Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Doradztwo podatkowe online a kasa fiskalna

Wybuch pandemii oraz coraz to nowe lockdowny spowodowały, że większość usług została przeniesiona do sieci wirtualnej. Zagadnienie to nie ominęło również sfery podatkowej, w której coraz częściej spotykamy się z doradztwem podatkowym online. W przeważającej mierze jest to doradztwo na rzecz osób fizycznych. W związku z tym w poniższym artykule zastanowimy się, jak przedstawia się kwestia kasy fiskalnej.

Doradztwo podatkowe online a kasa fiskalna

Porady podatkowe online

Przyjmując, że porady podatkowe świadczone przez doradcę podatkowego są świadczone na rzecz osób fizycznym, pojawia się zagadnienie kasy fiskalnej. Jak bowiem wynika z art. 111 ust. 1 ustawy VAT – podatnicy dokonujący odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z tym obowiązkiem wiąże się konieczność ewidencjonowania świadczonych usług na kasie fiskalnej oraz drukowania i wydawania paragonów. Dlatego pojawia się pytanie, czy doradztwo podatkowe online wymaga posiadania kasy fiskalnej. Zagadnienie to jest o tyle problematyczne, że w sytuacji świadczenia usług zdalnie nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, co rodzi określone trudności w zakresie wydawania paragonu fiskalnego.

WAŻNE!

Doradztwo podatkowe jest na gruncie podatku VAT odpłatnym świadczeniem usług, co oznacza, że w przypadku wykonywania czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej konieczne jest rozważenie tematyki kasy fiskalnej.

Doradztwo podatkowe online a zwolnienie z kasy fiskalnej

Nie w każdym przypadku i nie każdy podatnik ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, bowiem mamy w obrocie prawnym akt, taki jak Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które reguluje zarówno zwolnienia o charakterze podmiotowym (do określonego limitu obrotu wynoszącego zasadniczo 20 000 zł) oraz przedmiotowym (z uwagi na wykonywanie określonych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia).

Trzeba jednak zauważyć, że w rozporządzeniu wymieniono również towary oraz usługi, których sprzedaż nie wiąże się z żadnym zwolnieniem, co oznacza obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Jak czytamy w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. h) rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług doradztwa podatkowego. Jednocześnie odnośnie doradztwa podatkowego online należy zwrócić uwagę na treść § 4 ust. 3 rozporządzenia, gdzie wskazano, że powyższego przepisu nie stosuje się do świadczenia usług doradztwa podatkowego, jeżeli świadczenie tych usług – zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia – ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak zatem widać, udzielanie porad podatkowych będzie zwolnione z konieczności posiadania kasy fiskalnej, jeżeli usługi:

  • będą wykonywane na warunkach określonych w poz. 37 załącznika oraz
  • mają miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków – chodzi zatem o przypadki doradztwa podatkowego online.

Podkreślenia wymaga, że oba warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Analizując głębiej tematykę doradztwa podatkowego online, należy przyjrzeć się treści poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Wskazano tam, że zwolnione od obowiązku kasy fiskalnej jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W konsekwencji, aby świadczenie usług w postaci udzielania porad podatkowych online było w całości zwolnione od obowiązku posiadania kasy fiskalnej, muszą być spełnione następujące warunki:

  • doradztwo podatkowe ma formę online, czyli odbywa się bez fizycznego kontaktu obu stron, a rezultat usług jest przekazywany za pomocą środków komunikacji na odległość;
  • doradca podatkowy świadczący usługę online na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (tutaj oczywiście najpowszechniejszą formą będzie przelew bankowy),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niespełnienie jednego z warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług doradztwa podatkowego online przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jeżeli chodzi o ostatni punkt, to należy wskazać, że poprzez jednoznaczne określenie, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła, mamy na myśli prawidłowe opisanie przelewu bankowego. W tytule należy wpisać, za jaką usługę i na rzecz kogo zostaje dokonana zapłata.

WAŻNE!

Doradztwo podatkowe online może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w przepisach rozporządzenia. Nawet jednorazowe niedopełnienie obowiązków powoduje utratę prawa do zwolnienia wobec porad podatkowych online.

Porady podatkowe online a faktura VAT

Wiemy już, że doradztwo podatkowe online może korzystać ze zwolnienia od konieczności ewidencjonowania usług na kasie fiskalnej. Pojawia się jednak pytanie o fakturę VAT.

Zasadniczo obowiązek wystawienia faktury dotyczy tych usług, które są świadczone na rzecz innych przedsiębiorców. W konsekwencji doradca podatkowy nie ma obowiązku wystawiania faktury na rzecz osób fizycznych. Dotyczy to zarówno wykonywania usług w formie stacjonarnej, jak i w formie online.

Obowiązek wystawienia faktury pojawi się jednak w przypadku wyraźnego żądania ze strony klienta. Jak stanowi art. 106b ust. 3 ustawy VAT – podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

W przypadku świadczenia usług doradztwa podatkowego online obowiązek wystawienia faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powstaje wyłącznie w przypadku żądania zgłoszonego w terminie 3 miesięcy.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że przy założeniu spełnienia przesłanek wynikających z rozporządzenia udzielanie porad podatkowych online może być w całości zwolnione od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Co równie istotne, jest to zwolnienie nielimitowane żadną kwotą.

Przykłady

 

Przykład Małgorzaty, właścicielki małej firmy cateringowej Małgorzata, prowadząca małą firmę cateringową, musiała dostosować swoje usługi do wymogów pandemicznych, przenosząc znaczną część swojej działalności do Internetu. Chociaż jej usługi głównie skierowane są do firm i organizacji, czasami obsługuje też indywidualnych klientów. W związku z tym, zastanawiając się nad kwestią kasy fiskalnej, skorzystała z doradztwa podatkowego online. Doradca podatkowy wyjaśnił jej, że w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, nawet w formie online, musi spełnić określone warunki, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

 

Przypadek Jacka, freelancera IT Jacek, freelancer w branży IT, regularnie korzysta z usług doradztwa podatkowego online, aby zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe. Jego doradca podatkowy, działający wyłącznie online, udziela mu porad dotyczących różnych aspektów działalności gospodarczej, w tym kwestii faktur VAT i kasy fiskalnej. W jednej z konsultacji doradca wyjaśnił Jackowi, że jego usługi są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ponieważ są świadczone wyłącznie online i spełniają wymagania określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

 

Historia Anny, prowadzącej sklep internetowy Anna, właścicielka sklepu internetowego z rękodziełem, często korzysta z doradztwa podatkowego online w celu rozliczenia podatków i optymalizacji kosztów. Ostatnio zwróciła się do swojego doradcy podatkowego z pytaniem o konieczność posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży produktów osobom fizycznym. Doradca wyjaśnił jej, że w jej przypadku, jako że transakcje odbywają się online i płatności są realizowane elektronicznie, jej działalność kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, pod warunkiem spełnienia określonych warunków związanych z rejestracją i dokumentowaniem transakcji.

Podsumowanie

 

Doradztwo podatkowe online, pomimo swojej specyfiki, również podlega regulacjom dotyczącym kasy fiskalnej. Jednakże, w określonych warunkach, takie usługi mogą korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku, głównie gdy są świadczone wyłącznie online i spełniają kryteria określone w przepisach. Jest to istotna informacja zarówno dla doradców podatkowych, jak i ich klientów, pomagająca w zrozumieniu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online i otrzymaj pomoc w przygotowaniu wszelkich pism – szybko, wygodnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze