Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Jak opodatkować otrzymanie zachowku?

Jedną z instytucji związanych ze spadkiem jest zachowek, który oznacza określone przysporzenie majątkowe dla osób, które będąc do tego uprawnione, nie otrzymały należnego spadku. Należy mieć na względzie, że otrzymanie zachowku generuje określone skutki podatkowe, o czym będzie stanowił nasz dzisiejszy artykuł.

Jak opodatkować otrzymanie zachowku?

Zachowek w świetle prawa cywilnego

Instytucja zachowku ściśle łączy się ze spadkiem i procedurą związaną ze spadkobraniem. Zachowek nie jest jednak składnikiem spadku. Stanowi on swoistą ochronę interesów określonej grupy osób najbliższych zmarłemu, w przypadku pominięcia ich przy spadkobraniu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jak wynika z kolei z § 2 tego przepisu, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Co istotne, zgodnie z art. 1007 K.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Osoby uprawnione do zachowku nie uzyskują własności rzeczy i praw majątkowych wynikających z ww. prawa z chwilą otwarcia spadku. Przeniesienie takie następuje z chwilą wykonania tego prawa przez spadkobierców na rzecz osób uprawnionych.

Otrzymanie zachowku a podatek

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W przypadku nabycia majątku tytułem zachowku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaspokojenia roszczenia – art. 6 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy. Jeżeli nabycie następuje w częściach – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części (art. 6 ust. 1a ww. ustawy).

Analiza przepisów dotyczących zachowku wskazuje zatem, że momentem nabycia rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku jest chwila jego wykonania. Moment ten decyduje z kolei o możliwości stosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku nabycie rzeczy tytułem zachowku w ramach najbliższej rodziny pod warunkiem, że otrzymujący zachowek zgłosi fakt nabycia w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zachowku.

Warto podkreślić, że w przypadku nabycia tytułem zachowku, dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawy, należy badać relacje (pokrewieństwo) pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym do zachowku. To oznacza, że dla możliwości zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia to, kto wypłaca zachowek.

Przykładowo, jeżeli podatnik otrzymuje zachowek w spadku po swoim dziadku, a podmiotem wypłacającym zachowek jest jego wujek, to podatnik może skorzystać z opisanego zwolnienia jako zstępny.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Otrzymanie zachowku generuje obowiązek w podatku od spadków i darowizn. W przypadku otrzymania zachowku w spadku po członkach najbliższej rodziny istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku pod warunkiem dokonania zgłoszenia SD-Z2 w ustawowym terminie.

Zasądzenie zachowku wraz z odsetkami

W praktyce może również wystąpić sytuacja, gdy podatnik otrzymuje zachowek wraz z zasądzonymi odsetkami. W tym miejscu należy wskazać, że odsetki za zwłokę od nabytego zachowku nie wchodzą w skład otrzymanego zachowku i stanowią odrębną kategorię – dodatkowe źródło dochodu.

Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 Kodeks cywilny, zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem nie wykonania zobowiązania.

W tym zakresie należy wyraźnie podkreślić, że kwota odsetek nie podlega zwolnieniu w ramach art. 4a ustawy SD i w ogóle też nie stanowi przysporzenia znajdującego się w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Gdyby ustawodawca chciał opodatkować podatkiem od spadków i darowizn kwotę pieniężną zachowku wraz z odsetkami od tej kwoty, to wyraźnie wskazałby to w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Skoro ustawodawca tego nie uczynił, zatem przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nabycie tytułem zachowku, czyli nabycie świadczenia ściśle określonego w art. 991 Kodeksu cywilnego. (Pismo z dnia 3.10.2018 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB4.4015.113.2018.1.MCZ).

Kwota odsetek od zachowku stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT i jako przychód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej podatkiem dochodowym.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki z tytułu zachowku, zatem przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Potwierdza to też treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 02.02.2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.283.2017.2.AB:

„Podsumowując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że zasądzone ustawowe odsetki od zachowku mają charakter uboczny względem świadczenia głównego (zachowku) i stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.

W świetle powyższego nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że odsetki ustawowe stanowią formę odszkodowania lub zadośćuczynienia, i jako takie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianym dla odszkodowań.”

WAŻNE!

Ze zwolnienia od podatku nie korzysta kwota ewentualnych odsetek zasądzonych od zachowku. Odsetki podlegają opodatkowaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 jako przychód z innych źródeł w rozumieniu podatku dochodowego.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że w przypadku zachowku może wystąpić zarówno konieczność zapłaty podatku SD, jak i podatku PIT, jeżeli równocześnie z zachowkiem są zasądzone odsetki.

Przykłady

 

Otrzymanie zachowku od wuja Jan Kowalski otrzymał zachowek po śmierci swojego wuja. Wuj Jan pozostawił testament, w którym cały majątek przekazał swojej partnerce życiowej, a Jan, jako siostrzeniec, został pominięty. Wartość przysługującego mu zachowku wynosiła 50,000 zł. Jan, zgodnie z prawem, złożył wniosek o zapłatę zachowku do spadkobierców wuja. Po otrzymaniu kwoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Jan musiał zgłosić ten przychód i zapłacić stosowny podatek od spadków i darowizn.

 

Zgłoszenie nabycia zachowku przez córkę Anna Nowak po śmierci swojej matki odkryła, że w testamencie została pominięta, a cały majątek matki został przekazany fundacji charytatywnej. Jako córka, Anna miała prawo do zachowku, którego wartość ustalono na 80,000 zł. Po otrzymaniu tej kwoty od fundacji, Anna, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, zgłosiła nabycie zachowku w ciągu 6 miesięcy od jego otrzymania, co pozwoliło jej uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych.

 

Zachowek z odsetkami Michał Wiśniewski spóźnił się z wypłatą należnego zachowku swojemu bratu, Tomaszowi, co spowodowało, że sprawa trafiła do sądu. Sąd zasądził na rzecz Tomasza nie tylko przysługujący mu zachowek w wysokości 30,000 zł, ale również odsetki za opóźnienie w wysokości 5,000 zł. Tomasz otrzymał łącznie 35,000 zł. Podczas rozliczenia podatkowego, Tomasz musiał uwzględnić zarówno zachowek jako przychód podlegający podatkowi od spadków i darowizn, jak i odsetki, które stanowiły przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w PIT.

Podsumowanie

 

Otrzymanie zachowku jest zdarzeniem, które może generować obowiązek podatkowy zarówno w zakresie podatku od spadków i darowizn, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Ważne jest, aby osoby uprawnione do zachowku pamiętały o zgłoszeniu nabycia majątku w ustawowym terminie, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, oraz o prawidłowym rozliczeniu ewentualnych odsetek, które stanowią odrębne źródło przychodu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej zachowku? Skorzystaj z naszej oferty porad online oraz przygotowania niezbędnych pism - szybko, wygodnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze