Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Podatnicy zamierzający rozpocząć wynajem nieruchomości zastanawiają się, czy w takim przypadku wybrać rozliczanie w ramach najmu prywatnego, czy też w ramach działalności gospodarczej. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób dokonać rozróżnienia w tym zakresie.

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Najem prywatny a w ramach działalności na gruncie podatku PIT

Na wstępie zajmijmy się podatkiem PIT. Na gruncie tego podatku przychody z wynajmu mogę zostać zakwalifikowane jako:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy),
  • najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy).

W tym miejscu przypomnijmy, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT – działalność gospodarcza to aktywność podatnika prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany oraz dla celów zarobkowych.

Nie ulega wątpliwości, że najem nieruchomości co do zasady spełnia ww. kryteria. W związku z tym należy zastanowić się, kiedy możliwy jest najem prywatny.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT wynika, że do tego źródła przychodów można zaliczyć najem składników niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W kontekście powyższego odnieśmy się do dostępnego orzecznictwa. Jak podaje WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 14.06.2022 r., I SA/Gd 61/22 – to podatnik decyduje o tym, czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. Podobnie też WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 19.05.2022 r., I SA/Gl 1633/21:

„W większości przypadków decydujące znaczenie co do kwalifikacji określonych przychodów wynikających ze stosunku najmu przypisać należy samemu podatnikowi, który może »powiązać« posiadane i będące przedmiotem najmu składniki majątku z wykonywaniem działalności gospodarczej lub też »pozostawić« je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

W ramach podatku PIT właściciel może podjąć decyzję, czy chce rozliczać najem jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (nadając jej zorganizowany charakter), czy też jako osoba prowadząca najem prywatny.

Wybór pomiędzy najmem prywatnym a najmem w ramach działalność

W kontekście powyższej problematyki należy przede wszystkim przypomnieć, że zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy PIT przychody z najmu prywatnego są obligatoryjnie rozliczane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku stawka podatku wynosi 8,5% przychodu, a w przypadku nadwyżki ponad 100 000 zł – stawka wzrasta do 12,5%. Dla podatników rozpoczynających najem prywatny jest to zatem jedyna opcja opodatkowania.

Inaczej wygląda kwestia rozliczania najmu w ramach działalności gospodarczej. W tym bowiem wypadku podatnik również może wybrać rozliczenie w oparciu o zasady ogólne albo też podatek liniowy. Chociaż takie rozwiązanie daje prawo do uwzględniania w rozliczeniu kosztów podatkowych związanych z wynajmem, to jednak w zakresie najmu nieruchomości mieszkalnych należy mieć na uwadze istotne zastrzeżenie wynikające z treści art. 22c pkt 2 ustawy PIT. W myśl tego przepisu amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Jeżeli zatem przedmiotem wynajmu jest nieruchomość mieszkalna, to należy mieć na uwadze powyższe wyłączenie.

Problematyka ta nie dotyczy natomiast nieruchomości użytkowych. Te mogą być amortyzowane, a dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowią koszt podatkowy na zasadach ogólnych przewidzianych dla środków trwałych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE

Analizując dostępne opcje w ramach rozliczenia najmu prywatnego oraz najmu w ramach działalności gospodarczej, należy wziąć pod uwagę, z jakim typem nieruchomości mamy do czynienia. Inaczej bowiem kalkulacja podatkowa będzie się przedstawiać w stosunku do nieruchomości mieszkalnych a inaczej w stosunku do nieruchomości użytkowych.

Najem prywatny a w ramach działalności na gruncie podatku VAT

Powyższa problematyka nie ma natomiast przełożenia na podatek VAT. Bowiem podatek VAT nie rozróżnia źródeł przychodów, gdyż zakresem jego opodatkowania jest prowadzona działalność gospodarcza.

Niezależnie od tego, czy wynajem jest prowadzony przez przedsiębiorcę, czy też przez osobę prywatną, na gruncie podatku VAT zawsze jest kwalifikowany jako odpłatne świadczenie usług. Najem jest bowiem umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną polegającego na oddaniu rzeczy do używania i na płaceniu przez najemcę umówionego czynszu. Zatem umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług najem stanowi świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W zakresie podatku VAT większego znaczenia nabiera ustalenie, czy mamy do czynienia z najmem na długoterminowe cele mieszkaniowe (gdzie zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT), czy też jest to najem na cele krótkoterminowe (obniżona stawka podatku VAT 8%), czy najem nieruchomości użytkowych (opodatkowany wg stawki podstawowej z możliwością skorzystania ze zwolnienia podmiotowego).

W konsekwencji nawet najem prywatny dokonywany przez osobę fizyczną i obejmujący prywatne składniki majątku w ramach zwykłego zarządu prawem własności stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś z osoby fizycznej czyni podatnika VAT.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Podatek VAT nie rozróżnia osobnych źródeł przychodów, natomiast sam najem jest traktowany jako odpłatne świadczenie usług podlegające pod regulacje VAT w każdym przypadku.

Reasumując, możemy wskazać, że wybór pomiędzy najmem prywatnym a najmem w ramach działalności gospodarczej powinien być analizowany w sposób indywidualny. Znaczenie ma zarówno rodzaj nieruchomości, jak i długość okresów, na jaki nieruchomość jest oddawana w najem.

Przykłady

 

Małżeństwo i najem prywatny

Ania i Tomasz posiadają małe mieszkanie w centrum miasta, które odziedziczyli po rodzicach. Zdecydowali się na jego wynajem, ponieważ obecnie mieszkają w większym domu na przedmieściach. Jako że wynajem nie jest dla nich głównym źródłem dochodu i nie planują rozszerzać tej działalności, wybrali najem prywatny. Uznali, że rozliczanie się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie dla nich najprostsze i najbardziej korzystne, szczególnie że przychód z najmu nie przekracza 100 000 zł rocznie. Dzięki temu płacą jedynie 8,5% podatku od przychodu, co jest dla nich wygodne i nie wymaga prowadzenia szczegółowej ewidencji kosztów.

 

 

Przedsiębiorca i najem jako działalność gospodarcza

Ewa prowadzi firmę deweloperską i w jej portfelu inwestycyjnym znajduje się kilka nieruchomości użytkowych oraz mieszkalnych, które są wynajmowane. Decydując się na wynajem w ramach działalności gospodarczej, Ewa może korzystać z możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, w tym amortyzacji dla nieruchomości użytkowych. Choć obowiązuje ją skomplikowana ewidencja i konieczność rozliczania się zgodnie z ogólnymi zasadami podatkowymi lub opcją podatku liniowego, to jednak pozwala jej to optymalizować koszty i maksymalizować zyski z najmu. Dla Ewy, jako przedsiębiorcy, taka forma najmu jest bardziej korzystna, mimo większych wymagań formalnych.

 

 

Emerytka i najem krótkoterminowy

Barbara, na emeryturze, posiada atrakcyjnie położone mieszkanie nad morzem, które wynajmuje turystom w sezonie letnim. Ponieważ zajmuje się tym okazjonalnie i nie traktuje jako stałego źródła dochodu, wybrała najem prywatny, rozliczając się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taki wybór pozwala jej na uproszczone rozliczenie podatkowe, nie wymagające od niej prowadzenia szczegółowej księgowości. Barbara ceni sobie prostotę i minimalne formalności, a najem krótkoterminowy pozwala jej dodatkowo cieszyć się dodatkowymi dochodami w okresach największego popytu turystycznego bez skomplikowanych obowiązków podatkowych.

Podsumowanie

 

Wybór między najmem prywatnym a najmem w ramach działalności gospodarczej zależy od indywidualnych okoliczności podatnika, takich jak cel i skala działalności, rodzaj nieruchomości oraz preferencje podatkowe. Podczas gdy najem prywatny oferuje prostotę i niższe stawki podatkowe dla mniejszych inwestorów, najem w ramach działalności gospodarczej umożliwia większe możliwości odliczeń kosztów i optymalizację podatkową dla większych przedsiębiorstw i profesjonalnych inwestorów. Ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru, uwzględniającego zarówno aspekty finansowe, jak i obowiązujące regulacje prawne.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w wyborze formy najmu lub masz wątpliwości dotyczące aspektów podatkowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism. Nasi eksperci zapewnią Ci indywidualne doradztwo, dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze