Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Koszty docieplenia ścian i fundamentów w domu mieszkalnym - odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Katalog wydatków termomodernizacyjnych uzasadniających ulgę w podatku dochodowym jest bardzo obszerny. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kwestii prawa do odliczenia w przypadku wydatków na docieplenie ścian i fundamentów w budynku mieszkalnym.

Koszty docieplenia ścian i fundamentów w domu mieszkalnym - odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Zgodnie z art. 26h ustawy PIT ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane – przez który należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej – 19% stawki podatku, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Prawo do odliczenia przedmiotowej ulgi przysługuje także podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wskażmy też, że rodzajem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego uzasadniającego prawo do ulgi jest ulepszenie budynku, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.

Choć przez długi czas organy podatkowe twierdziły, że ulgę termomodernizacyjną można stosować wyłącznie w przypadku już istniejących budynków mieszkalnych, to jednak w objaśnieniach MF z dnia 30.03.2023 r. wskazano, że ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na gruncie lub na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, i służy nie tylko budynkowi mieszkalnemu, lecz także innym budynkom znajdującym się na posesji podatnika.

Status budynku (każdego, bez względu na to, kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania.

Nastąpiła zatem zasadnicza zmiana w stanowisku fiskusa, co oznacza, że prawo do ulgi przysługuje również w stosunku do przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych nieoddanych do użytkowania.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Odliczenie od dochodu wydatków na ulgę termomodernizacyjną odbywa się w zeznaniu rocznym składanym po zakończeniu roku podatkowego, w którym poniesiono wydatek. Za datę poniesienia wydatku uznaje się dzień wystawienia faktury dokumentującej wydatek.

Koszty docieplenia dają prawo do ulgi termomodernizacyjnej

Zaznaczyć należy, że nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna.

W katalogu tym wymieniono m.in.:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • usługi polegające na dociepleniu przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 23.03.2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.79.2023.1.KF:

„Opisane przedsięwzięcie, polegające na zabudowie istniejącego tarasu ogrodem zimowym, może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania paliwa na ogrzewanie domu, jednakże wydatki ponoszone na zabudowę tarasu nie mieszą się w katalogu, który zawarty został w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. przedsięwzięcie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń oraz nie przyczynia się do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. W zakresie zabudowy tarasu nie następuje również wymiana stolarki zewnętrznej (okiennej), tylko powstaje nowa, częściowo przeszklona zabudowa.

Z powyższego wynika, że wydatki ponoszone na zabudowę tarasu ogrodem zimowym nie mieszą się w katalogu, który zawarty został w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.”

Jak zatem widać, nie każdy rodzaj przedsięwzięcia termomodernizacyjnego daje prawo do ulgi. Dodatkowym warunkiem jest bowiem, aby dany wydatek – czy to na zakup towaru, czy też na zakup usługi – znajdował się w katalogu określonym w rozporządzeniu wykonawczym.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Dla zastosowania ulgi termomodernizacyjnej niewystarczający jest sam efekt termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Konieczne jest również, aby wydatek znajdował się w wykazie uzasadniającym odliczenie.

Zasadniczo zatem koszty dociepleń ścian i fundamentów w domu mieszkalnym jednorodzinnym stanowią wydatek dający prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Należy jednak pamiętać, że nie każdy wydatek powodujący docieplenie ścian (np. budowa ogrodu zimowego przylegającego do ściany) daje prawo do ulgi.

Przykłady

 

Pan Kowalski dokonał docieplenia ścian w swoim domu jednorodzinnym w 2023 roku. Zdecydował się na zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, co pozwoliło na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Wydatki te zostały udokumentowane fakturami VAT i spełniały kryteria rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Dzięki temu Pan Kowalski mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając część poniesionych kosztów od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

 

Pani Nowak w 2024 roku zdecydowała się na docieplenie fundamentów swojego domu mieszkalnego. Zabieg ten był konieczny, aby zapobiec problemom z wilgocią oraz polepszyć ogólną termoizolację budynku. Pani Nowak wykorzystała do tego celu specjalne materiały izolacyjne z katalogu dopuszczonych wydatków termomodernizacyjnych. Dzięki temu, że wydatki te zostały właściwie udokumentowane, Pani Nowak mogła skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, co pozwoliło jej odzyskać część poniesionych kosztów.

 

Rodzina Kowalczyków, posiadająca dom w zabudowie szeregowej, zdecydowała się na kompleksowe docieplenie ścian zewnętrznych w 2023 roku. Wykorzystali oni do tego materiały zatwierdzone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju, co umożliwiło im skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Po zakończeniu prac, rodzina Kowalczyków zauważyła znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie, co dodatkowo potwierdzało efektywność przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych. Wydatki te zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku dochodowego, co przyniosło im dodatkowe korzyści finansowe.

Podsumowanie

 

Ulga termomodernizacyjna oferuje znaczące korzyści finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na inwestycje w docieplenie ścian i fundamentów swoich nieruchomości. Jest to nie tylko sposób na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, ale także na uzyskanie znaczących oszczędności poprzez możliwość odliczenia części poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Kluczowe jest jednak, aby wydatki te były zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz właściwie udokumentowane.

Oferta porad prawnych

 

Czy potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i zastosowaniu ulgi termomodernizacyjnej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Jesteśmy tutaj, aby ułatwić Ci skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze