Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa na kupującym. Spora ilość transakcji sprzedażowych jest dokonywana poprzez internet. W związku z tym warto zastanowić się, czy również przy sprzedaży internetowej pojawia się obowiązek rozliczenia podatku.

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Obowiązek podatkowy w podatku PCC przy umowie sprzedaży

Na wstępie wskażmy na kilka ważnych przepisów regulujących kwestie obowiązku podatkowego w zakresie podatku PCC.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy – podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przy czym – co wynika z ust. 2 powołanego przepisu – wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Stawka podatku określona została w art. 7 ustawy PCC i zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a tego przepisu – przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%. W myśl art. 9 pkt 6 – zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru PCC-3, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowy sprzedaży podlegają generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

Obowiązujące regulacje w żaden sposób nie wyłączają z zakresu opodatkowania umów sprzedaży zawieranych przez internet. Również i w takim przypadku pojawia się obowiązek podatkowy, choć należy mieć na względzie zwolnienie dla transakcji do 1000 zł.

WAŻNE!

Jeżeli wartość rzeczy ruchomej zakupionej przez internet przekracza 1000 zł, to po stronie kupującego pojawia się obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Kupujący powinien w ciągu 14 dni złożyć deklarację PCC-3 oraz zapłacić podatek.

Zakup na zagranicznych aukcjach internetowych a podatek PCC

Polscy podatnicy mogą kupować przedmioty nie tylko na polskich, ale i na zagranicznych aukcjach internetowych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy także i w tym przypadku pojawia się konieczność rozliczenia podatku PCC.

Po pierwsze wskażmy, że zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy PCC czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą w chwili dokonania czynności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione są łącznie warunki: nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli rzecz nabywana jest drogą elektroniczną, dla oceny miejsca dokonania czynności zastosowanie ma przepis art. 70 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym – jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej, umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. Zatem w myśl tego przepisu kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykład 1.

Osoba z Polski zakupiła na aukcji internetowej od osoby z Niemiec komputer o wartości 10 000 zł, który znajduje się w Niemczech. Składającym ofertę był sprzedawca. W takim przypadku umowa sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.

Przykład 2.

Osoba z Polski zakupiła na aukcji internetowej od innej osoby z Polski komputer o wartości 10 000 zł, który znajduje się w Niemczech. Taka umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem PCC, pomimo że rzecz znajduje się na terytorium innego kraju.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 12.06.2018 r., nr 0111-KDIB4.4014.168.2018.1.MD:

„Wnioskodawca w treści stanu faktycznego wskazał, iż składa zamówienie drogą mailową. Na tle powyższego uznać zatem należy, że wskazując drugiej stronie umowy istotne elementy tejże umowy, tj. np. jej przedmiot, ilość, itp. – Wnioskodawca składa ofertę zakupu.
W konsekwencji, skoro miejsce zamieszkania Wnioskodawcy (oferenta) znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w świetle powołanych przepisów – opisane umowy sprzedaży rzeczy zawierane są w Polsce, a więc podlegają one regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż spełnione są łącznie warunki określone w przepisie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (rzeczy co prawda znajdują się za granicą, lecz nabywca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynności dokonane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W takim przypadku na Wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży według stawki 2%.”

WAŻNE!

W przypadku zakupu rzeczy ruchomych na zagranicznych aukcjach internetowych dla wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku PCC istotne znaczenie ma miejsce położenia rzeczy oraz miejsce zamieszkania (siedziby) sprzedającego.

Reasumując nasze rozważania, możemy wskazać, że również w przypadku sprzedaży internetowej występuje obowiązek podatkowy w ramach podatku PCC. Fakt, iż do zawarcia umowy dochodzi drogą elektroniczną w żaden sposób nie zwalnia kupującego z obowiązku rozliczenia podatku od nabycia. Trzeba jednak mieć na uwadze regulacje dotyczące ustalania miejsca opodatkowania.

Podsumowanie

 

Sprzedaż internetowa, podobnie jak tradycyjna, podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, a obowiązek jego rozliczenia spoczywa na kupującym. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych, z uwzględnieniem ważnych kryteriów, takich jak wartość transakcji oraz miejsce zamieszkania kupującego. Wszystko to wskazuje na konieczność świadomego i odpowiedzialnego podejścia do zakupów online, aby uniknąć nieprzewidzianych zobowiązań podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej podatku PCC przy sprzedaży internetowej? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że wszystkie Twoje transakcje są zgodne z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze