Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Grunt rolny częściowo zajęty na farmę fotowoltaiczną – podatek rolny czy od nieruchomości?

Instalacja farmy fotowoltaicznej rodzi dla właściciela gruntu rolnego pytanie o rodzaj zobowiązania podatkowego, jakie powinien opłacać w takim przypadku. Dodatkowo nie jest wykluczone równoległe, częściowe wykorzystywanie gruntu do dalszej działalności rolniczej.

Grunt rolny częściowo zajęty na farmę fotowoltaiczną – podatek rolny czy od nieruchomości?

Podatki majątkowe od nieruchomości

W pierwszej kolejności wskażmy, że zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jednocześnie należy mieć na względzie, że art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kluczowym kryterium rozróżniającym jest tutaj zajęcie gruntów rolnych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przez zwrot „grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” należy rozumieć faktyczne wykonanie na gruncie konkretnych czynności, działań powodujących osiągnięcie zamierzonych celów lub konkretnego rezultatu związanych z prowadzoną działalności gospodarczą.

Na gruncie muszą być zatem wykonane konkretne czynności powodujące dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sformułowanie „gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej” należy więc rozumieć w ten sposób, że na gruncie muszą być wykonywane rzeczywiste czynności składające się na prowadzenie działalności gospodarczej. Czynności te muszą być wykonywane w sposób trwały i tak, że w zasadzie wykluczają prowadzenie innej działalności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podkreślenia wymaga też, że czym innym jest zajęcie gruntu na działalność gospodarczą, a czym innym związanie gruntu z działalnością gospodarczą.

WAŻNE!

Jeżeli w posiadaniu przedsiębiorcy są użytki rolne lub lasy, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że na prowadzenie działalności gospodarczej nie są zajęte, a nie są zajęte wtedy, gdy pomimo posiadania ich przez przedsiębiorcę są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem klasyfikacyjnym, a więc na działalność rolną.

Grunty rolne z farmami fotograficznymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

W ocenie sądów administracyjnych nie ma znaczenia, czy grunt rolny jest zajęty w całości, czy też jedynie w części na funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej. W takim przypadku całość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej oznacza zajęcie całego gruntu na potrzeby działalności gospodarczej, co uzasadnia opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym.

W wyroku WSA w Gdańsku z dnia 07.03.2023 r., I SA/Gd 1071/22, wskazał, że nie tylko przestrzenie pomiędzy panelami należy traktować jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jako element gruntów niezbędny i wykorzystywany do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, jakim jest instalacja i eksploatacja farmy fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej, ale także pozostałą, ogrodzoną przestrzeń, na której znajduje się farma fotowoltaiczna.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Grunt pomiędzy panelami, jak również pomiędzy panelami a ogrodzeniem należy kwalifikować jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem niezbędny do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, tj. instalacji i eksploatacji farmy fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej.

Jak wskazał WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 28.04.2021 r., I SA/Sz 216/21:

Jeżeli działka gruntowa, która jest w posiadaniu przedsiębiorcy, pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i na niej ma zostać wybudowana farma fotowoltaiczna, to cała działka gruntowa powinna być opodatkowana według zasad przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Nie ma zatem znaczenia okoliczność, że przedmiotem zabudowy tej działki będzie maksymalnie 30% gruntu i ta część gruntu będzie wyłączona z produkcji rolnej, pozostała natomiast część gruntu będzie niezajęta na infrastrukturę techniczną, pozostanie gruntem rolnym, na którym będą zasiane trawy.”

W przypadku farmy fotowoltaicznej na gruntach rolnych za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać nie tylko powierzchnię faktycznie zajętą przez zainstalowane kolektory słoneczne i inne urządzenia niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, ale również przestrzenie dzielące rzędy paneli fotowoltaicznych.

Przyjmuje się, że pełne wykorzystanie potencjału kolektorów słonecznych wymaga odstępów na tyle dużych, aby poszczególne panele fotowoltaiczne nie zacieniały się wzajemnie. Poza tym istnieje potrzeba zabezpieczenia wolnej przestrzeni na prowadzenie wszelkich czynności porządkowych, naprawczych i konserwacyjnych w celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów farmy słonecznej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

W świetle powyższego można też przyjąć, że nawet jeżeli na gruntach w pewnym zakresie realizowana jest działalność rolnicza, to jednak ma ona charakter ograniczony. To zatem prowadzi do wniosku, że taki grunt nie może być uznany za związany z prowadzeniem działalności rolniczej.

W konsekwencji właściwe rozumienie przesłanki zajęcia gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, oznacza uwzględnienie rodzaju i specyfiki danej działalności.

Jednocześnie zachodzi tu konieczność zabezpieczenia wolnej przestrzeni dla prowadzenia różnych czynności, tj. porządkowych, naprawczych, czy konserwacyjnych, a przy tym na tych gruntach nie jest wyłączona możliwość prowadzenia innego rodzaju działalności, w tym rolniczej, a zatem prowadzonej przy okazji. Nie ma to jednak wpływu na opodatkowanie takich gruntów, o ile są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jest to zasadniczy – gospodarczy cel ich wykorzystywania.

Nawet częściowe tylko zajęcie gruntu rolnego przez infrastrukturę elektrowni (pod stołami), z równoczesną produkcją rolną na pozostałym obszarze nie pozwala na skorzystanie z opodatkowania podatkiem rolnym (WSA w Szczecinie w wyroku z 11.09.2019 r., I SA/Sz 239/19).

WAŻNE!

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, na których znajdują się farmy fotowoltaiczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym.

Przyjmuje się, że w przypadku występowania farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym cała powierzchnia jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, nawet jeżeli grunt jest częściowo wykorzystywany do działalności. Nie ma zatem znaczenia, że tylko na części danego gruntu zamontowane są farmy fotowoltaiczne. Także grunt pomiędzy panelami, jak też pomiędzy panelami a ogrodzeniem, należy traktować jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przykłady

 

Przykład z Małopolski: Właściciel dużego gospodarstwa rolnego w Małopolsce zdecydował się na instalację farmy fotowoltaicznej na 30% swojego gruntu. Pozostała część działki nadal służy uprawom rolnym. Chociaż jego działalność rolnicza nadal przynosi dochody, cały teren, w tym część rolna, został opodatkowany jako nieruchomość ze względu na obecność infrastruktury fotowoltaicznej, zgodnie z orzeczeniem lokalnego urzędu skarbowego.

 

Przykład z Wielkopolski: Rolnik z Wielkopolski posiadał 50-hektarowe pole, z czego 10 hektarów przeznaczył pod panele fotowoltaiczne. Chociaż większość ziemi wciąż wykorzystywana jest do upraw, to jednak cały grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Mimo iż rolnik planował równoległą kontynuację upraw, to urząd skarbowy, powołując się na wyrok WSA w Szczecinie, potwierdził, że cała działka powinna być traktowana jako grunt zajęty na działalność gospodarczą.

 

Przykład z Dolnego Śląska: Właścicielka niewielkiego gospodarstwa na Dolnym Śląsku zainstalowała panele fotowoltaiczne, zajmując 20% swojego pola. Reszta gruntu nadal była wykorzystywana do uprawy warzyw. Początkowo zakładała, że tylko część gruntu z panelami zostanie opodatkowana jako nieruchomość. Jednakże, na podstawie interpretacji przepisów podatkowych, cała działka została zakwalifikowana jako teren działalności gospodarczej, co skutkowało obowiązkiem płacenia wyższego podatku od nieruchomości, a nie rolnego.

Podsumowanie

 

Instalacja farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych ma znaczący wpływ na kwestie podatkowe. Niezależnie od tego, czy grunt jest zajęty częściowo czy w całości przez infrastrukturę fotowoltaiczną, cała powierzchnia uznawana jest za teren działalności gospodarczej, co pociąga za sobą obowiązek opłacania podatku od nieruchomości zamiast podatku rolnego. Przypadki te podkreślają istotną zmianę w opodatkowaniu gruntów rolnych w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej opodatkowania gruntów rolnych z farmami fotowoltaicznymi? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne doradztwo online oraz pomoc w przygotowaniu odpowiednich pism i dokumentacji.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze