Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje ulga dla młodych. Jest to zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia. Należy pamiętać jednak, że zwolnienie to nie ma charakteru nieograniczonego. Warto zatem poznać bliżej regulacje dotyczące ulgi dla młodych.

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Zasady stosowania ulgi dla młodych

Omawiana przez nas ulga dla młodych została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W kontekście powyższego przepisu należy przede wszystkim wskazać, że mamy do czynienia ze zwolnieniem od podatku. Pomimo potocznej nazwy nie jest to klasyczny przykład ulgi podlegającej odliczeniu od dochodu czy też od podatku. Ulga dla młodych jest zwolnieniem podatkowym, co oznacza, że w przypadku spełnienia warunków ustawowych uzyskany przez podatnika dochód w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przechodząc natomiast do kwestii warunków, jakie zostały zastrzeżone dla ulgi, zauważyć trzeba, że są to warunki zarówno o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym.

Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że ulga przysługuje wyłącznie tym osobom fizycznym, które nie ukończyły 26 roku życia. Jest to warunek podmiotowy. Natomiast warunkiem przedmiotowym zwolnienia jest osiąganie określonych dochodów o określonej wysokości. Podkreślenia wymaga, że zwolnione od podatku są przychody wyłącznie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. To oznacza, że z opisanego zwolnienia nie może korzystać przychód z umów o dzieło, przychód z działalności gospodarczej, przychód z praw autorskich czy przychody kapitałowe. Dodatkowo zwolnienie limitowane jest do wysokości 85 528 zł w roku. To oznacza, że nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegała opodatkowaniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Ulga dla młodych jest zwolnieniem od podatku dochodowego, które przysługuje pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych. Pamiętajmy, że nie jest to zwolnienie o charakterze nieograniczonym, co oznacza, że pewne kategorie dochodów osiągane przez osoby fizyczne do 26. roku życia mimo wszystko mogą podlegać opodatkowaniu.

Ulga dla młodych a dochody zagraniczne

Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest możliwość zastosowania ulgi dla młodych w przypadku uzyskiwania dochodów zagranicznych. W tym zakresie należy najpierw odnieść się do art. 21 ust. 39 ustawy PIT, który podaje, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę treść art. 21 ust. 39 ustawy PIT, możemy wskazać, że przy obliczaniu kwoty podlegającej zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych nie uwzględnia się tych zagranicznych przychodów, które są w Polsce zwolnione od podatku.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, w którym kraju podatnik uzyskuje zagraniczne dochody oraz jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje. Jeżeli podatnik uzyskuje zagraniczne dochody w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę przewidującą metodę wyłączenia z progresją, to owe zagraniczne dochody są w Polsce zwolnione od podatku. To zatem powoduje, że takie zagraniczne dochody nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu limitu zwolnienia (85 528 zł).

Natomiast jeżeli przychody zagraniczne są rozliczane na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia, podlegają opodatkowaniu w Polsce, to należy je uwzględnić przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Ulga dla młodych obejmuje również zagraniczne dochody. W tym miejscu trzeba jednak wskazać, że dochody zagraniczne objęte metodą wyłączenia z progresją nie są wliczane do limitu zwolnienia. Inaczej natomiast będzie w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochody w kraju, z którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ulga dla młodych a wspólne rozliczenie małżonków

Kolejna problematyczna kwestia może dotyczyć zagadnienia wspólnego rozliczenia małżonków w sytuacji, gdy jedno z nich korzysta z ulgi dla młodych. Pojawia się bowiem pytanie, czy w takim przypadku istnieje możliwość wspólnego rozliczenia.

Przypomnijmy, że małżonkowie, którzy przez cały rok pozostają w ustroju wspólności małżeńskiej, mogą być opodatkowani łącznie w przypadku wspólnego wniosku wyrażonego w zeznaniu podatkowym. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe wymierzane jest na oboje małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wspólne rozliczenie jest rozwiązaniem korzystnym szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków osiąga spore dochody, do których zastosowanie znajduje 32% stawka podatku.

Jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy PIT, możliwość wspólnego opodatkowania obejmuje sytuacje, w których jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany, bądź też osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Nie ulega wątpliwości, że podatnik, który korzysta z ulgi dla młodych, osiąga dochody zwolnione, a więc niepowodujące powstania obowiązku uiszczenia podatku. W rezultacie można przyjąć, że skorzystanie z ulgi dla młodych nie stanowi przeszkody do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

WAŻNE!

Wykładnia treści przepisów prowadzi do wniosku, że stosowanie ulgi dla młodych nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Naturalnie konieczne jest spełnienie pozostałych warunków określonych w przepisach.

Ulga dla młodych a składanie rocznego zeznania podatkowego

Jednym z obowiązków podatników jest składanie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Takie zeznanie należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zasadniczo dochody zwolnione od podatku nie podlegają wykazaniu w deklaracji rocznej. Pamiętajmy, że liczba zwolnień od podatku dochodowego określona w art. 21 ust. 1 ustawy PIT obejmuje ponad 140 pozycji. Nie jest zatem możliwe, aby dla każdego zwolnienia przewidziano osobną pozycję w formularzu podatkowym.

Wyjątek co do powyższej reguły odnosi się właśnie do przychodów zwolnionych od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Zarówno bowiem w formularzu PIT-36 (część D), jak i PIT-37 (część C) przewidziano pozycje, w których należy wpisać „Przychody zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”. Część ta dzieli się na dwie podpozycje dotyczące przychodów z umów o pracę (stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz przychody z umowy zlecenia.

W konsekwencji podatnicy korzystający z analizowanego zwolnienia muszą pamiętać, że mają obowiązek wykazać przychody zwolnione od podatku w rocznej deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Przychody zwolnione od podatku w ramach ulgi dla młodych należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowych z odpowiednim podziałem na przychody osiągane w ramach umowy o pracę (i podobne) oraz przychody osiągane w ramach umowy zlecenia.

Należy wskazać, że ulga dla młodych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla podatników poniżej 26 roku życia. Należy jednak pamiętać, że ulga ta obowiązuje pod pewnymi warunkami i zastrzeżeniami. Nieznajomość tych przesłanek może spowodować kłopoty w rozliczeniu, w związku z czym warto znać ogólne reguły oraz mechanizmy działania zwolnienia.

Przykłady

 

Przykład Kasi, studentki pracującej na umowę zlecenie: Kasia, 23-letnia studentka, pracuje na umowę zlecenie w firmie marketingowej. W ciągu roku zarobiła 40 000 zł. Dzięki uldze dla młodych, jej dochód pozostał całkowicie wolny od podatku dochodowego. Gdyby nie skorzystała z tej ulgi, musiałaby zapłacić podatek, co znacząco zmniejszyłoby jej "na rękę". Ulga pozwoliła jej zachować więcej środków na codzienne wydatki oraz oszczędności.

 

Przykład Marcina, młodego specjalisty IT: 25-letni Marcin pracuje jako programista w technologicznej firmie. W ciągu roku jego zarobki wyniosły 80 000 zł. Dzięki uldze dla młodych, cała ta kwota nie była opodatkowana, co stanowiło znaczną oszczędność. Gdyby Marcin przekroczył roczny limit 85 528 zł, tylko nadwyżka nad tą kwotą podlegałaby opodatkowaniu. Ulga dla młodych pozwoliła mu zaoszczędzić pieniądze, które mógł zainwestować w kursy rozwojowe czy oszczędności.

 

Przykład Ani, freelancerki z dochodami zagranicznymi: Ania, 24-letnia freelancerka, pracuje dla klientów z różnych krajów. W ciągu roku zarobiła łącznie 60 000 zł, z czego 30 000 zł pochodziło z pracy dla klienta z Niemiec. Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody Ani z Niemiec były zwolnione z podatku w Polsce. W rezultacie, cały jej dochód, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, został objęty ulgą dla młodych, co pozwoliło jej uniknąć dodatkowych kosztów podatkowych.

Podsumowanie

 

Ulga dla młodych to znaczące wsparcie finansowe dla osób poniżej 26. roku życia, zwalniające określone kategorie dochodów z obowiązku opodatkowania. Ważne jest jednak świadome korzystanie z tej ulgi, biorąc pod uwagę jej specyficzne warunki i limity. Dzięki tej uldze młodzi ludzie mają możliwość zwiększenia swoich oszczędności i inwestycji w osobisty rozwój, jednocześnie unikając kłopotów związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatkowym.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i właściwym zastosowaniu ulgi dla młodych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism. Nasi eksperci zapewnią Ci kompleksowe wsparcie i doradztwo, abyś mógł w pełni wykorzystać swoje prawa podatkowe. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze