Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Inwestycja w ETF staje się coraz bardziej popularną formą inwestowania. Ewentualny zysk z tego tytułu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób następuje rozliczenie podatku z tego tytułu.

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Sprzedaż ETF w świetle umów międzynarodowych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do art. 4a tejże ustawy – powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przypadku dochodów transgranicznych w pierwszej kolejności sięgnąć należy do postanowień właściwej umowy międzynarodowej. Pamiętajmy, że zapisy takiej umowy – zgodnie z Konstytucją – mają pierwszeństwo przed postanowieniami ustaw krajowych. W tym przypadku warto przywołać treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 18.02.2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.684.2020.2.MK1:

„W sytuacji uzyskiwania dochodów z tytułu zbycia i wymiany jednostek ETF zastosowanie znajdzie art. 13 ww. Konwencji zatytułowany »Zyski majątkowe«. Zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. Konwencji, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.”

To oznacza, że jeżeli osoba fizyczna mająca rezydencję w Polsce osiąga dochód z zagranicznych ETF, to taki dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju zamieszkania czyli w Polsce.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

W przypadku uzyskiwania dochodu z zagranicznych ETF nie znajduje zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ właściwe UPO wskazują, że taki dochód podlega opodatkowaniu tylko w kraju miejsca zamieszkania.

Rozliczenie dochodów z ETF na gruncie prawa polskiego

W zakresie ustalenia, w jaki sposób należy ten dochód rozliczyć, trzeba przede wszystkim na gruncie prawa polskiego określić, z jakim źródłem przychodów mamy do czynienia. Wskażmy, że jednostki ETF stanowią tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tejże – instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 3 – ilekroć w ustawie jest mowa o tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania – rozumie się przez to wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c). Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, uważa się natomiast przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Jednostki uczestnictwa ETF nie stanowią papierów wartościowych w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Wobec tego skutki podatkowe tych transakcji podlegają rozliczeniu w odrębnym trybie niż art. 30b ustawy, mianowicie na zasadach określonych w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dochody uzyskane z tytułu udziału w funduszach kapitałowych podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle wymienionego przepisu od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest dochód.

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

W przywołanej powyżej interpretacji organ podatkowy wskazał, że w sytuacji gdy wypłacającym należności z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są fundusze utworzone na gruncie prawa obcego, a więc podmioty, na których nie ciążą obowiązki poboru „polskiego” podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik powinien wykazać należny podatek w rocznym zeznaniu podatkowym. Może być to zeznanie składane na formularzu PIT-38, ale jeżeli Wnioskodawca osiąga przychody również z innych tytułów, wymagające złożenia zeznania podatkowego, może uwzględnić należny podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy, odpowiednio w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-39.

Co istotne, w przypadku zysków opodatkowanych zgodnie z art. 30a ustawy PIT w zeznaniu rocznym uwzględnia się wyłącznie sam zapłacony podatek z tego tytułu.

Przykład

Polski rezydent podatkowy uzyskuje zysk z zagranicznych funduszy ETF. Taki zysk jest opodatkowany wyłącznie w Polsce 19% zryczałtowany podatkiem dochodowym PIT. Podatnik jest zobligowany do samodzielnego obliczenia podatku z tego tytułu. Podatek należy wykazać w deklaracji rocznej w pozycji „Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

WAŻNE!

Przychody z zagranicznych funduszy ETF podlegają opodatkowaniu w Polsce 19% podatkiem jako przychody z kapitałów pieniężnych.

W przypadku przychodów ETF uzyskiwanych z zagranicy przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającą pod nieograniczony obowiązek podatkowy – podlegają one pod polskie regulacje ustawy PIT.

Przykłady

 

Przykład pierwszy: Ania, mieszkanka Krakowa, zdecydowała się zainwestować w ETF notowane na giełdzie amerykańskiej. W ciągu roku osiągnęła zysk w wysokości 5000 zł. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, Ania jest zobowiązana do zapłacenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od tego zysku, co oznacza konieczność wpłaty 950 zł do urzędu skarbowego. Ania musi uwzględnić ten dochód i odprowadzony podatek w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, używając formularza PIT-38.

 

Przykład drugi: Tomasz, programista z Warszawy, inwestuje część swoich oszczędności w ETFy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. W danym roku podatkowym uzyskał z tej inwestycji dochód w wysokości 8000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce stawką 19%, co oznacza dla Tomasza konieczność zapłaty 1520 zł podatku. Tomasz, przygotowując swoje zeznanie roczne, powinien odpowiednio wykazać uzyskany przychód oraz zapłacony podatek, co pozwoli mu na prawidłowe rozliczenie się z fiskusem.

 

Przykład trzeci: Ewa, emerytka z Gdańska, zdecydowała się na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego poprzez zakup jednostek ETF notowanych na giełdzie w Singapurze. Pod koniec roku finansowego zanotowała z tego tytułu zysk w wysokości 3000 zł. Na mocy polskich przepisów podatkowych, Ewa musi odprowadzić 19% podatek od tego zysku, czyli 570 zł. Ewa, dokonując rocznego rozliczenia podatkowego, powinna zadeklarować ten zysk oraz odprowadzony podatek w formularzu PIT-38, co umożliwi jej prawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym.

Podsumowanie

 

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF jest istotnym elementem dla polskich rezydentów podatkowych, którzy zdecydowali się na dywersyfikację swojego portfela poprzez te instrumenty. Z uwagi na obowiązek płacenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce, ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi zarówno swoich obowiązków podatkowych, jak i sposobu prawidłowego rozliczenia uzyskanych zysków. Dzięki temu mogą uniknąć potencjalnych problemów z urzędem skarbowym i maksymalizować korzyści płynące z inwestycji międzynarodowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku od zagranicznych ETFów? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism podatkowych, aby zapewnić sobie spokój umysłu i zgodność z przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze