Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad sytuację, w której podatnik do 26. roku życia osiąga dochody z tytułu umowy o pracę wraz z przeniesieniem praw autorskich. W kontekście takich okoliczności należy rozpatrzyć, jaka korelacja występuje pomiędzy ulgą dla młodych a 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich.

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

50% koszty uzyskania przychodu

Prawnie dopuszczalna jest sytuacja, w której podatnik wykonujący swoje zadania w oparciu o zawartą umowę o pracę wytwarza określony utwór podlegający ochronie na mocy ustawy o prawach autorskich. Klasycznym przykładem takiego utworu będzie np. program komputerowy. Pojęcie utworu należy rozpatrywać w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego.

Podatnik, który przenosi prawa autorskie do tak wytworzonego utworu, może uwzględnić w rozliczeniu podatkowym 50% koszty uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT – 50% koszty można uwzględnić w zakresie dochodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Pamiętajmy, że konieczne jest rozróżnienie, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu pracy twórczej, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. W rezultacie z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno więc wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Aby podatnik mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, musi powstać utwór będący przedmiotem prawa autorskiego. W zakresie dysponowania takim prawem autorskim podatnik może skorzystać z podwyższonych kosztów podatkowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych jest zwolnieniem regulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W świetle tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Taka treść przepisu oznacza, że w czasie gdy podatnik korzysta z opisanego zwolnienia, nie nalicza się kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 3b ustawy PIT – w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Taka norma ma na celu przede wszystkim zapobieganie sytuacjom, w których podatnik korzystający ze zwolnienia podatkowego jednocześnie mógłby generować stratę z danego źródła przychodu. Do takiej sytuacji doszłoby, gdyby podatnik miał możliwość naliczania kosztów w okresie korzystania ze zwolnienia. W ten sposób, nawet po utracie prawa do zwolnienia, podatnik miałby sporą nadwyżkę kosztów, która mogłaby być odliczania od przyszłego dochodu jako strata.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

W okresie stosowania ulgi dla młodych podatnik nie ma prawa do naliczania kosztów uzyskania przychodów.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wykorzystanie z ulgi dla młodych a możliwość korzystania z 50% kosztów podatkowych

Przechodząc do meritum rozpatrywanego problemu, zastanówmy się, co w sytuacji, gdy w roku podatkowym podatnik wykorzysta cały limit ulgi dla młodych. Czy zatem po przekroczeniu kwoty przychodu zwolnionego, tj. 85 528 zł, istnieje możliwość, aby do części otrzymywanego wynagrodzenia w zakresie praw autorskich stosować 50% koszty uzyskania przychodów?

W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy sięgnąć do treści art. 22 ust. 9aa ustawy PIT, gdzie ustawodawca wskazał, że w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Taka treść przepisu oznacza zatem, że suma przychodów zwolniony od podatku w ramach ulgi dla młodych oraz łącznych 50% kosztów uzyskania przychodu nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

W rezultacie, gdy podatnik utraci prawo do zwolnienia na skutek ukończenia 26. roku życia, będzie miał prawo do kosztów autorskich w maksymalnej kwocie 85 528 zł pomniejszonych o przychody objęte zerowym PIT.

Jeżeli natomiast podatnik utraci prawo do zwolnienia na skutek przekroczenia w roku podatkowym kwoty 85 528 zł przychodu zwolnionego w ramach ulgi dla młodych, to w dalszej części roku nie ma prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Możemy wskazać, że art. 22 ust. 9aa ustawy PIT ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której pracownik będzie korzystał z podwójnej preferencji podatkowej, tj. ze zwolnienia od podatku oraz z 50% kosztów w odniesieniu do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Ulga dla młodych oraz 50% koszty uzyskania przychodów podlegają łącznemu sumowaniu. Kwota przychodu zwolnionego od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz wysokość 50% kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Obowiązki pracodawcy w związku ze stosowaniem ulgi dla młodych

Zasadniczo ulga dla młodych przysługuje pracownikom z mocy prawa. Powoduje to, że pracodawca, pełniący rolę płatnika, nie pobiera zaliczek na podatek w trakcie roku.

Przy czym podkreślmy, że na podstawie art. 32 ust. 1f ustawy PIT – jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Jeśli pracownik nie złożył płatnikowi wspomnianego wniosku, to przychodów zwolnionych z opodatkowania w oparciu o ulgę dla młodych płatnik nie uwzględnia w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy pracownika – do wysokości nieprzekraczającej w tym roku kwoty 85 528 zł. Dopiero od nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem wspomnianych ograniczeń.

WAŻNE!

Ulga dla młodych przysługuje podatnikowi spełniającemu ustawowe warunki z mocy prawa. Istnieje jednak możliwość, aby taki pracownik złożył wniosek do swojego pracodawcy o pobieranie zaliczek na podatek. W każdym roku podatkowym należy złożyć osobny wniosek w tym zakresie.

Jak zatem widać z zaprezentowanej analizy, istnieje ścisły związek pomiędzy ulgą dla młodych a 50% kosztami uzyskania przychodów. Dla wielu podatników może być sporym zaskoczeniem, że po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia w ramach ulgi dla młodych podatnik nie może skorzystać z 50% kosztów w zakresie praw autorskich.

Przykłady

Programista aplikacji mobilnych

 

Marek ma 25 lat i pracuje jako programista aplikacji mobilnych w firmie technologicznej. Oprócz standardowego wynagrodzenia za pracę, Marek uczestniczy w projekcie, w ramach którego tworzy unikalne oprogramowanie. Jego pracodawca zdecydował się na przeniesienie praw autorskich do tworzonego przez Marka oprogramowania, co pozwala Markowi na korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. Jednocześnie, dzięki temu, że Marek nie przekracza 26. roku życia, korzysta on z ulgi dla młodych, co oznacza, że do pewnego limitu jego dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Po przekroczeniu limitu 85 528 zł, Marek może nadal korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, ale tylko w części przekraczającej kwotę zwolnienia.

Freelancer grafik

 

Anna, 24-letnia freelancerka graficzka, realizuje zlecenia projektowania graficznego dla różnych klientów. W ramach umowy z jednym z nich, Anna przenosi prawa autorskie za projekt logo firmy. Dzięki temu Anna może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu dla tej części wynagrodzenia, która dotyczy przeniesienia praw autorskich. Ponieważ jest poniżej 26. roku życia, Anna korzysta również z ulgi dla młodych, co oznacza, że jej dochody do kwoty 85 528 zł są zwolnione z podatku. Po przekroczeniu tego limitu, Anna musi zwrócić uwagę, aby suma przychodów zwolnionych i kosztów uzyskania przychodu nie przekroczyła ustalonego limitu.

Autor tekstów

 

Tomasz, 23-letni autor tekstów kreatywnych, współpracuje z agencją reklamową, pisząc treści marketingowe. Za część swoich tekstów Tomasz przenosi prawa autorskie na rzecz agencji, co umożliwia mu skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu. Jako że Tomasz jest młodszy niż 26 lat, korzysta on również z ulgi dla młodych. Dzięki temu, do określonej kwoty, jego dochód jest wolny od podatku. Po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych, Tomasz musi pamiętać o ograniczeniu dotyczącym sumy przychodów zwolnionych i kosztów uzyskania przychodu, które nie mogą przekroczyć 85 528 zł w skali roku.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono zależność między ulgą dla młodych a możliwością korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu dla osób do 26. roku życia, które przenoszą prawa autorskie. Podkreślono, że obie ulgi podatkowe mogą być korzystne, ale ich łączne stosowanie jest ograniczone do określonego limitu przychodów. Wskazano również na konieczność dokładnego rozróżnienia części wynagrodzenia związanej z działalnością twórczą od pozostałej części wynagrodzenia, aby maksymalnie wykorzystać dostępne preferencje podatkowe.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie korzystania z ulgi dla młodych i 50% kosztów uzyskania przychodu? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby maksymalnie wykorzystać dostępne preferencje podatkowe. Zapewniamy fachową pomoc i indywidualne podejście do każdego przypadku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi lub masz pytania dotyczące funduszu remontowego, nasz zespół doświadczonych prawników jest dostępny online, aby oferować profesjonalne porady i wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką i efektywną pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze