Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Z uwagi na niejasne przepisy podatkowe, które często mogą być różnie rozumiane, coraz większa grupa podatników występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są skutki niezastosowania się do treści wydanej interpretacji.

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Niezastosowanie się do interpretacji

Po pierwsze wskażmy, że zgodnie z Ordynacją podatkową Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Trzeba przy tym podkreślić, że interpretacja nie jest źródłem prawa. To zatem oznacza, że interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej dla wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna nie jest tożsama z decyzją podatkową. O ile prawomocna decyzja podatkowa stanowi podstawę określonych działań względem podatnika (decyzja podatkowa jest np. podstawą do egzekucji administracyjnej), o tyle interpretacja podatkowa wyraża jedynie stanowisko organu podatkowego w danej sprawie. Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie wskazuje na moc wiążącą interpretacji indywidualnej. Powoduje to, że niezależnie czy interpretacja jest dla podatnika pozytywna, czy też negatywna, nie ma on obowiązku się do niej zastosować. Co równie ważne, przepisy Ordynacji podatkowej nie określają żadnych konsekwencji podatkowych dla podatnika, który nie zastosuje się do treści wydanej dla niego interpretacji indywidualnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Interpretacja indywidualna nie jest źródłem prawa, co powoduje, że nie ma ona mocy wiążącej dla podatnika, który taką interpretację uzyskał. W konsekwencji, niezależnie czy interpretacja jest dla podatnika korzystna, czy też nie – podatnik nie musi się do niej stosować.

Skutki zastosowania się do interpretacji

Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do treści interpretacji, to może w tym zakresie liczyć na określoną ochronę przed negatywnymi skutkami podatkowymi.

Po pierwsze, zgodnie z art. 14k Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie może szkodzić wnioskodawcy. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ponadto w myśl art. 14m Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

  1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, której nie uwzględniono w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
  2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Przykład 1.

Podatnik wystąpił do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stosowania stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Z treści interpretacji wynika, że właściwa stawka to 8,5%. Podatnik zastosował się do treści interpretacji. Po miesiącu organ podatkowy rozpoczął kontrolę podatkową, w ramach której ustalił, że podatnik powinien stosować stawkę 15% ryczałtu. Naczelnik US w następstwie przeprowadzonego postępowania podatkowego wyda decyzję podatkową określającą podatek według stawki 15% ryczałtu. Jednakże na mocy art. 14m Ordynacji podatkowej podatnik zwolniony będzie z obowiązku zapłaty podatku. Z uwagi na treść art. 14k Ordynacji podatkowej wobec podatnika nie może być prowadzone postępowanie z Kodeksu karnego skarbowego w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

WAŻNE!

Jeżeli podatnik zastosuje się do treści interpretacji indywidualnej, która nie zostanie uwzględniona w treści decyzji podatkowej, podatnik mimo wszystko może liczyć na ochronę przed konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi.

Końcowo wskażmy również, że interpretacja podatkowa nie jest decyzją podatkową, co oznacza, że nie obowiązuje od danego dnia. To powoduje, że jeżeli podatnik przedstawi określony stan faktyczny i następnie uzyska interpretację podatkową przedstawiającą korzystne dla niego stanowisko, to może ją zastosować do wszystkich okresów podatkowych, które nie uległy przedawnieniu.

Przykład 2.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stosował stawkę ryczałtu 12%. Wystąpił z wnioskiem do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji. 10 stycznia 2022 r. otrzymał odpowiedź, z której wynika, że do przedstawionego stanu faktycznego należy zastosować stawkę 8,5%. To zatem powoduje, że podatnik może przeprowadzić korektę wszystkich okresów rozliczeniowych wstecz, które nie uległy przedawnieniu. Podatnik nie musi stosować interpretacji wyłącznie do okresów podatkowych następujących po dniu 10 stycznia 2022 r.

Wskazać przy tym należy, że wsteczna korekta stawki podatku możliwa jest wyłącznie, jeżeli stan faktyczny odpowiada temu, który został wskazany w treści interpretacji indywidualnej.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Interpretacje podatkowe można zastosować także do poprzednich okresów rozliczeniowych, o ile przedstawiony we wniosku ORD-IN stan faktyczny jest analogiczny ze stanem faktycznym występującym w poprzednich okresach.

Podsumowując nasz dzisiejszy artykuł, wskazać należy, że interpretacja indywidualna nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Skutkiem tego jest brak mocy wiążącej takiego dokumentu. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują zatem negatywnych konsekwencji w przypadku niezastosowania się podatnika do treści wydanej interpretacji indywidualnej.

Podsumowanie

 

Artykuł podkreśla, że mimo iż indywidualna interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej i nie zobowiązuje podatników do jej stosowania, jej ignorowanie może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe. Zastosowanie się do interpretacji może zapewnić ochronę przed negatywnymi skutkami podatkowymi oraz karnoskarbowymi, podczas gdy jej odrzucenie może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów z urzędem skarbowym i dodatkowych obciążeń podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w interpretacji przepisów podatkowych lub masz wątpliwości co do zastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, aby maksymalnie zabezpieczyć Twoje interesy podatkowe. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze