przy kupnie udziałów w razie, gdyby udziały miały być zbywane komukolwiek przez zobowiązanego (posiadacza udziałów). Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu ma następujące obowiązki: po pierwsze, może przystąpić do umowy sprzedaży jedynie pod warunkiem zawieszającym, oraz po drugie – ma zawiadomić o treści tej umowy uprawnionego. Uprawniony wykonuje swoje prawo pierwokupu poprzez złożenie zobowiązanemu oświadczenia woli o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Oświadczenie to ma charakter prawnokształtujący, bo przez jego złożenie dochodzi do skutku zawarcia umowy sprzedaży udziałów pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym. Umowa sprzedaży udziałów jest o takiej samej treści co umowa zawarta pomiędzy zobowiązanym a osobą trzecią pod warunkiem (A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2004, s. 215).

Najpierw warunkowa umowa sprzedaży udziałów, potem realizacja prawa pierwokupu

Warto wiedzieć, że realizacja prawa pierwokupu jest uzależniona od wcześniejszego zawarcia przez zobowiązanego z osobą trzecią warunkowej umowy sprzedaży udziałów, których dotyczy prawo pierwokupu. Wykonanie prawa pierwokupu jest skuteczne, gdy zbywca (zobowiązany) został powiadomiony o złożeniu oświadczenia woli uprawionego w przepisanej prawem formie. Należy pamiętać, że uprawniony z tytułu pierwokupu udziałów jest związany wszystkimi elementami treści umowy sprzedaży zawartej między zbywcą (zobowiązanym) a osobą trzecią, w tym również postanowieniami opisującymi metodę obliczenia ceny nabycia udziałów oraz wszelkimi dodatkowymi klauzulami umownymi zawartymi w umowie sprzedaży.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nierespektowanie prawa pierwokupu

Istniejące prawo pierwokupu wywołuje skutki wyłącznie między stronami umowy: uprawionym i zobowiązanym. Możliwa jest więc skuteczna prawnie sprzedaż udziałów przez zobowiązanego, pomimo niewykonania obowiązków wynikających z prawa pierwokupu – oczywiście z negatywnymi konsekwencjami nierespektowania przy sprzedaży tego prawa. Zgodnie bowiem z treścią art. 599 K.c. – niewykonanie obowiązków związanych z pierwokupem rodzi po stronie zobowiązanego odpowiedzialność odszkodowawczą. Jednak sama umowa zawarta z osobą trzecią wywołuje skutek rozporządzający.

 

Istotą prawa pierwokupu udziałów w spółce z o.o. jest pierwszeństwo nabycia określonej rzeczy lub prawa, w razie gdyby druga strona sprzedała rzecz lub prawo osobie trzeciej (art. 596 K.c.).

Prawo pierwokupu udziałów nie dotyczy innych form zbycia

Prawo pierwokupu jest ściśle związane z umową sprzedaży i nie ma zastosowania do innych form zbycia. Inaczej mówiąc – jeśli zbywca zamierza darować udziały osobie trzeciej, to prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania. Dlatego lepszym zabezpieczeniem przed ewentualną zmianą udziałowców na osoby nieznane będzie opisana wcześniej możliwość wprowadzenia do umowy spółki prawa pierwszeństwa nabycia udziałów.

Już na poziomie tworzenia umowy spółki warto pochylić się nad zagadnieniami prawa pierwszeństwa i prawa pierwokupu, aby w przyszłości nie stanowiły one kwestii spornych – warto w tym względzie skonsultować się z prawnikiem. Pomoc prawna może być również potrzebna w przypadku konfliktu między udziałowcami i wówczas, przed podjęciem wiążących kroków, porada fachowca może się okazać bardzo pomocna.

Zobacz też: Spółka cicha

Przykłady

 

Przykład pierwszeństwa nabycia udziałów: W spółce "XYZ" jeden ze wspólników, Pan Kowalski, postanowił sprzedać swoje udziały. Zgodnie z umową spółki, musiał najpierw zaoferować je pozostałym wspólnikom. Pan Nowak, będący wspólnikiem, zdecydował skorzystać z prawa pierwszeństwa i nabył te udziały, zapobiegając w ten sposób wejściu do spółki osób z zewnątrz, które mogłyby zmienić kierunek działania firmy.

 

Przykład realizacji prawa pierwokupu: W innym przypadku, w spółce "ABC", wspólnik Pani Szymańska zawarła warunkową umowę sprzedaży swoich udziałów z firmą inwestycyjną. Pozostali wspólnicy, dowiedziawszy się o tym, zdecydowali skorzystać z prawa pierwokupu, zgodnie z którym mieli pierwszeństwo w nabyciu tych udziałów na tych samych warunkach. Dzięki temu utrzymali kontrolę nad spółką, nie dopuszczając do zmiany struktury własnościowej.

 

Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu: W spółce "Delta", wspólnik Pan Jankowski sprzedał swoje udziały osobie trzeciej bez informowania o tym pozostałych wspólników, pomimo istniejącego prawa pierwokupu. Kiedy reszta wspólników dowiedziała się o transakcji, zaskarżyli ją w sądzie, domagając się odszkodowania za naruszenie ich praw. Sąd uznał, że sprzedaż była niezgodna z umową spółki, nakładając na Pana Jankowskiego obowiązek zapłaty odszkodowania.

Podsumowanie

 

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o. stanowią kluczowe mechanizmy regulujące zbycie udziałów i zachowanie kontroli nad strukturą własnościową w spółce. Są to odrębne instytucje prawne, które zapewniają wspólnikom możliwość ochrony ich interesów w przypadku zmiany udziałowców. Istotne jest dokładne zrozumienie i stosowanie tych praw, aby uniknąć konfliktów i potencjalnych komplikacji prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej prawa pierwszeństwa i pierwokupu udziałów w spółce z o.o.? Skontaktuj się z nami online, aby otrzymać specjalistyczne wsparcie i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i umów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

O autorze: Adam Dąbrowski