Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku rocznego z tytułu stosunku pracy. Odbywa się to w oparciu o informację PIT-11, która jest sporządzana i przekazywana przez pracodawcę. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są konsekwencje nieotrzymania PIT-11.

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Obowiązek sporządzenia i przesyłania PIT-11 przez pracodawców

W pierwszej kolejności wskażmy na obowiązki spoczywające na pracodawcy, który pełni rolę płatnika w przypadku stosunku pracy. Taki pracodawca jest na mocy ustawy zobligowany do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczek na podatek, które następnie wpłaca do urzędu skarbowego.

Do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

 • obliczenie podatku;
 • pobranie od podatnika podatku,
 • wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu,
 • sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu.

Natomiast po zakończeniu roku podatkowego pracodawcy mają obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-11. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 39 ust. 1 ustawy PIT – płatnicy przesyłają podatnikowi i urzędowi skarbowemu imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11. Jeżeli zaś chodzi o terminy przekazywania tych informacji, to należy wskazać, że płatnik:

 • przekazuje PIT-11 pracownikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym;
 • przekazuje PIT-11 pracownikowi w ciągu 14 dni w trakcie roku, jeżeli ustał obowiązek poboru zaliczek na podatek;
 • przekazuje PIT-11 urzędowi skarbowemu w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
  Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Pracodawca ma ustawowy obowiązek sporządzenia i przekazywania informacji PIT-11 zarówno pracownikowi, jak i urzędowi skarbowemu.

Forma przekazywania informacji PIT-11

Jak wynika z treści art. 45ba ustawy PIT, pracodawca przesyła PIT-11 urzędowi skarbowemu wyłącznie w formie elektronicznej. Takiego obowiązku nie ustanowiono natomiast w przypadku informacji PIT-11 przesyłanej do pracownika. To oznacza, że pracownik może otrzymać ww. informacje:

 • do rąk własnych,
 • tradycyjną drogą pocztową,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jak możemy przeczytać w treści interpretacji Dyrektora KIS z dnia 18.12.2019 r., nr 0115-KDIT2.4011.9.2019.1.HD, przepisy te nie określają zasad przekazywania osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych informacji PIT-11.

W przepisach ustawodawca wprowadził jedynie wymóg sporządzenia takich informacji według ustalonego wzoru i przekazania ich podatnikom przez płatników. Przekazanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu). Organ podatkowy wyraził zgodę co do prawidłowości przesyłania informacji PIT-11 na wskazany adres e-mail w formie pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, bez potwierdzenia dostarczenia e-mail do pracowników.

Dodatkowo warto też podkreślić, że żaden przepis ustawy PIT nie nakłada na płatnika obowiązku posiadania dowodu doręczenia podatnikowi deklaracji. Jednakże w ewentualnym postępowaniu podatkowym to na płatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia doręczenia takiej deklaracji podatnikowi. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Przepisy ustawy PIT nie określają formy, w jakiej pracodawca ma obowiązek przekazać (przesłać) PIT-11 pracownikowi.

Skutki niedoręczenia PIT-11 pracownikowi

Po pierwsze wskażmy, że niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku przekazania podatnikowi i organowi podatkowemu przewidzianych prawem informacji PIT-11 stanowi przesłankę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karno-skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 80 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) – płatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Natomiast z perspektywy podatnika należy wskazać, że brak PIT-11 nie zwalnia go z obowiązku dokonania rozliczenia rocznego. W myśl bowiem art. 45 ust. 1 ustawy PIT – podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. To oznacza, że pracownik – nawet pomimo braku informacji PIT-11 – ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej PIT-37.

Pamiętajmy, że podatnik nie może uzasadniać nierozliczenia rocznego podatku w deklaracji PIT-37 brakiem informacji PIT-11. Przepisy podatkowe nie przewidują w tym przypadku wyłączenia z obowiązku rozliczenia. Również pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji PIT-11.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Pracownik, który nie otrzymał PIT-11 od swojego pracodawcy, nie powinien tego faktu lekceważyć, ponieważ w żaden sposób nie zwalnia go to z obowiązku rocznego rozliczenia podatku.

Jak zatem widać z przedstawionej analizy, skutki nieotrzymania PIT-11 występują zarówno w przypadku pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca będzie z tego tytułu ponosił odpowiedzialność karnoskarbową, natomiast pracownik mimo to ma obowiązek rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

Przykłady

 

Problem z przeprowadzką

Anna, pracująca na pełny etat graficzka, zmieniła adres zamieszkania w połowie roku i zapomniała powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę. Kiedy nadszedł czas na roczne rozliczenie podatkowe, nie otrzymała swojego PIT-11. Z powodu braku tej ważnej informacji, musiała skontaktować się z działem kadr swojej firmy, co znacznie opóźniło jej możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym. Dodatkowo, zmuszona była do złożenia zeznania podatkowego bez tej dokumentacji, opierając się na własnych szacunkach dochodów, co narażało ją na ryzyko nieprawidłowego rozliczenia.

 

Opóźnienie w dostarczeniu dokumentów przez pracodawcę

Tomasz, programista w małej firmie IT, nie otrzymał swojego PIT-11 do końca lutego, co jest ustawowym terminem. Jego pracodawca, z powodu problemów organizacyjnych, opóźnił przesłanie dokumentacji do połowy marca. Ta sytuacja postawiła Tomasza w niepewnej pozycji, zmuszając do oczekiwania na niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku dochodowego. W efekcie, Tomasz miał mniej czasu na dokładne sprawdzenie swojego zeznania podatkowego przed terminem składania deklaracji.

 

Samodzielne rozliczenie bez PIT-11

Ewa, nauczycielka w szkole podstawowej, nie otrzymała PIT-11 z powodu przeoczenia przez księgowość szkoły. Znajdując się w sytuacji, w której termin składania zeznań podatkowych szybko się zbliżał, postanowiła działać proaktywnie. Uzyskała dostęp do swoich miesięcznych payslipów i samodzielnie obliczyła swój dochód roczny oraz należny podatek. Następnie złożyła zeznanie podatkowe na podstawie własnych obliczeń. Mimo że proces ten wymagał dodatkowego wysiłku i czasu, pozwolił jej na uniknięcie spóźnienia w rozliczeniach podatkowych.

Podsumowanie

 

Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia PIT-11 pracownikowi może prowadzić do różnych komplikacji zarówno dla płatnika, jak i podatnika. Pracodawca ryzykuje konsekwencjami karno-skarbowymi, natomiast pracownik stoi przed wyzwaniem samodzielnego rozliczenia się z fiskusem, co może skutkować nieprawidłowym zeznaniem podatkowym. Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich obowiązków i nie zwlekali z działaniem, nawet jeśli znajdą się w sytuacji braku niezbędnych dokumentów od pracodawcy.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że Twoje rozliczenie podatkowe jest poprawne, nawet jeśli napotkałeś problemy z otrzymaniem PIT-11 od pracodawcy. Pomagamy szybko i skutecznie rozwiązać każdą sytuację podatkową. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze