Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Wiele osób fizycznych dokonujących sprzedaży swoich prywatnych rzeczy ruchomych poprzez portal Allegro zastanawia się, czy w takim przypadku konieczne jest odprowadzenie podatku VAT. Postaramy się zatem wyjaśnić tę problematykę z perspektywy osoby prywatnej, która nie prowadzi formalnej działalności gospodarczej.

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Kto jest podatnikiem podatku VAT?

W pierwszej kolejności przypomnijmy, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. W tym zakresie wskazać należy, że podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku należnego są osoby prowadzącego działalność gospodarczą. Jak bowiem możemy przeczytać w treści art. 15 ust. 1 ustawy VAT – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zwrócić uwagę, że powyższa definicja nie odnosi się do formalnej działalności gospodarczej rozumianej jako firma zarejestrowana w CEIDG czy w KRS. Za działalność gospodarczą powodującą konieczność rozliczenia podatku VAT należy uznać każdą działalność wykonywaną w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega działalność gospodarcza rozumiana jako każda prowadzona aktywność w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Sprzedaż w Internecie a podatek VAT

W kontekście tak przedstawionej definicji warto zastanowić się, czy osoba fizyczna, która dokonuje odpłatnego zbycia swoich prywatnych rzeczy poprzez platformy internetowe typu Allegro jest podatnikiem podatku VAT. Tutaj konieczna jest analiza przesłanek warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, czyli ciągłość oraz cel zarobkowy. Ustawa VAT nie definiuje tychże pojęć, dlatego też konieczne będzie odniesienie się do wyroków sądowych.

W wyroku WSA w Warszawie z 04.12.2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1345/14, możemy przeczytać, że okoliczności takie jak duża częstotliwość i ciągłość sprzedaży dokonywanej na przestrzeni kilku lat – zorganizowany charakter działalności przejawiający się w sprzedaży przez ogłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego, założeniu kont na Allegro i ponoszeniu kosztów obsługi tych kont, posiadaniu konta bankowego wyłącznie do obsługi tych transakcji, wreszcie posługiwanie się regulaminem sprzedaży kolekcji, samodzielność w prowadzeniu działalności na własny rachunek – świadczą o tym, że podatnik realizował zasadę ciągłego, zarobkowego, zorganizowanego działania, które wypełniało znamiona działalności gospodarczej.

To powoduje, że systematyczne oferowanie do sprzedaży towarów i to w krótkich odstępach czasu jest charakterystyczne dla działalności handlowej. Także fakt stałego zatrudnienia nie eliminuje możliwości prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem portalu internetowego. Wskazać także należy, że działalność gospodarcza nie stoi w opozycji do realizowania przez podatnika jego hobby.

W kontekście sprzedaży prowadzonej na Allegro warto także przywołać treść wyroku NSA z 06.04.2018r., sygn. akt I FSK 1189/16, gdzie możemy przeczytać, że takie okoliczności jak fakt zarejestrowania kont na nazwisko podatnika, przypisanie adresów mailowych do kont należących do podatnika, to, że komentarze dotyczące zakupów i wpłat odnosiły się do podatnika, jak słusznie przyjęto w tej sprawie, wskazywały na to, że to podatnik działalność tę prowadził.

Ze stanu faktycznego wynika, że to podatnik za pośrednictwem kont internetowych w sposób samodzielny i częstotliwy dokonywał sprzedaży towarów. Zatem działalność podatnika mieści się w definicji działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jeżeli zatem weźmiemy pod uwagę ww. informacje, to możemy stwierdzić, że dla oceny, czy dana działalność w postaci sprzedaży na Allegro ma formę profesjonalnej działalności gospodarczej, należy brać pod uwagę takie okoliczności jak:

  • duża częstotliwość sprzedaży i ciągłość oferowania przedmiotów do sprzedaży,
  • przygotowywanie przesyłek, a następnie ich wysyłka,
  • posługiwanie się regulaminem sprzedaży w stosunku do nabywców,
  • zakup towarów w celu dalszej odsprzedaży.

Jak widać z przywołanych wyroków kluczowe znaczenie dla przypadku sprzedaży prywatnych rzeczy na Allegro mają okoliczności dotyczące zarówno zakupów, jak i samej sprzedaży.

Przykład 1.

Osoba fizyczna będąca kolekcjonerem monet postanowiła sprzedać swoją kolekcję poprzez portal Allegro. Sprzedaż odbywała się częściami poprzez portal internetowy. Nabycie elementów kolekcji było wynikiem hobby podatnika. Zakup nie był podyktowany chęcią dalszej odsprzedaży. W takim przypadku dokonana sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przykład 2.

Osoba fizyczna nabywa towary handlowe w celach dalszej odsprzedaży. Podatnik posiada kilka kont na Allegro, wprowadził regulamin sprzedaży oraz system zwrotu towarów. W tych okolicznościach dokonaną sprzedaż poprzez portal internetowy można uznać za działalność gospodarczą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

WAŻNE!

W przypadku oceny sprzedaży dokonywanej na Allegro należy oceniać całość okoliczności towarzyszących samej czynności zbycia. Chodzi w tym przypadku zarówno o warunki nabycia towarów podlegających sprzedaży, jak też o okoliczności samej sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze możemy wskazać, że sprzedaż na Allegro może generować konieczność odprowadzenia podatku VAT po stronie sprzedawcy. W tym jednak zakresie konieczne jest dokładnie przeanalizowanie konkretnych okoliczności odnoszących się do samej sprzedaży celem ocenienia, czy warunki działalności gospodarczej zostały spełnione.

Podsumowanie

 

Sprzedaż na Allegro przez osoby prywatne może rodzić konieczność odprowadzenia podatku VAT, jeśli działalność ta będzie miała charakter ciągły i zarobkowy, a więc będzie uznana za działalność gospodarczą zgodnie z definicją ustawy VAT. Kluczowe znaczenie ma tutaj analiza okoliczności sprzedaży, w tym cel zakupu towarów, częstotliwość transakcji oraz organizacja sprzedaży. W związku z tym, przed rozpoczęciem sprzedaży na platformach internetowych, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację pod kątem obowiązków podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu obowiązków VAT przy sprzedaży na Allegro? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism, aby bezpiecznie prowadzić swoją sprzedaż, unikając nieporozumień z przepisami podatkowymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze