Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, na którą przedsiębiorca może zdecydować się wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy warunkowana jest jednak określonymi przesłankami. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w sytuacji, gdy podatnik w trakcie roku traci prawo do podatku liniowego.

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania

Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej są zasady ogólne, gdzie stosujemy stawki zgodnie ze skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Jednakże podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego. W takim przypadku obowiązuje ich stała stawka podatku wynosząca 19% od dochodu.

Celem wyboru takiej formy opodatkowania należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Taki sam termin został przewidziany na złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego. To oznacza, że podatnik dokonuje wyboru formy opodatkowania na cały rok podatkowy, a ewentualna zmiana może nastąpić od następnego roku podatkowego, a nie w trakcie.

Zasadniczo dokonany wybór sposobu opodatkowania w postaci podatku liniowego dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Zatem podatnik nie musi co roku składać kolejnych oświadczeń o chęci korzystania z podatku liniowego. Wystarczy jednorazowe złożenie takiego oświadczenia i będzie ono wiążące aż do czasu, gdy podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania. Warto także dodać, że oświadczenia o wyborze oraz rezygnacji z formy opodatkowania można składać poprzez formularz CEIDG.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Wybór podatku liniowego dokonywany jest na cały rok podatkowy i obowiązuje również w kolejnych latach podatkowych, o ile podatnik nie złoży oświadczenia o rezygnacji.

Okoliczności powodujące utratę prawa do podatku liniowego

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy PIT, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym.

W kontekście powyższego przepisu warto wskazać, że utrata prawa do podatku liniowego ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy w tym samym roku dochodzi do wykonywania tych samych czynności w ramach działalności gospodarczej co w zakresie stosunku pracy.

Jeżeli działalność jest rozpoczynana od nowego roku podatkowego, to nawet w przypadku zaistnienia ww. okoliczności nie dojdzie do utraty możliwości wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Wyłącznie w sytuacji, gdy w tym samym roku podatkowym podatnik świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w tym samym zakresie co w ramach stosunku pracy, dochodzi do utraty prawa do podatku liniowego.

Skutki utraty prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Zakładając, że z powyższą sytuacją będziemy mieli do czynienia i dojdzie do przypadku, gdy podatnik utraci prawo do podatku liniowego, jest wtedy obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zwróćmy zatem uwagę, że w przypadku utraty prawa do podatku liniowego podatnik ma obowiązek stosować zasady ogólne od początku tego roku podatkowego. Wszystkie zaliczki musi ponownie przeliczyć według skali podatkowej i dokonać ich wpłaty łącznie z odsetkami od zaległości podatkowych.

W takim wypadku podatnik traci w roku podatkowym możliwość opodatkowania według skali 19% i ma obowiązek – od początku roku danego roku podatkowego – wpłacić zaliczki obliczone według skali podatkowej oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek.

Powyższe znajduje liczne potwierdzenia w wydawanych interpretacjach podatkowych, czego przykładem jest pismo z dnia 14.07.2020 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT3.4011.315.2020.1.JG, gdzie czytamy, że w roku 2020 podatnik zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym wykonać usługę na rzecz obecnego pracodawcy odpowiadającą czynnościom, które wykonuje w tym roku podatkowym na jego rzecz w ramach stosunku pracy. Zatem w przypadku świadczenia przez podatnika – w ramach działalności gospodarczej – tych samych usług na rzecz swego pracodawcy, które wykonuje na jego rzecz w ramach umowy o pracę, ma on obowiązek opodatkować dochody uzyskane z działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą skalą podatkową, czyli na zasadach ogólnych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Tym samym podatnik utraci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym wszystkich dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych w 2020 r. W konsekwencji dochody z działalności gospodarczej i dochody ze stosunku pracy powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym według skali podatkowej. To powoduje, że podatnik może być zobowiązany do zapłaty części zaliczek na podatek według stawki 32%, jeżeli kwota dochodu w trakcie roku przekroczy próg podatkowy.

Przypomnijmy również, że nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. W konsekwencji w przypadku utraty prawa do podatku liniowego podatnik obowiązkowo musi stosować zasady ogólne oraz stawki wynikające ze skali podatkowej. Nie jest możliwe wybranie ryczałtu ewidencjonowanego.

Przykład

Podatnik rozwiązał umowę o pracę w lutym 2021 r. W marcu 2021 r. rozpoczął działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. W grudniu 2021 r. rozpoczął świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy. To oznacza, że w zakresie 2021 r., w tym co do zaliczek, obowiązuje go skala podatkowa i podatnik musi wpłacić zaliczki obliczone według skali podatkowej z odsetkami.

WAŻNE!

Utrata prawa do podatku liniowego skutkuje obowiązkowym przejściem na zasady ogólne i to od początku roku podatkowego.

Podsumowując, należy wskazać, że utrata prawa do podatku liniowego wywołuje poważane konsekwencje podatkowe. Podatnik musi obowiązkowo przejść na podatek według zasad ogólnych, co oznacza konieczność stosowania stawki 17% lub 32%.

Przykłady

 

Anna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od stycznia, zdecydowała się na opodatkowanie w formie podatku liniowego. W lipcu otrzymała zlecenie od firmy, w której pracowała na etacie do końca poprzedniego roku. Zadanie, które miała wykonać, było identyczne z obowiązkami, które pełniła jako pracownik. Zgodnie z przepisami, Anna straciła prawo do opodatkowania podatkiem liniowym w tym roku podatkowym, co wymusiło na niej przejście na zasady ogólne i rozliczenie według skali podatkowej.

 

 

Bartek, freelancer IT, wybrał podatek liniowy na początku roku. W sierpniu podjął współpracę z nowym klientem, który niegdyś był jego pracodawcą. Praca, którą wykonywał dla tego klienta, była bardzo podobna do tej z etatu. W rezultacie, Bartek musiał zmierzyć się z koniecznością płacenia podatku według skali podatkowej od początku roku podatkowego, co znacząco zwiększyło jego 

 

Celina, właścicielka małej agencji marketingowej, od lat korzystała z podatku liniowego. W trakcie roku zdecydowała się na rozszerzenie działalności o nowe usługi konsultingowe dla firmy, w której była zatrudniona dwa lata temu. Okazało się, że te usługi wpisują się w zakres prac, które wykonywała jako pracownik. Skutkowało to utratą prawa do korzystania z podatku liniowego i koniecznością zapłaty wyższego podatku, liczonego według skali podatkowej, od dochodów uzyskanych od początku roku.

Podsumowanie

 

Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym w trakcie roku podatkowego może mieć znaczące konsekwencje dla przedsiębiorcy, zwłaszcza gdy świadczy usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie podobnym do wykonywanego w ramach stosunku pracy. W takich sytuacjach podatnik jest zobowiązany do przejścia na zasady ogólne i rozliczania się według skali podatkowej, co może wiązać się z wyższym obciążeniem podatkowym od początku roku podatkowego. Ważne jest więc dokładne planowanie działalności oraz świadome podejmowanie decyzji o formie opodatkowania, mając na uwadze potencjalne ryzyko utraty prawa do korzystania z podatku liniowego.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online i zabezpiecz się przed potencjalnymi problemami związanymi z utratą prawa do opodatkowania podatkiem liniowym. Oferujemy profesjonalne porady oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism i dokumentacji, aby Twoja działalność gospodarcza była zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze