Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Dzisiaj zajmiemy się przypadkiem podatnika, który prowadzi działalność usługową w zakresie przewozu osób taksówką. Zastanowimy się, czy taki podatnik może jako formę opodatkowania wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz ewentualnie jaką stawkę podatku powinien zastosować.

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Usługi taksówek a możliwość wyboru ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego

Ustawa o zryczałtowanym podatku określa pewne usługi, których wykonywanie w całości lub w części wyklucza możliwość wyboru jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy tej formy opodatkowania nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Jak widać, w powyższym katalogu nie wymieniono usług taksówek osobowych. To zatem oznacza, że możliwe jest opodatkowanie w formie ryczałtu.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Powyższe oświadczenie może zostać złożone również poprzez CEIDG.

WAŻNE!

Usługi taksówek osobowych nie zostały wykluczone z możliwości zastosowania jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stawka ryczałtu dla usług taksówek osobowych

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego istotne znaczenie ma kwalifikacja usługi do odpowiedniego kodu PKWiU. W opisanym przypadku będziemy mieli do czynienia z PKWiU 49.32.11.0 Usługi taksówek, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Grupowanie to obejmuje:

  • usługi taksówek osobowych, polegające na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,
  • rezerwację usług w tym zakresie,
  • przewozy wahadłowe do i z portu lotniczego, pozarozkładowe.

Grupowanie to nie obejmuje:

  • transportu pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, sklasyfikowanego w 49.39.35.0,
  • usług taksówek wodnych i powietrznych, sklasyfikowanych w 50.30.19.0 i 51.10.12.0,
  • usług pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanych w 86.90.14.0.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) analizowanej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – wynosi 8,5% – z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Żaden inny przepis nie określa stawki ryczałtu dla PKWiU 49.32.11.0. To zatem oznacza, że usługi taksówek osobowych będą opodatkowane stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%.

WAŻNE!

Stawka ryczałtu przewidziana dla usług taksówek osobowych wynosi 8,5% uzyskanego przychodu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Stawka ryczałtu VAT przewidziana dla usług taksówek osobowych

Co ciekawe, również przepisy ustawy VAT przewidują opcję zryczałtowanej stawki podatku wynoszącej 3% VAT dla usług taksówek osobowych. Zgodnie z art. 114 ustawy VAT – podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania podatnik dokona na formularzu VAT-R.

Przy korzystaniu z opodatkowania usług taksówek osobowych ryczałtem podatnik nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupów służących jego działalności.

Podatnik, który wybrał tę opcję opodatkowania, składa w terminie do 25 dnia miesiąca następującego skróconą deklarację VAT-12 „SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU”.

Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

WAŻNE!

Specyficzną stawkę ryczałtu dla usług taksówek osobowych przewiduje również ustawa VAT. Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtowej stawki 4% VAT. Skutkuje to brakiem możliwości odliczania podatku naliczonego i obowiązkiem składania skróconych deklaracji VAT-12.

Z przedstawionych regulacji wynika zatem, że usługi taksówek osobowych mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynoszącym 8,5% oraz zryczałtowaną stawką podatku VAT wynoszącą 4%.

Przykłady

 

Przypadek Pana Jana, który prowadzi jednoosobową działalność taksówkarską w Warszawie: Pan Jan świadczy usługi przewozu osób na terenie stolicy. Jego roczne przychody nie przekraczają 200 tys. zł, co pozwala mu na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Decyduje się na tę formę opodatkowania ze względu na prostotę rozliczeń i niższą stawkę podatkową wynoszącą 8,5% przychodu. Dodatkowo, wybiera ryczałtowaną stawkę VAT 4%, co upraszcza jego obowiązki podatkowe, mimo braku możliwości odliczenia VAT od zakupów związanych z działalnością.

 

Przykład Pani Anny, prowadzącej małą flotę taksówek w Krakowie: Pani Anna, zarządzająca kilkoma taksówkami, postanowiła skorzystać z opcji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla swojej działalności. Ułatwiło jej to planowanie finansów i zarządzanie podatkami, ponieważ płaci jednolitą stawkę 8,5% od całkowitego przychodu. Mimo że nie może odliczać VAT od zakupów, to zredukowane obciążenia podatkowe znacznie uproszczone procesy księgowe sprawiają, że jej biznes jest bardziej rentowny.

 

Sytuacja Pana Michała, taksówkarza z Gdańska, który rozpoczął działalność w połowie roku: Pan Michał zaczął prowadzić działalność taksówkową w czerwcu. Do końca miesiąca lipca złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co pozwoliło mu płacić 8,5% podatku od przychodu. Zdecydował się również na ryczałt VAT w wysokości 4%, co znacznie upraszczało jego rozliczenia podatkowe, choć oznaczało rezygnację z odliczeń VAT od zakupów służących jego działalności. Dzięki temu mógł skoncentrować się na rozwijaniu swojej działalności, nie martwiąc się zbytnio o zawiłości podatkowe.

Podsumowanie

 

Podsumowując, usługi taksówek osobowych oferują możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z preferencyjną stawką 8,5%, co jest korzystne dla wielu przedsiębiorców w tej branży. Dodatkowo, istnieje opcja zastosowania ryczałtowanego VAT w wysokości 4%, co upraszcza procesy księgowe, chociaż wiąże się z rezygnacją z odliczeń VAT. Wybór tych form opodatkowania może znacząco wpłynąć na łatwość prowadzenia działalności taksówkowej oraz jej rentowność.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych dotyczących opodatkowania działalności taksówkowej? Skorzystaj z naszych usług online, oferujących kompleksowe doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu niezbędnych pism i dokumentacji podatkowej. Szybko, wygodnie i zgodnie z aktualnymi przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze