Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Chyba większość z nas (jeśli nie każdy) zgodzi się ze stwierdzeniem, że samotne wychowywanie dziecka jest trudne i wymagające, zarówno pod względem emocjonalnym, organizacyjnym, jak i finansowym. Często trudniej jest, potocznie mówiąc, związać koniec z końcem. Dlatego też za słuszne należy uznać, że osoby samotnie wychowujące dzieci otrzymują wsparcie od państwa. W dzisiejszym artykule omówimy formy wsparcia.

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Pojęcie rodzica samotnie wychowującego dziecko

Zanim przejdziemy do konkretnych świadczeń, chcemy najpierw skupić się na podstawowej i zasadniczej kwestii, a mianowicie: kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko? Jest to podstawowa kwestia, więc powinno się choćby w skrócie o tym wspomnieć. Tak więc osoba samotnie wychowują dziecko to rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub osobą pozostająca w separacji, z tym że musi to być separacja orzeczona wyrokiem sądu, a nie tak zwana separacja faktyczna, czyli sytuacja, gdy rodzice dziecka są małżeństwem, ale mieszkają osobno.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Pierwsze świadczenie, o jakim chcemy wspomnieć, to dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jego wysokość jest ściśle określona i wynosi zawsze 193 zł na jedno dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (nawet jeśli jest ich kilkoro). Jeśli zaś dziecko ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wówczas świadczenie to wzrasta o 80 zł na dziecko, z tym że znów jest tu maksymalny limit, czyli łącznie można otrzymać 160 zł więcej, niezależnie od liczby niepełnosprawnych dzieci w rodzinie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Komu przysługuje ten dodatek? Mogą go otrzymać następujące osoby:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka, który je wychowuje,
 • pełnoletni do ukończenia 24 roku życia, który dalej się uczy lub też obydwoje rodzice nie żyją.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie jest to świadczenie samodzielne i samoistne, gdyż można je otrzymać jedynie z zasiłkiem rodzinnym. W związku z tym przejdziemy zaraz do przedstawienia kwestii zasiłku rodzinnego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Komu przysługuje zasiłek rodzinny? – Mogą się o niego ubiegać następujące osoby:

 • rodzice i opiekunowie prawni dziecka,
 • opiekunowie faktyczni,
 • pełnoletnie dziecko uczące się.

W jakich przypadkach nie przysługuje zasiłek rodzinny?

 • dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy lub rodzinie zastępczej,
 • gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone prawo do alimentów na rzecz dziecka, chyba że rodzic lub rodzice dziecka nie żyją, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone, sąd zobowiązał tylko jednego rodzica do ponoszenia kosztów utrzymania i nie zobowiązał do tego drugiego, bądź też dziecko jest pod opieką naprzemienną.

Aby móc otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba spełniać określone warunki, a mianowicie chodzi o kryterium dochodowe. Dochód nie może przekraczać kwoty 674 zł na osobę w rodzinie, a jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, wówczas maksymalny dochód może wynosić 764 zł.

Zasiłek rodzinny dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Chociaż nie jest to świadczenie typowe jedynie dla osób samotnie wychowujących dzieci, oczywiście oni również mogą się o niego ubiegać. W pewnych warunkach mają oni ułatwioną sytuację, gdyż dochód przeliczany jest na każdego członka rodziny, a w przypadku samotnych rodziców jest tylko jeden dochód do dyspozycji, a więc w przeliczeniu może to okazać się korzystniejsze niż w przypadku pełnej rodziny, oczywiście pod warunkiem, że obydwoje rodzice by pracowali.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest zróżnicowana w zależności od wieku dziecka i wynosi:

 • 95 zł na dziecko do lat 5,
 • 124 zł na dziecko od 5 do 18 lat,
 • 135 zł na dziecko od 18 do 24 lat.

Zasiłek rodzinny to świadczenie, które pozwala na ubieganie się o szereg dodatkowych świadczeń i dodatków, takich jak:

 • z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem  w okresie urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

WAŻNE!

Co prawda, wysokość zasiłku rodzinnego jest skromna, jednakże przyznanie zasiłku rodzinnego otwiera furtkę do ubiegania się również o inne świadczenia i łącznie może uzbierać się trochę większa kwota, która stanowić już będzie jakąś realną pomoc.

Środki z Funduszu Alimentacyjnego

Co do zasady, obydwoje rodzice są obciążeni obowiązkiem utrzymania dziecka. Jeśli żyją w rozłączeniu i dziecko mieszka z jednym z nich, drugi rodzic zazwyczaj zostaje zobowiązany do płacenia alimentów. Niestety, czasem zdarzają się sytuacje, kiedy zobowiązany rodzic alimentów nie płaci, a również ich egzekucja okazuje się nieskuteczna. Co w takiej sytuacji może zrobić rodzic, który de facto samodzielnie utrzymuje dziecko?

Fundusz Alimentacyjny wydaje się być wówczas dobrym i sprawiedliwym rozwiązaniem, gdyż stanowi pomoc dla tych, którzy nie mogą uzyskać alimentów od drugiego rodzica. Aby ubiegać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy najpierw dysponować wyrokiem lub ugodą zatwierdzoną przez sąd orzekającą o obowiązku alimentacyjnym. Należy również wykazać, że egzekucja okazała się bezskuteczna, a więc powinno się także przedstawić postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej nieskuteczności.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dodatkowym warunkiem jest również kryterium dochodowe, gdyż dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekraczać 900 zł miesięcznie i obowiązuje tu zasada „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia tego limitu. Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wynosi tyle, ile wysokość bieżących alimentów, przy czym nie może przekroczyć 500 zł miesięcznie.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek wierzyciela składany do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Ciekawym rozwiązaniem i dla wielu osób potrzebnym jest możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 (a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do lat 7), bądź też osobą zależną, która wymaga stałej opieki. Podobnie jak przy innych świadczeniach i w tym przypadku należy spełnić określone warunki. Przysługuje ono więc osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, która podejmie pracę zarobkową lub zostanie skierowana na staż lub szkolenie, a wysokość wynagrodzenia nie przekroczy wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku podjęcia zatrudnienia okres dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 6 miesięcy, a w przypadku stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia – przez cały okres ich trwania. Wnioski są rozpatrywane przez Powiatowy Urząd Pracy po złożeniu przez osobę bezrobotną z odpowiednimi załącznikami.

WAŻNE!

Oprócz powyżej wymienionych świadczeń osoba samotnie wychowująca dziecko może oczywiście otrzymać inne powszechnie dostępne świadczenia, takie jak świadczenie 500+ czy 300+ na wyprawkę do szkoły.

Osoby samotnie wychowujące dzieci są niewątpliwie w trudniejszej sytuacji niż tak zwane pełne rodziny. Dlatego słusznie należy im się pomoc, szczególnie jeśli ich sytuacja majątkowa nie należy do najlepszych. Oczywiście nie można powiedzieć, że te wszystkie rozwiązania są dobrze przemyślane i zorganizowane, i że nie można by tego zrobić lepiej, jednakże przewidziano dla nich również pewne formy wsparcia i pomocy.

Przykłady

 

Przykład Anny, samotnej matki dwójki dzieci Anna, samotna matka dwójki dzieci w wieku 8 i 5 lat, zmaga się z codziennymi wyzwaniami finansowymi. Pracuje na pół etatu, aby móc poświęcać czas na opiekę nad dziećmi, co oznacza ograniczone dochody. Dzięki dodatkowi za samotne wychowywanie dzieci i zasiłkowi rodzinnemu, Anna jest w stanie zapewnić dzieciom podstawowe potrzeby i kontynuować ich edukację. Bez tych świadczeń, rodzina Anna borykałaby się z jeszcze większymi trudnościami finansowymi.

 

Historia Tomasza, samotnego ojca z niepełnosprawnym dzieckiem Tomasz jest wdowcem, który samotnie wychowuje 10-letniego syna z niepełnosprawnością. Pomimo pełnoetatowej pracy, Tomasz zmaga się z wyższymi kosztami związanymi z opieką nad synem, w tym specjalistycznymi terapiami i sprzętem. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego i dodatkowe wsparcie finansowe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym pomagają mu pokryć te dodatkowe wydatki, zapewniając synowi lepsze warunki życia.

 

Sytuacja Katarzyny, wracającej na rynek pracy Katarzyna, samotna matka 4-letniego dziecka, postanowiła wrócić do pracy po kilku latach przerwy. Jako osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, skorzystała z możliwości refundacji kosztów opieki nad dzieckiem, co umożliwiło jej podjęcie zatrudnienia. Dzięki temu wsparciu, Katarzyna mogła znaleźć stabilne zatrudnienie, jednocześnie zapewniając dziecku odpowiednią opiekę w czasie jej nieobecności w domu.

Podsumowanie

 

Wsparcie finansowe oferowane osobom samotnie wychowującym dzieci stanowi istotną pomoc w codziennym życiu. Różnorodne formy świadczeń, takie jak dodatki za samotne wychowywanie, Fundusz Alimentacyjny czy refundacja kosztów opieki, pozwalają na lepsze zarządzanie wyzwaniami finansowymi i organizacyjnymi. Te świadczenia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa dla rodzin, gdzie samotny rodzic pełni rolę opiekuna i żywiciela.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swoich praw i dostępnych świadczeń, nasza kancelaria oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym....

>> więcej informacji o autorze