Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jednym z podstawowych praw, które przysługują stronie postępowania, jest prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy określają konkretny termin, w którym taki dokument można złożyć. Z uwagi na różne sytuacje życiowe strona może nie mieć możliwości dotrzymania terminu. Wyjściem z takiej sytuacji jest instytucja przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej regulacjom obowiązującym w tym zakresie.

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Przywrócenie terminu w przepisach prawa

Instytucja przywrócenia terminu jest uregulowana w kilku aktach prawnych. Regulacje na ten temat odnajdziemy zarówno w art. 162 Ordynacji podatkowej, jak i w art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Zasadniczo normy te zbudowane są z podobnych mechanizmów działania, w związku z tym przeanalizujemy je w sposób ogólny.

Otóż w przypadku uchybienia terminu (w tym terminu do wniesienia odwołania) strona może złożyć wniosek o jego przywrócenie, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez winy. Wniosek taki należy złożyć do organu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dopełnić czynności, dla której określono termin. Nie można przywrócić terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych przesłanek, trzeba wyraźnie podkreślić, że przywróceniu podlegają wyłącznie terminy procesowe. Nie podlegają natomiast przywróceniu terminy o charakterze materialnym, czyli takie, które kształtują określone prawa oraz obowiązki. Przykładowo strona może złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od decyzji, ale nie może złożyć wniosku o przywrócenie terminu na złożenie deklaracji podatkowej, ponieważ jest to termin materialny. Dodatkowo wskażmy, że przywrócenie terminu zawsze odbywa się na wniosek strony. Organ państwowy nie może zatem przywrócić terminu z urzędu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Przywrócenie terminu na wniesienie odwołania dotyczy wyłącznie terminów procesowych i nie ma zastosowania do terminów materialnych.

Brak winy w niedotrzymaniu terminu na złożenie odwołania

Pierwszą przesłanką, którą podatnik musi wykazać, jest brak winy w uchybieniu terminu. Istotne jest zatem, aby brak złożenia odwołania wynikał z niezawinionych działań strony. W tym przypadku chodzi o okoliczności o charakterze obiektywnym, takie jak nagła i ciężka choroba czy klęski żywiołowe. Muszą wystąpić takie okoliczności, których strona nawet przy dołożeniu największego wysiłku nie była w stanie przezwyciężyć.

W doktrynie podkreśla się, że nie uzasadnia przywrócenia terminu okoliczność przebywania na zwolnieniu lekarskim, natłok obowiązków, brak wiedzy o możliwości złożenia odwołania czy błąd w obliczeniu terminu na wniesienie odwołania. Co ciekawe, okoliczność braku winy musi być uprawdopodobniona, a nie udowodniona. Jaka jest różnica pomiędzy uprawdopodobnieniem a udowodnieniem? Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym wobec dowodu. Dowód należy rozumieć w sposób ścisły i dający pewność co do danych okoliczności. Natomiast prawdopodobieństwo daje jedynie pewną wiarygodność odnośnie określonego faktu.

WAŻNE!

Przywrócenie terminu może mieć miejsce wyłącznie, gdy strona uprawdopodobni brak swojej winy w uchybieniu terminu. Okoliczność braku winy należy rozpatrywać pod kątem obiektywnych mierników staranności.

Termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu

Przepisy wskazują jednoznacznie, że wniosek strony o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. W konsekwencji siedmiodniowy termin należy obliczać od pierwszego dnia, w którym strona miała możliwość podjęcia uchybionej czynności. Warto zaznaczyć, że nie jest możliwe przywrócenie wskazanego powyżej terminu. Przedstawmy ten przypadek na przykładzie.

PRZYKŁAD

Podatnik otrzymał 1 marca decyzję podatkową. W dniu 2 marca podatnik uległ wypadkowi samochodowemu i trafił do szpitala, który opuścił dopiero 15 kwietnia. Termin na wniesienie odwołania od decyzji to 14 dni od dnia otrzymania decyzji, w związku z czym termin został przekroczony, co jednak nie nastąpiło z winy podatnika. Po wyjściu ze szpitala podatnik przeoczył siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (który mógł złożyć do 22 kwietnia). W dniu 25 kwietnia podatnik postanowił złożyć wniosek o przywrócenie siedmiodniowego terminu. Taki wniosek nie spowoduje przywrócenia terminy.

WAŻNE!

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Ten termin jest nieprzywracalny.

Obowiązki związane z wnioskiem o przywrócenie terminu

W pierwszej kolejności wskażmy, że wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć do organu właściwego w sprawie. Zatem wniosek ten nie jest składany do organu wyższej instancji.

Organ po rozpatrzeniu wniosku wydaje postanowienie o przywróceniu lub odmowie przywrócenia terminu, na które przysługuje stronie zażalenie. Warto podkreślić, że sam wniosek o przywrócenie terminu jest niewystarczający. Równocześnie bowiem należy dopełnić czynności, dla której był określony termin. Jeżeli rozpatrujemy przykład terminu na wniesienie odwołania, to wraz z wnioskiem strona powinna dołączyć odwołanie. Jeśli strona złoży sam wniosek, to organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia. Również i to odbywa się w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wstrzymanie wykonania decyzji w związku z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu

Decyzje, w stosunku do których nie wniesiono odwołania, stają się ostateczne i podlegają wykonaniu. To może rodzić problemy dla strony postępowania, która bez swej winy nie złożyła odwołania w terminie i chce przywrócenia terminu. Aby nie dopuścić do problematycznych sytuacji, strona została wyposażona w uprawnienie do złożenia żądania o wstrzymaniu wykonania decyzji lub postanowienia. Strona takie żądanie może wnieść jeszcze przed rozpatrzeniem przez organ podania o przywrócenie terminu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Dodatkowym uprawnieniem strony jest prawo do żądania wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia. Zawsze warto takie żądanie zgłosić, bowiem może się okazać, że w drugiej instancji organ odwoławczy uchyli decyzję organu pierwszej instancji.

Jak widać z przedstawionych regulacji, uchybienie terminu do wniesienia odwołania nie jest sytuacją bez powrotu. Strona może jeszcze obronić swoje interesy dzięki instytucji przywrócenia terminu. Należy jednak pamiętać, że dla skuteczności wniosku konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych, które muszą zostać spełnione.

Przykłady

 

Przypadek nagłej choroby: Pan Kowalski otrzymał decyzję administracyjną dotyczącą podatku od nieruchomości. Miał 14 dni na wniesienie ewentualnego odwołania. Jednak, na 3 dni przed upływem terminu, Pan Kowalski niespodziewanie trafił do szpitala z powodu zawału serca. Z powodu pobytu w szpitalu, nie był w stanie złożyć odwołania w wyznaczonym terminie. Po wyjściu ze szpitala, złożył wniosek o przywrócenie terminu, dołączając zaświadczenie lekarskie jako dowód nagłej choroby uniemożliwiającej mu działanie.

 

Niezawiniony błąd pocztowy: Pani Nowak oczekiwała na decyzję urzędową, która została wysłana pocztą. Niestety, z powodu błędu pocztowego, decyzja dotarła do niej z opóźnieniem, już po terminie na wniesienie odwołania. Pani Nowak niezwłocznie złożyła wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie, przedstawiając dowody na to, że opóźnienie w otrzymaniu decyzji wynikało z błędów poza jej kontrolą.

 

Nieoczekiwane zdarzenia losowe: Firma "XYZ" miała złożyć odwołanie od decyzji podatkowej w wyznaczonym 14-dniowym terminie. Jednak, na tydzień przed upływem terminu, siedziba firmy została poważnie uszkodzona przez niespodziewaną ulewę, co uniemożliwiło dostęp do dokumentów i przeszkodziło w pracy. Zarząd firmy po usunięciu skutków klęski żywiołowej złożył wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie, argumentując to nadzwyczajnymi okolicznościami, które uniemożliwiły im działanie w ustalonym terminie.

Podsumowanie

 

Instytucja przywrócenia terminu na wniesienie odwołania jest kluczowym mechanizmem prawnym, który umożliwia stronom obronę ich praw w przypadku niezawinionego uchybienia terminów procesowych. Aby skutecznie skorzystać z tej możliwości, strona musi wykazać brak winy w przegapieniu terminu i złożyć wniosek w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia. Zrozumienie tej procedury i prawidłowe jej stosowanie może być decydujące dla skutecznej ochrony prawnej w postępowaniu administracyjnym.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w przywróceniu terminu na wniesienie odwołania lub innych kwestiach prawnych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, dostępnych szybko i wygodnie bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze