Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Trudna sytuacja finansowa spowodowana kryzysem gospodarczym może prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorców różnych decyzji finansowych mających na celu zmniejszenie obciążeń ekonomicznych. Taką decyzją może być przykładowo zawarcie umowy cesji leasingu samochodu firmowego. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są skutki podatkowe cesji leasingu dla obu stron.

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Cesja leasingu dla zbywcy

Podatnik, który zbywa auto w drodze umowy cesji, ma obowiązek rozpoznania przychodu w zakresie, w jakim strony umowy ustaliły kwotę odstępnego. W takim przypadku przychód należy rozpoznać na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy PIT.

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu to kwota, którą wypłaca dotychczasowemu korzystającemu przejmujący przedmiot leasingu. Pozwala to poprzedniemu korzystającemu na odzyskanie części środków finansowych włożonych w przedmiot leasingu. Co do zasady, wysokość odstępnego jest „wyrównaniem” do wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Dzieje się tak przeważnie w sytuacji, kiedy pozostałe do końca raty przejmowanej umowy leasingowej są niższe niż wartość rynkowa samochodu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgodnie z tym przepisem za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Pojawia się również pytanie, czy podatnik ma obowiązek korekty wydatków na opłacenie rat leasingowych, które ujął jako koszt uzyskania przychodów. W tym zakresie warto odnieść się do treści interpretacji Dyrektora KIS z dnia 18.06.2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.126.2020.1.PB, gdzie organ podatkowy wskazał, że opłaty z tytułu umowy leasingu dotyczącej użytkowania samochodu osobowego stanowią koszty uzyskania przychodów. Sytuacji tej nie może zmienić zaistniałe w późniejszym czasie zdarzenie, skutkujące wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu. Wydatki poniesione przez leasingobiorcę w okresie, w którym używał przedmiotu leasingu, były dokonane w celu uzyskania przychodów. Stąd też wspomniane wydatki spełniają przesłanki i nadal stanowić będą koszt uzyskania przychodów.

Podatnik nie ma zatem obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat leasingowych o dotychczas poniesione.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kolejną ważną kwestią, do której należy się odnieść, jest opłacone ubezpieczenie. Jak wiadomo, podatnik opłaca polisę na cały rok z góry. W związku z tym w przypadku cesji leasingu pojawia się pytanie o konieczność proporcjonalnej korekty kosztu z tego tytułu do pozostałego okresu objętego polisą. W tym zakresie sprawa nie jest jednoznaczna, jednak warto zwrócić uwagę na treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 14.11.2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.322.2017.1.MBD, gdzie organ podatkowy wskazał, że na skutek sprzedaży środka trwałego nie powstaje konieczność korekty polisy ubezpieczeniowej.

To stanowisko można na zasadzie analogi odnieść do odpłatnej umowy cesji leasingu. Umowa cesji jest bowiem dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli poniesiony na ubezpieczenie wydatek pozostawał w związku z przychodem z działalności gospodarczej.

WAŻNE!

W przypadku umowy cesji leasingu kwotę przychodu stanowi kwota odstępnego. Podatnik zbywający nie ma obowiązku dokonywania korekty rat leasingowych uprzednio zaliczonych do kosztów podatkowych.

Cesja leasingu dla nabywcy

Z perspektywy nabywcy warto odnieść się do przepisów limitujących wysokość rat leasingowych możliwych do zaliczenia w kosztach podatkowych. Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy PIT – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Zatem podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości wyższej niż 150 000 zł, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć opłaty w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy w przypadku cesji leasingu należy przyjąć wartość wynikającą z pierwotnej umowy, czy też wartość w momencie dokonywania cesji. Mając to na uwadze, należy podkreślić, że cesja umowy leasingu, w wyniku której następuje zmiana dotychczasowego korzystającego, powoduje, że nowy korzystający stosuje zasady rozliczenia obowiązujące od dnia cesji. W konsekwencji należy wskazać, że cesjonariusz jest zobligowany do stosowania nowych regulacji, niezależnie od tego, kiedy cedent zawarł pierwotną umowę. A zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150 000 zł, to raty leasingowe oraz koszty zawarcia takiej umowy cesji nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Nowy korzystający, rozliczając koszty podatkowe z tytułu przejętej umowy leasingowej, jest zobowiązany do stosowania limitu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy, który ustala się na podstawie wartość samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy. Zatem mimo że przejmuje umowę leasingu w trakcie jej trwania, to limit odnosi się do wartości samochodu z pierwotnego brzmienia umowy leasingu. Wydatki z tytułu odstępnego stanowią formę opłaty za przejęcie umowy leasingu, w związku z tym również powinny podlegać limitowaniu.

Kolejna kwestia, do której warto się odnieść, to odliczenie podatku VAT. W tym zakresie zarówno w przypadku faktury dokumentującej cesję leasingu, jak również w przypadku rat leasingowych samochodu osobowego należy kierować się regułami odliczania podatku naliczonego określonymi w art. 86a ustawy VAT. W konsekwencji, jeśli przejęty samochód jest wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, ale jedynie w 50%. Dopiero pełne wykorzystywanie pojazdu na potrzeby firmowe (potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu oraz złożona informacją VAT-26) daje możliwość pełnego odliczenia podatku VAT.

WAŻNE!

Przedsiębiorca przejmujący samochód osobowy na podstawie umowy cesji leasingu musi mieć świadomość, że dotyczyć go mogą ograniczenia wynikające z przepisów podatkowych dotyczące odliczenia VAT oraz zaliczania wydatku w koszty.

Cesja leasingu samochodu osobowego pozwala na uwolnienie się od konieczności opłacania rat leasingowych. Dodatkowo istnieje możliwość zarobku w postaci kwoty odstępnego. Jest to zatem jeden ze sposobów przeprowadzenia optymalizacji finansowej w trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Przykłady

 

Cesja leasingu ze względu na zmianę modelu biznesowego

Firma transportowa "Trans-Logistic" z powodu zmiany strategii biznesowej i przechodzenia na flotę pojazdów elektrycznych zdecydowała się na cesję leasingu swoich dotychczas używanych samochodów ciężarowych na rzecz młodej spółki "Eco-Drive", specjalizującej się w ekologicznym transporcie towarowym. "Trans-Logistic" rozpoznała przychód z tytułu odstępnego, które zostało ustalone na poziomie zbliżonym do wartości rynkowej pozostałych rat leasingowych. Dzięki temu operacja ta pozwoliła na odzyskanie części środków finansowych zainwestowanych w flotę. Jednocześnie, "Eco-Drive", jako nowy leasingobiorca, mogła korzystać z pojazdów ciężarowych bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów ich zakupu, stosując się do aktualnych limitów odliczeń podatkowych.

 

Cesja leasingu w odpowiedzi na trudności finansowe

Indywidualny przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej, z powodu znacznego spadku liczby zleceń wywołanego kryzysem gospodarczym, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Aby zmniejszyć bieżące obciążenia finansowe, zdecydował się na cesję leasingu swojego samochodu dostawczego na rzecz innego przedsiębiorcy z branży, który potrzebował dodatkowego pojazdu, ale nie był w stanie ponieść kosztu jego zakupu. W wyniku cesji, pierwotny leasingobiorca rozpoznał przychód z odstępnego, co pozwoliło mu na częściowe pokrycie zobowiązań finansowych. Nowy leasingobiorca, z kolei, zyskał dostęp do pojazdu przy niższym obciążeniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

Cesja leasingu w celu aktualizacji parku maszynowego

Firma produkcyjna "ModernTech" w ramach optymalizacji swojego parku maszynowego i dostosowania do nowych technologii zdecydowała się na cesję leasingu kilku starszych maszyn na rzecz start-upu "InnoStart", specjalizującego się w produkcji na mniejszą skalę. Dzięki umowie cesji, "ModernTech" uzyskała przychód z odstępnego, co pozwoliło na częściowe refinansowanie inwestycji w nowoczesne urządzenia. "InnoStart", korzystając z umowy cesji, zyskał dostęp do niezbędnego sprzętu produkcyjnego, unikając wysokich kosztów zakupu nowych maszyn. Operacja ta pozwoliła obu stronom na realizację ich celów biznesowych w ramach optymalnych rozwiązań finansowych i podatkowych.

Podsumowanie

 

Cesja leasingu samochodu firmowego jest skutecznym narzędziem optymalizacji finansowej dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Umożliwia ona zbywającemu odzyskanie części zainwestowanych środków oraz rozpoznanie przychodu z tytułu odstępnego, przy jednoczesnym zachowaniu przez nabywcę możliwości korzystania z pojazdu w sposób ekonomicznie efektywny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi. Warto zatem rozważyć cesję leasingu jako jedną z opcji zarządzania finansami firmy w czasach niepewności gospodarczej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cesji leasingu? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnie przygotowanych pism, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne i optymalizację podatkową w Twojej firmie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze