Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, kiedy przysługuje?

Wykorzystywanie w firmie samochodu osobowego jest zjawiskiem powszechnym i w związku z tym przedsiębiorcy są zainteresowani odliczaniem podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jakich okolicznościach możliwe jest dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT.

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, kiedy przysługuje?

Ogólna reguła odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami

Reguła ogólna wyrażona w art. 86a ust. 1 ustawy VAT stanowi, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej zakup.

Pojazdami samochodowymi są co do zasady pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jeżeli zatem podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód ciężarowy, to nie dotyczą go ww. ograniczenia w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Ograniczenie odliczenia do 50% kwoty wynikającego z faktury dotyczy wydatków z tytułu:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Podstawowa zasada wskazuje, że podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione w związki z używaniem w firmie pojazdu samochodowego.

Pełne prawo do odliczenia podatku VAT

Jeżeli jednak pojazd jest w pełni wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej i wykluczony jest użytek prywatny, to podatnik może dokonać odliczenia 100% podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy VAT – pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W pierwszym przypadku podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, jeżeli samochód jest wykorzystywany tylko do potrzeb firmowych, co dodatkowo potwierdza prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

a) kolejny numer wpisu,

b) datę i cel wyjazdu,

c) opis trasy (skąd – dokąd),

d) liczbę przejechanych kilometrów,

e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Dodatkowo warto pamiętać, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Warto przy tym podkreślić, że ustawodawca przewiduje sytuacje, w których podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT pomimo braku konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Otóż w myśl art. 86a ust 5 pkt 1 ustawy VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Podkreślenia przy tym wymaga, że użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. użytek prywatny, jazda próbna, użytek służbowy podatnika).

Wykorzystywanie w jakimś odcinku czasowym samochodu do prezentacji towaru powoduje niemożność uznania, że służył on wyłącznie do odsprzedaży. Sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu, tj. do demonstracji i dopiero po zakończeniu tej funkcji do sprzedaży wyklucza uznanie, że był on użyty wyłącznie do odsprzedaży (wyrok NSA z dnia 22.04.2021 r., I FSK 1050/18).

Natomiast w odniesieniu do drugiej grupy pojazdów – których konstrukcja wyklucza możliwość ich zastosowania do celów innych niż działalność gospodarcza – należy sięgnąć do art. 86a ust. 9 ustawy VAT, który zawiera katalog takich pojazdów. Tytułem przykładu można wskazać np. na wielozadaniowy van lub pojazd z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Podatnik może skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT, jeżeli pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tutaj o pojazdy przeznaczone wyłącznie na użytek firmowy (co potwierdzone jest ewidencją przebiegu pojazdów oraz informacją VAT-26) oraz o pojazdy, których konstrukcja wyklucza możliwość ich zastosowania do celów prywatnych.

Zasadą jest odliczenie wyłącznie 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej wydatki związane z pojazdem samochodowym. Jednakże w pewnych okolicznościach i przy spełnieniu warunków ustawowych możliwe jest odliczenie 100% podatku naliczonego.

Przykłady

 

Przykład Firmy Transportowej: Firma transportowa zakupiła nowe samochody ciężarowe do transportu towarów. Ponieważ samochody te są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej, firma ma prawo do pełnego odliczenia VAT z faktur zakupu tych pojazdów. Dodatkowo, firma prowadzi dokładną ewidencję przebiegu pojazdów, co potwierdza ich wykorzystanie wyłącznie w celach biznesowych.

 

Przykład Firmy Budowlanej: Firma budowlana wykorzystuje specjalistyczne pojazdy, takie jak dźwigi i ciężarówki wywrotki, które ze względu na swoją konstrukcję nie są przeznaczone do użytku prywatnego. W związku z tym firma ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami, w tym zakupu, napraw i paliwa, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Przykład Salonu Samochodowego: Salon samochodowy specjalizuje się w sprzedaży nowych samochodów. Samochody te są przeznaczone wyłącznie do odprzedaży, co stanowi przedmiot działalności podatnika. W związku z tym, firma ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu tych pojazdów, nawet bez prowadzenia ewidencji przebiegu, gdyż są one wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych, a ich ewentualne użytkowanie do innych celów, takich jak jazdy próbne, nie wpływa na to prawo.

Podsumowanie

 

Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi jest możliwe, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Kluczowe jest prowadzenie dokładnej ewidencji przebiegu pojazdów lub wykazanie, że ich konstrukcja wyklucza użytkowanie prywatne. W każdym przypadku, spełnienie określonych warunków ustawowych otwiera drogę do pełnego odliczenia podatku VAT, co stanowi istotne ułatwienie dla przedsiębiorców.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu zasad odliczania VAT od wydatków na samochód w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, aby maksymalizować Twoje korzyści podatkowe.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.[KONEC]

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze