Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Kwota wolna od podatku

Niemal każdy podatnik wie, że w ramach podatku dochodowego może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Pomimo tej wiedzy nie zawsze dokładnie potrafimy wyjaśnić, czym właściwie jest kwota wolna od podatku, z czego wynika i jaka dokładnie jest jej wysokość. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i rozłożyć na czynniki pierwsze tematykę kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku

W jaki sposób obliczyć kwotę wolną od podatku?

Mówiąc o kwocie wolnej od podatku, często odnosimy się również do kwoty zmniejszającej podatek. Te dwie wartości są ze sobą powiązane, co wynika z treści art. 27 ustawy PIT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu zarówno w przypadku 17%, jak i 32% stawki obliczony w ten sposób podatek ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek.

Dokładne określenie kwoty zmniejszającej podatek zostało opisane w art. 27 ust. 1a ustawy PIT. Trzeba bowiem wskazać, że obecnie kwota zmniejszająca podatek nie ma charakteru stałego i jest zależna od podstawy opodatkowania dla danego podatnika. W myśl przywołanego przepisu kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1) 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Wiemy już, w jaki sposób ustalić kwotę zmniejszającą podatek. Pozostaje jednak do wyjaśnienia, jak kwota zmniejszająca podatek odnosi się do kwoty wolnej. W odpowiedzi należy wskazać, że kwota wolna od podatku to iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykład 1.

Podstawa opodatkowania podatnika A wynosi 50 000 zł rocznie. W tym przypadku kwota zmniejszająca podatek to 525,12 zł. To oznacza, że kwota wolna od podatku wynosi 3089 zł (525,12 : 0,17).

W przypadku podstawy opodatkowania w wysokości 8000 zł rocznie podatek do zapłaty w ogóle nie wystąpi. Podatek wystąpi dopiero po przekroczeniu tej najniższej kwoty wolnej od podatku.

Przykład 2.

Załóżmy, że podatnik w ciągu roku uzyskał podstawę opodatkowania w wysokości 8002 zł. Wyliczenie podatku zgodnie z art. 27 ustawy PIT przedstawia się następująco:

1360 zł – 834,88 zł × (8002 zł – 8000 zł) / 5000 zł = 1360 zł – 0,333 zł = 1359,67 zł – kwota wolna od podatku

– 8002 zł × 17% – 1359,67 zł = 1360,34 zł – 1359,67 zł = 0,67 zł (po zaokrągleniu 1 zł).

WAŻNE!

Kwota wolna od podatku to iloraz stawki podatku oraz kwoty zmniejszającej podatek wynikającej z art. 27 ust. 1a ustawy PIT. Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów nie mamy do czynienia z jedną kwotą wolną od podatku. Jej wysokość jest uzależniona od uzyskanej przez podatnika w roku podatkowym podstawy opodatkowania.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Biorąc powyższe pod uwagę, możemy zatem stwierdzić, że osoby, których podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 8000 zł, nie płacą podatku. Natomiast osoby uzyskujące podstawę w wysokości ponad 127 000 zł nie mają prawa do uwzględnienia żadnej kwoty wolnej od podatku.

Możemy wskazać, że kwota wolna od podatku to jeden z elementów mechanizmu obliczenia podatku. Założeniem ustawodawcy było w tym przypadku, aby nie wyznaczać zobowiązania podatkowego osobom najmniej zarabiającym.

Natomiast podatnicy osiągający podstawę opodatkowania ponad 8000 zł, lecz mniej niż 127 000 zł korzystają z proporcjonalnie obliczonej kwoty wolnej. W ich przypadku podatek jest obliczany od nadwyżki ponad kwotę wolną, co odbywa się na etapie obliczania podatku właśnie poprzez instytucję kwoty zmniejszającej podatek.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Kwota wolna od podatku jest uwzględniania w rocznym rozliczeniu podatkowym jako kwota zmniejszająca podatek będąca iloczynem kwoty wolnej oraz stawki podatku.

Kwota wolna od podatku a różne formy opodatkowania

Jak wiadomo, podatnicy mogą osiągać przychody z wielu różnych źródeł. Nie do każdego przychodu znajdzie zastosowanie skala podatkowa określona w art. 27 ustawy PIT. W związku z tym należy zapamiętać, że kwota wolna od podatku nie znajdzie zastosowania co do każdego przychodu.

Przykładowo, dochód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest zgodnie z art. 30e ustawy PIT opodatkowany 19% podatkiem. Podobnie sprzedaż akcji czy udziałów jest czynnością opodatkowaną 19% podatkiem w myśl art. 30b ustawy PIT.

W tych przypadkach do opodatkowania wskazanych dochodów nie znajduje zastosowania art. 27 ustawy PIT. To oznacza, że podatnicy uzyskujący wskazane dochody nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Podobnie kwestia ta prezentuje się w zakresie działalności gospodarczej. Tutaj możliwość skorzystania z kwoty wolnej warunkowana jest odpowiednią formą opodatkowania tego rodzaju działalności. Jeżeli podatnik prowadzący firmę zdecyduje się na podatek liniowy czy też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to nie może skorzystać z kwoty wolnej. Ta bowiem przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy jako formę opodatkowania wybrali zasady ogólne wg skali podatkowej ustalonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

WAŻNE!

Kwota wolna od podatku nie dotyczy każdego źródła przychodu. Stosujemy ją wyłącznie w sytuacjach, gdy do opodatkowania znajduje zastosowanie skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Kwota wolna od podatku a obowiązek składania deklaracji podatkowej

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy PIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Powyższy przepis ustanawia obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy również osoba, która uzyskuje dochód poniżej kwoty wolnej od podatku (mniej niż 8000 zł) ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej?

Należy zauważyć, że przywołany art. 45 ust. 1 ustawy PIT stanowi o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Nie ma tu zatem mowy o dochodzie podlegającym opodatkowaniu. To zatem oznacza, że również te osoby, których podstawa opodatkowania wynosi mniej niż 8000 zł, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Nawet pomimo faktu, że tacy podatnicy nie zapłacą podatku.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Osiąganie dochodów w ramach kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego. Osoby fizyczne w tej sytuacji również muszą złożyć deklarację podatkową do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu odnosiła się do kwestii, wydawałoby się oczywistej, kwoty wolnej od podatku. Jak się jednak okazuje również w tym przypadku może pojawić się wiele wątpliwości oraz kruczków prawnych. To pokazuje, że nawet w najprostszych zagadnieniach warto zwrócić się o poradę do specjalisty.

Przykłady

 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Jego dochód za rok podatkowy wyniósł 40 000 zł. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu w wysokości 10 000 zł, podstawa opodatkowania wyniosła 30 000 zł. Korzystając z kwoty zmniejszającej podatek, Jan mógł zmniejszyć należny podatek o 525,12 zł. Oznacza to, że jego kwota wolna od podatku, obliczona jako iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatkowej, pozwoliła mu na obniżenie podstawy opodatkowania, co bezpośrednio przełożyło się na niższy podatek do zapłaty.

 

Student pracujący na umowie zlecenie

Anna Nowak jest studentką i pracuje na umowie zlecenie, z której w ciągu roku uzyskała przychód w wysokości 12 000 zł. Jej dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu (20%) wyniósł 9600 zł. Dzięki kwocie zmniejszającej podatek, Anna mogła obniżyć swój podatek do zapłaty. W jej przypadku, kwota wolna od podatku pozwoliła na obniżenie podatku, co jest szczególnie korzystne dla osób z niskimi dochodami, takich jak studenci pracujący na umowach cywilnoprawnych.

 

Emeryt

Pani Maria, emerytka, otrzymuje miesięczną emeryturę w wysokości 2500 zł, co daje roczny dochód w wysokości 30 000 zł. W jej przypadku, dochód emerytalny również podlega opodatkowaniu, ale dzięki korzystaniu z kwoty zmniejszającej podatek, może ona zmniejszyć swój roczny podatek do zapłaty. Kwota wolna od podatku, w kontekście emerytur, pokazuje, jak system podatkowy może wspierać osoby starsze, które często dysponują ograniczonymi środkami finansowymi.

Podsumowanie

 

Kwota wolna od podatku stanowi kluczowy element systemu podatkowego, umożliwiający obniżenie obciążenia podatkowego dla różnych grup podatników. Jest ona szczególnie korzystna dla osób o niższych dochodach, ponieważ pozwala na zmniejszenie, a czasami nawet uniknięcie zapłaty podatku. Zrozumienie zasad działania kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek jest niezbędne dla każdego podatnika, aby w pełni wykorzystać przysługujące mu ulgi i zmniejszyć obciążenie podatkowe.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu pism podatkowych, aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz możliwości kwoty wolnej od podatku i optymalizujesz swoje zobowiązania podatkowe. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić Ci spokój umysłu i oszczędności finansowe. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze