Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Osoby mieszkające za granicą mogą zastanawiać się, czy transakcja zakupu nieruchomości w Polsce rodzi dla nich zobowiązania podatkowe względem polskiego fiskusa. W artykule zastanowimy się zarówno nad kwestią transferu środków na zakup do Polski, jak i nad problematyką zobowiązań podatkowych, które w takim przypadku powstają dla kupującego.

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Czy przekazanie na polski rachunek bankowy zagranicznych środków podlega opodatkowaniu?

Pierwszą kwestią, którą należy wyjaśnić, jest samo przekazanie środków pieniężnych zarobionych za granicą do Polski. Już na tym etapie pojawia się pytanie, czy taki transfer stanowi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.

Na wstępie wyjaśnijmy, że jak podaje art. 3 ust. 2a ustawy PIT – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Sam transfer środków pieniężnych uzyskanych za granicą do Polski (np. na polskie konto bankowe) nie może być uznany za uzyskanie przychodu w Polsce. Zwróćmy bowiem uwagę, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT – za przychody uważa się otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Podkreślić należy, że przychód podlegający opodatkowaniu to określone przysporzenie majątkowe rozumiane jako zwiększenie aktywów podatnika. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik przelewa środki pieniężne z zagranicy na polski rachunek bankowy, nie dochodzi do powstania żadnego przychodu podatkowego. W żaden sposób nie zmienia się właściciel tych środków pieniężnych. Nie zmienia się też wartość majątku nawet w przypadku zmiany waluty. Również jeżeli dochodzi do przewalutowania środków pieniężnych nie powstaje w takim przypadku przychód podatkowy. Potwierdza to treść interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.287.2018.1.TR:

„W przypadku wymiany waluty obcej, poza działalnością gospodarczą nie dochodzi do zapłaty lub innej formy wypływu środków pieniężnych. Wnioskodawca zamienił na złotówki własne środki pieniężne nabyte w walucie obcej w drodze spadku ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W konsekwencji, należy zatem uznać, że w takim przypadku nie doszło do przyrostu w majątku Wnioskodawcy, ale jedynie do zmiany waluty, w której był on wyrażony. Tym samym, nie doszło po stronie Wnioskodawcy do powstania dochodu dla celów podatkowych w związku z przewalutowaniem dolarów amerykańskich (USD) na złotówki.”

W tym miejscu podkreślmy też, że środki pieniężne uzyskane za granicą przez nierezydenta nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Potwierdza to WSA w Gdańsku w wyroku z 04.09.2018 r., I SA/Gd 670/18:

„Polska administracja podatkowa może weryfikować jedynie to, czy nierezydent ujawnił do celów podatkowych wszystkie dochody ze źródeł usytuowanych w Polsce. W odniesieniu do osoby nierezydenta problem opodatkowania dochodów nieujawnionych dotyczy zatem tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jeżeli dana osoba mieszka poza terytorium Polski i tam znajdowały się jej źródła przychodów, pozostaje ona poza polską jurysdykcją podatkową, a znajduje się pod jurysdykcją podatkową innego państwa mogącego dochodzić wykazania przez daną osobę źródeł środków finansowych na jego terytorium, które zostały przez taką osobę spożytkowane w Polsce.”

WAŻNE!

Przetransferowanie zagranicznych środków pieniężnych do Polski nie powoduje zmiany tytułu własności. W konsekwencji nie dochodzi do żadnego nowego przysporzenia majątkowego. Taki transfer jest zatem neutralny podatkowo, nawet jeżeli zmienia się waluta.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek podatkowy w przypadku zakupu nieruchomości w Polsce

Czynność nabycia nieruchomości położonej w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – obowiązek podatkowy spoczywa na osobie kupującej. Co do zakresu przedmiotowego ustawy należy sięgnąć do treści art. 1 ust. 4 ustawy PCC, który podaje, że czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli zatem nieruchomość jest położona na terytorium Polski, to kupujący ma obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek PCC. Nie ma znaczenia, czy kupujący jest polskim, czy też zagranicznym rezydentem podatkowym. W opisanym przypadku obowiązuje 2% stawka podatku PCC. Co jednak istotne, podatek jest pobierany przez notariusza sporządzającego akt notarialny umowy sprzedaży. To notariusz pobiera podatek PCC od kupującego i przekazuje do właściwego naczelnika US. Oznacza to, że kupujący nie musi składać żadnych deklaracji podatkowych w tym zakresie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W kwestii natomiast właściwości organu podatkowego należy sięgnąć do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy PCC, który to podaje, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju w zakresie przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub prawa użytkowania wieczystego – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

WAŻNE!

Osoba mieszkająca za granicą nabywająca nieruchomość położoną w Polsce będzie zobowiązana do odprowadzenia 2% podatku PCC. Podatek ten pobierze notariusz w momencie podpisywania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Na zakończenie możemy wskazać, że osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązana do opłacania podatku od nieruchomości. Także i w tym wypadku nie ma znaczenia miejsce zamieszkiwania właściciela. Już samo legitymowanie się tytułem własności rodzi dla takiej osoby obowiązek odprowadzania podatku do urzędu gminy (urzędu miasta).

Przykłady

 

Przypadek Anny: Anna, mieszkająca w Niemczech, postanowiła kupić mieszkanie w Warszawie. Otrzymała spadek w euro i chciała przelać te środki na polski rachunek bankowy, aby sfinansować zakup. Anna zastanawiała się, czy transfer ten będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Okazało się, że samo przelanie pieniędzy na konto w Polsce nie generuje dla niej dodatkowych zobowiązań podatkowych, ponieważ nie stanowi to przychodu w rozumieniu polskiego prawa podatkowego.

 

Przypadek Tomasza: Tomasz, Polak mieszkający w Kanadzie, zdecydował się na zakup działki rekreacyjnej w okolicach Krakowa. Transakcję sfinansował ze swoich oszczędności zgromadzonych w Kanadzie. Po dokonaniu zakupu, Tomasz musiał uiścić podatek PCC, który wynosił 2% wartości nieruchomości. Podatek ten został pobrany przez notariusza podczas podpisywania aktu notarialnego, bez konieczności składania dodatkowych deklaracji podatkowych przez Tomasza.

 

Przypadek Ewy: Ewa, która od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, zdecydowała się kupić dom letniskowy nad polskim morzem. Pomimo że jej główne źródło dochodu znajdowało się poza Polską, jako właściciel nieruchomości w Polsce, Ewa zobowiązana była do płacenia lokalnego podatku od nieruchomości. Wysokość tego podatku ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się nieruchomość, i nie zależy od miejsca zamieszkania właściciela.

Podsumowanie

 

Osoby mieszkające za granicą, które decydują się na zakup nieruchomości w Polsce, nie są obciążone dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi z tytułu transferu środków z zagranicy na polski rachunek bankowy. Jednakże, przy zakupie nieruchomości w Polsce, nabywca musi uiścić 2% podatek PCC, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. Ponadto, jako właściciel nieruchomości w Polsce, zobowiązany jest do opłacania lokalnego podatku od nieruchomości, którego wysokość ustalana jest przez odpowiednią gminę.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz fachowej porady prawnej dotyczącej zakupu nieruchomości w Polsce, będąc za granicą? Skorzystaj z naszych usług konsultacyjnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów - szybko, wygodnie i skutecznie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959
3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.287.2018.1.TR
4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 04 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 670/18

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze