Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Zbliżający się okres rozliczenia podatku powoduje, że wielu podatników zastanawia się, jakie ulgi podatkowe można zastosować w celu zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedną z takich preferencji jest ulga termomodernizacyjna. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, w którym podatnik ponosi wydatki termomodernizacyjne na budynek, w stosunku do którego nie dysponuje prawem własności.

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Zasady działania ulgi termomodernizacyjnej

Zgodnie z art. 26h ustawy PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

WAŻNE!

Z treści art. 26h ustawy PIT wprost wynika, że warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest legitymowanie się przez podatnika tytułem własności do budynku jednorodzinnego.

Moment uzyskania prawa własności w kontekście ulgi termomodernizacyjnej

Przedstawione powyżej regulacje oznaczają, że podatnik, który dysponuje budynkiem mieszkalnym w oparciu np. o umowę najmu, użytkowania czy służebności, nie jest uprawniony do dokonania odliczenia w zeznaniu rocznym, nawet jeżeli poniesie faktyczny wydatek na termomodernizację takiego budynku.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który:

  • w roku podatkowym poniósł wydatki ściśle związane z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • posiada tytuł prawny do tej nieruchomości – odpowiednio pełne prawo własności bądź prawo do określonej jej części na zasadzie współwłasności.

Warto także dodać, że przepisy nie odnoszą się do budowanego budynku jednorodzinnego. Z tego względu wydatki poniesione na termomodernizację w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być przez podatników uwzględniane w ramach rzeczonej ulgi. Musimy mieć zatem do czynienia z budynkiem oddanym do używania.

Trzeba przy tym podkreślić, że ustawa nie określa, w którym momencie podatnik powinien nabyć prawo własności budynku, który był przedmiotem wydatków na termomodernizację.

W tym miejscu wskazać należy, że z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek oraz posiada stosowną fakturę, potwierdzającą ich poniesienie.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono wydatki. Zatem z punktu widzenia zastosowania ulgi termomodernizacyjnej istotna jest data poniesienia wydatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. Jeśli na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży, przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

Poniesienie wydatku musi mieć miejsce w danym roku podatkowym. Natomiast sama ulga odliczana jest w zeznaniu rocznym składanym za poprzedni rok podatkowy.

Sama ustawa nie określa, czy status własności lub współwłasności budynku ma zostać osiągnięty na dzień ponoszenia wydatku, czy też na dzień odliczenia wydatku. Z tego też względu organy podatkowe przyjmują, że podatnik musi legitymować się prawem własności najpóźniej na dzień dokonania odliczenia poniesionych wydatków. W takim przypadku możliwe jest dokonanie odliczenia, nawet jeżeli na dzień ponoszenia wydatków podatnik nie miał jeszcze prawa własności do nieruchomości.

Takie też stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 30 marca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.123.2020.1.MM, gdzie możemy przeczytać, że w sytuacji gdy podatniczka poniosła w wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci zakupu instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem nie była, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile najpóźniej na dzień dokonania odliczenia (złożenia zeznania lub jego korekty) będzie właścicielem lub współwłaścicielem tego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z art. 26 h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast stanowisko podatniczki, zgodnie z którym powinna mieć możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, bowiem od 30 lat zamieszkuje w nieruchomości, partycypuje w kosztach jej utrzymania oraz wraz z mężem nie posiada rozdzielności majątkowej, organ podatkowy uznał za nieprawidłowe.

Przykład

Osoba fizyczna poniosła w 2021 r. wydatek termomodernizacyjny na budynek mieszkalny należący do matki. Tytuł prawny w postaci współwłasności osoba fizyczna nabyła w marcu 2022 r. na mocy umowy darowizny. W kwietniu podatnik złożył zeznanie PIT-37 i dokonał odliczenia wydatku w postaci ulgi termomodernizacyjnej. Takie działanie podatnika należy uznać za prawidłowe.

WAŻNE!

Podatnik zachowuje prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli najpóźniej na dzień dokonania odliczenia wydatku w zeznaniu rocznym podatnik posiada prawo własności lub współwłasności budynku jednorodzinnego. Nie jest zatem konieczne legitymowanie się prawem własności już na moment ponoszenia wydatku.

Zatem przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest posiadanie prawa własności lub współwłasności do nieruchomości. Przy czym może to nastąpić najpóźniej w momencie składania zeznania rocznego, co wciąż uprawnia podatnika do preferencji w postaci ulgi termomodernizacyjnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne Porady Prawne

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu