Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Wprowadzone wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co należy rozumieć pod tym pojęciem i w jakich przypadkach konsumenci mogą skorzystać ze wspomnianej instytucji.

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Warunki uzyskania wakacji kredytowych

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Wniosek zawiera co najmniej:

  1. oznaczenie konsumenta;
  2. oznaczenie kredytodawcy;
  3. oznaczenie umowy;
  4. wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
  5. oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Konsument składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. W okresie zawieszenia konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Wakacje kredytowe są dostępne wyłącznie w zakresie zaciągniętego kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe. W tym zakresie wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że kredyt został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Pojęcie zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

W ustawie wskazano zatem wprost, że warunkiem uzyskania zawieszenia spłaty rat kredytu jest to, aby kredyt dotyczył własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto może to dotyczyć tylko kredytu hipotecznego. W konsekwencji z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać osoby posiadające kredyty konsumpcyjne.

Sama ustawa nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem własnym potrzeb mieszkaniowych. Pojęcie to jednak zostało wielokrotnie wyjaśnione w kontekście przepisów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.91.2017.2.AK czytamy:

„Poprzedzenie wyrażenia »cele mieszkaniowe« przymiotnikiem »własne« świadczy o tym, że ustawodawca dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie »własnych« potrzeb mieszkaniowych podatnika.

W orzecznictwie dość jednolicie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku lub lokalu mieszkalnym i ten właśnie budynek lub lokal służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Potrzeba realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych jest najważniejszym elementem przedmiotowego zwolnienia, która powinna być zaspokojona w momencie nabycia lokalu mieszkalnego czy budynku.”

W konsekwencji kredyt hipoteczny nie może służyć realizacji celów mieszkaniowych innych osób. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości – w nieruchomości tej trzeba jeszcze faktycznie zamieszkać. Innymi słowy podatnik, który nabywa lokal lub budynek dla własnych potrzeb, ma w tym lokalu (budynku) faktycznie mieszkać. Lokal (budynek), który nie jest zamieszkały przez podatnika, jest niewykorzystywany przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywany do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby) nie jest lokalem, którego zakup mógłby zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego.

W tym miejscu warto podkreślić, że ustawa o wakacjach kredytowych wskazuje, że kredyt hipoteczny powinien zostać zawarty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa ta nie stawia warunku, aby w momencie wnioskowania o zawieszenie rat kredytowych konsument faktycznie mieszkał w takiej nieruchomości. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że z powodu różnych obiektywnych i niezależnych od konsumenta okoliczności nie może on realizować swoich potrzeb mieszkaniowych w nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt hipoteczny. Pomimo tego nie powinna to być okoliczność wykluczająca możliwość wnioskowania o przyznanie wakacji kredytowych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Z treści przepisu wynika, że jednym z warunków uzyskania wakacji kredytowych jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji kredyty o charakterze inwestycyjnym, gdzie celem było zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych innych osób, nie mogą korzystać z zawieszenia okresu spłaty rat kredytowych.

Podsumowując nasz dzisiejszy artykuł, należy wskazać, że z wakacji kredytowych mogą korzystać tylko kredyty hipoteczne zaciągnięte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W tym zakresie wnioskodawca składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przykłady

 

Zmiana sytuacji zawodowej

Ania i Marek zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup pierwszego wspólnego mieszkania. Niestety, wkrótce po podpisaniu umowy kredytowej, Marek stracił pracę, co znacząco obniżyło dochody domowe. Dzięki możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, para była w stanie zawiesić spłatę rat na dwa miesiące, co pozwoliło im na przetrwanie trudnego okresu bez ryzyka wpadnięcia w spiralę długów. W tym czasie Marek znalazł nową pracę, a Ania otrzymała podwyżkę, co pozwoliło na wznowienie spłaty kredytu bez większych problemów.

 

Rodzicielstwo

Justyna i Piotr, oczekując na narodziny pierwszego dziecka, zdecydowali się na skorzystanie z wakacji kredytowych, aby móc lepiej zarządzać domowym budżetem w obliczu zbliżających się dodatkowych wydatków związanych z powiększeniem rodziny. Zawieszenie spłaty kredytu na dwa miesiące dało im przestrzeń finansową, niezbędną do zakupu wyprawki dla dziecka i adaptacji mieszkania pod nowe potrzeby, bez konieczności rezygnowania z codziennych wygód lub zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych.

 

Nieoczekiwane wydatki

Kasia i Tomasz, będąc w trakcie spłacania kredytu hipotecznego, nagle zostali postawieni przed koniecznością przeprowadzenia kosztownej naprawy dachu ich domu po niespodziewanej usterce. Koszty naprawy znacznie przewyższały ich bieżące możliwości finansowe. Dzięki skorzystaniu z wakacji kredytowych, mogli tymczasowo zawiesić spłatę kredytu, co pozwoliło im na pokrycie kosztów naprawy bez dodatkowego obciążania domowego budżetu. To rozwiązanie umożliwiło im uniknięcie zaciągania dodatkowego kredytu na naprawę i pozwoliło na zachowanie płynności finansowej.

Podsumowanie

 

Wakacje kredytowe stanowią ważne narzędzie umożliwiające tymczasowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, co może być nieocenioną pomocą w obliczu zmian życiowych lub finansowych. Dostępne wyłącznie dla kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, pozwalają kredytobiorcom na zachowanie stabilności finansowej w trudnych okresach, bez ryzyka pogorszenia ich sytuacji kredytowej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu wakacji kredytowych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania wniosków. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc, dopasowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze