Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Wakacyjne zarobki dziecka a ulgi dla rodziców

Czas wakacji to okres sezonowej pracy zarobkowej. Ewentualne przychody uzyskiwane przez dzieci mogą mieć wpływ na ulgi podatkowe stosowane w zeznaniu rocznym przez rodziców. W naszym dzisiejszym artykule prześledzimy wpływ wakacyjnych zarobków dzieci na ulgi podatkowe.

Wakacyjne zarobki dziecka a ulgi dla rodziców

Ulga na dzieci

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy PIT – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik ma prawo odliczyć kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ponadto zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy PIT powyższy przepis ma zastosowanie nie tylko do dzieci małoletnich, ale i do dzieci:

  • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Ulga na dzieci jest odliczana przez rodziców w zeznaniu rocznym PIT składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Ulga na dzieci przysługuje rodzicom w stosunku do dzieci małoletnich, jak i pełnoletnich (pod określonymi warunkami).

Limit zarobków dzieci pełnoletnich

W przypadku dzieci pełnoletnich ulga na dziecko przysługuje rodzicom, o ile dzieci w roku podatkowym nie przekroczyły progu przychodów (dochodów).

Zgodnie z art. 6 ust. 4e w zw. z art. 27f ust. 6 ustawy PIT – ulgi nie stosuje się, jeżeli dziecko, o którym mowa w tym przepisie, uzyskało w roku podatkowym:

1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub

2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240 i 2476), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Limit dwunastokrotności renty socjalnej w 2023 roku to kwota odpowiadająca wielkości 19 061,28 zł. To oznacza, że jeżeli praca zarobkowa dziecka w roku 2023 przekroczy wymieniony limit, to rodzic traci prawo do ulgi na dziecko. W tym miejscu warto podkreślić, że limit dotyczy wyłącznie zarobków dzieci pełnoletnich, natomiast nie ma zastosowania do dochodów uzyskiwanych przez dzieci małoletnie. Przykładowo, jeżeli małoletnie dziecko osiąga przychody w wysokości 30 000 zł w roku podatkowym, to rodzic nie traci prawa do ulgi na dziecko.

Natomiast inaczej wygląda kwestia dochodów osiąganych przez dzieci pełnoletnie. W tym zakresie należy wskazać, że limit dotyczy dochodów opodatkowanych według skali podatkowej na zasadach ogólnych, np. dochodów z umowy o pracę czy też dochodów z umów-zleceń.

Ponadto limit dotyczy również dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30b ustawy PIT, czyli dochodów z kapitałów pieniężnych. Przykładowo, sprzedaż akcji przez uczące się dziecko w wieku 24 lat i osiągnięcie dochodu ponad 19 061, 28 zł oznacza dla rodziców utratę prawa do ulgi na dziecko.

Druga grupa to przychody osiągnięte przez dzieci, które korzystają z ulgi dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów-zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 1244),

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Tak samo też do limitu wlicza się przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT (tzw. ulga na powrót).

W rezultacie również te przychody, które dla samego dziecka mogą być wolne od podatku, wpływać będą na prawo rodzica do zastosowania ulgi na dziecko. Pomimo że dziecko może w danym przypadku nie zapłacić podatku od wakacyjnych zarobków, to rodzic może utracić prawo do zastosowania ulgi w zeznaniu rocznym.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 18.04.2018 r., II FSK 976/16:

„Odesłanie w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. do »opodatkowania na zasadach określonych w art. 27 i art. 30b u.p.d.o.f.« należy rozumieć jako wskazanie konkretnych strumieni przychodów, które generować mogą dochód uwzględniany przy określeniu prawa do ulgi prorodzinnej. Nie będzie w związku z tym brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu osiągniętego przez dziecko dochód wskazany w art. 30 ust. 1, art. 30a ust. 1, art. 30c ust. 1, art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f.”

Przykładowo zatem osiągnięcie przez dziecko przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – opodatkowanego zgodnie z art. 30e ustawy PIT – pozostaje bez wpływu na prawo rodziców do zastosowania ulgi na dziecko i to niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

W końcu trzeba wskazać również należy, że ulga na dziecko nie ma zastosowania, jeżeli dziecko w roku podatkowym stosuje przepisy:

a) podatku liniowego lub

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego

– w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

WAŻNE!

Wakacyjne zarobki pełnoletniego dziecka, do których ma zastosowanie art. 27, art. 30b oraz art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152 ustawy PIT przekraczające roczny limit 19 061,28 zł powodują utratę prawa do ulgi na dziecko po stronie rodziców.

Reasumując, należy wskazać, że rodzice, którzy chcą skorzystać z prawa do odliczenia ulgi na dziecko, muszą monitorować wysokość dochodów (przychodów) osiąganych przez pełnoletnie dzieci.

Przykłady

 

Julia, 19-letnia studentka, postanowiła podjąć pracę sezonową w nadmorskiej restauracji. W ciągu wakacji zarobiła 12 000 zł, co było dla niej satysfakcjonującym wynikiem. Jej rodzice, składający roczne zeznanie podatkowe, z ulgą stwierdzili, że dochody Julii nie przekroczyły limitu 19 061,28 zł, co oznaczało, że nadal mogą skorzystać z ulgi na dziecko w swoim zeznaniu.

Kamil, 22-letni student, uzyskał dochód z umowy-zlecenia w wysokości 20 000 zł, pracując wakacyjnie w firmie informatycznej. Ta kwota przekroczyła roczny limit dochodów, co skutkowało tym, że jego rodzice stracili prawo do ulgi na dziecko w swoim zeznaniu podatkowym. Sytuacja ta była dla rodziny Kamila zaskoczeniem i przestrogą na przyszłość, by uważniej monitorować zarobki dziecka.

Ola, uczennica liceum, w wieku 17 lat, zdecydowała się na wakacyjną pracę w lokalnej kawiarni. Zarobiła 8 000 zł, które zamierzała oszczędzać na studia. Ponieważ była jeszcze małoletnia, jej dochody nie wpłynęły na prawo rodziców do skorzystania z ulgi na dziecko. Rodzice Oli byli zadowoleni, że mogą nadal korzystać z ulgi, a jednocześnie cieszyli się z samodzielności i ambicji córki.

Podsumowanie

 

Wakacyjne zarobki pełnoletnich dzieci mogą mieć znaczący wpływ na możliwość skorzystania przez rodziców z ulgi na dziecko. Istotne jest świadome monitorowanie dochodów dziecka, aby uniknąć przekroczenia rocznego limitu ustalonego na poziomie 19 061,28 zł, co mogłoby skutkować utratą prawa do tej ulgi. W przypadku dzieci małoletnich, ich zarobki nie wpływają na ulgę na dziecko.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu wpływu zarobków Twojego dziecka na ulgi podatkowe, zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych online. Oferujemy również profesjonalne wsparcie w przygotowaniu wszelkich niezbędnych pism podatkowych.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze