Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku akcyzowego, które rozszerzają zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Chodzi w tym przypadku o dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym przepisom obowiązującym w tym zakresie.

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Zmiana konstrukcyjna pojazdu jako nowa okoliczność rodząca obowiązek w podatku akcyzowym

Podstawowy katalog czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym i obejmujący samochody osobowe to import, WNT czy też sprzedaż takiego pojazdu.

Natomiast z dniem 1 lipca 2022 r. dodano do ustawy o podatku akcyzowym art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy, gdzie możemy przeczytać, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. W konsekwencji przekształcenie pojazdu w samochód osoby stanowi nową okoliczność rodzącą obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym – podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o dokonaniu w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Chociaż regulacja została dodana do ustawy z dniem 1 lipca 2022 r., to jednak należy mieć na uwadze przepisy przejściowe. Otóż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

Jak zatem widać, zmiany konstrukcyjne pojazdu dokonane przed nowelizacją ustawy rodzą obowiązek podatkowy z dniem 1 lipca 2022 r.

WAŻNE!

Zmiana konstrukcyjna pojazdu polegająca na przekształceniu pojazdu w samochód osobowy jest obecnie czynnością rodzącą konieczność zapłaty akcyzy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stawka podatku akcyzowego od zmian konstrukcyjnych pojazdu

Zgodnie z art. 104 ust. 6b ustawy VAT – podstawą opodatkowania z tytułu dokonania omawianych czynności jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na rynku krajowym pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.

Definicję średniej wartości rynkowej odnajdziemy natomiast w art. 104 ust. 11 ustawy, gdzie podano, że jest to wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co samochód osobowy odpowiednio powstały w wyniku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy.

Natomiast stawka podatku akcyzowego została określona w art. 105 ustawy. Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju samochodu oraz od pojemności silnika. Najwyższa stawka wynosząca 18,6% przewidziana jest dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych. Natomiast najniższa – wynosząca 1,55% – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.

WAŻNE!

W przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdów podstawą opodatkowania akcyzą jest średnia wartość rynkowa podobnych pojazdów. Dodajmy, że organ podatkowy ma prawo wezwać podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.

Obowiązek składania deklaracji podatkowych w przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdów

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

  1. złożyć deklarację uproszczoną AKC-US, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  2. dokonać obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego
    – nie później jednak niż w dniu złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami o ruchu drogowym o dokonaniu w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku gdy jego sprzedaż odbyła się przed dniem złożenia tego zawiadomienia – w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

Deklarację uproszczoną podatnik powinien złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, natomiast jeżeli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarcze, może ją złożyć w postaci papierowej.

Mając zatem na uwadze przepisy przejściowe, możemy wskazać na następujący przykład: Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w maju 2022 r. dokonała zmian konstrukcyjnych w pojeździe powodującym jego przekształcenie w samochód osobowy. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 lipca 2022 r. Deklarację uproszczoną AKC-US należało złożyć do 15 lipca 2022 r., natomiast zapłaty akcyzy dokonać do 1 sierpnia 2022 r.

WAŻNE!

W związku ze zmianą konstrukcyjną pojazdu podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji AKC-US. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą to zrobić w wersji papierowej.

Reasumując, dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe jest obecnie czynnością rodzącą obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłacenia podatku akcyzowego. Koniecznie należy także mieć na uwadze przepisy przejściowe, ponieważ obowiązek ten może objąć także zmiany konstrukcyjne dokonane przed 1 lipca 2022 roku.

Chcesz dokonać zmiany konstrukcji pojazdu i nie wiesz jakie konsekwencje to przyniesie w zakresie podatku akcyzowego? Czy  taką zmianę należy zgłosić do organu podatkowego? Zadaj pytanie prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze